Page 7 - LaskiBilten_st93_2022
P. 7

OBČINSKI PRAZNIK

                                  BRONASTI GRB JE PREJEL STANKO VERSTOVŠEK
                                  ZA VRHUNSKE DOSEŽKE NA PODROČJU
                                  ULTRAKOLESARSTVA.

                                   Stanko Verstovšek iz Zidanega Mosta je slovenski ultrakole-
                                  sar in lastnik 11 rekordov, nekaterih zapisanih tudi v Guinesso-
                                  vo knjigo rekordov. Je neprofesionalni športnik, ki je v zadnjih
                                  letih premikal meje mogočega, saj je šele četrti zemljan, ki mu
                                  je v 24 urah uspelo prekolesariti več kot 900 km (914,02 km).
                                  Hkrati pa je prvi in edini, ki mu je to uspelo na cesti in ne na
                                  poligonu oz. na zaprti stezi. V 68. izdaji Guinnessove knjige re-
                                  kordov, ki je izšla lani, je zabeleženih 27 rekordov Slovencev, od
                                  tega jih je kar osem, ki pripadajo Stanku Verstovšku. Na tekmo-
                                  valni ravni se prav tako lahko pohvali z izjemnimi dosežki. Naj-
                                  večji uspeh doslej je dosegel leta 2019 na Evropskem prvenstvu
    Prejemniki srebrnega grba: Anton Šterban, Drago Pušnik in Boštjan Vrščaj. v kolesarjenju na 24 ur, kjer je osvojil naslov evropskega prvaka.
                                  Lani je na ultramaratonski dirki preko Italije, osvojil 2. mesto. S
    transverzali. Kasneje je bil izvoljen za načelnika mladinskega  729 km dolgo traso je opravil v 27 urah in 5 minutah oz. s pov-
    planinskega odseka. Izvajali so številne aktivnosti in med dru- prečno hitrostjo 26,85 km/h. Letos (2022) je ponovil uspeh na
    gim sodelovali v planinski Titovi štafeti od Triglava do Jajca  kolesarskem maratonu SLO24Ultra, ki je veljal tudi kot četrto
    v Bosni. Za vodenje mladinskega odseka in delo z mladimi je  evropsko prvenstvo svetovne ultra kolesarske zveze in zmagal.
    prejel srebrni in zlati znak Mladinske komisije Planinske zveze  Prevozil je 891 km.
    Slovenije (PZS), za posebne dosežke pa še Zaslužni znak Mla-
    dinske komisije PZS. Za mentorsko delo med mladimi je prejel  BRONASTI GRB JE PREJELA DR. ALENKA HREN MEDVED
    posebno priznanje občinske organizacije ZSMS Laško. Po letu  ZA PRISPEVEK PRI ODKRIVANJU IN OHRANJANJU
    1978, ko je postal prvi praporščak planinskega društva in bil  ZGODOVINSKIH DEJSTEV S PODROČJA LAŠKE OBČINE.
    tudi predsednik je leta 1990 ponovno prevzel dolžnost predse-
    dnika planinskega društva. Za novo leto 1992 je organiziral prvi  Dr. Alenka Hren Medved je doktorirala iz zgodovine in je za-
    novoletni pohod na Govško brdo. Od takrat je bilo že 32 teh po- poslena v Osrednji knjižnici Celje, kjer je vodja domoznanske-
    hodov. Predsedovanje društvu je predal naprej in pozneje licen- ga oddelka in vodja izposoje. Je članica Izvršnega odbora Zgo-
    co planinskega vodnika, Vodniška komisija PZS pa mu je leta  dovinskega društva Celje. Raziskovalno se ukvarja predvsem z
    2014 podelila priznanje – častni vodnik. Po letu 2003 je prev- zgodovino 19. stoletja Celja in okolice ter Laškega. Je soavtorica
    zel vodenje planinske skupine v laškem društvu upokojencev.  knjige Stare razglednice Celja in urednica monografije o Obči-
    Njegovo zavzeto dolgoletno delo so opazili v društvu, v med- ni Laško iz l. 2017, za katero je napisala tudi osrednje poglavje
    društvenem odboru in na PZS, tako da je prejel več društvenih  Laško postane trg. Ja avtorica razstav in katalogov o eni najpo-
    in meddruštvenih priznanj, bronasti, srebrni in zlati častni znak  membnejših zgodovinskih osebnosti v začetku 19. stoletja, du-
    PZS. PZS mu je leta 2017 podelila Svečano listino za izjemno  hovniku in zgodovinarju Ignaciju Orožnu, rojenem v Laškem.
    predano delo v PD Laško in PZS za več kot 50-letno vodenje  Prav tako je avtorica razstav in katalogov o Johannu Gabrielu
    planincev po gorah.                     Seidlu, o Industrijskem Celje in še drugih, ter glavna urednica
                                  Seidlovega zbornika. Občasno objavlja strokovne prispevke o

    BRONASTI GRB JE PREJELA SARA ČOPAR ZA            razvoju domoznanstva v slovenskih knjižnicah ter recenzije ak-
    VRHUNSKE DOSEŽKE NA PODROČJU ŠPORTNEGA            tualnih domoznanskih in zgodovinskih knjig. V Knjižnici La-
                                  ško je bila letos v sodelovanju z Muzejem Laško predstavljena
    PLEZANJA.                          njena doktorska naloga, ki je izšla v knjižni obliki z naslovom
     Sara Čopar je v svetovnem merilu zelo uspešna športna ple- Premog, železnica, terme in pivo: Modernizacija in demograf-
    zalka. Je članica Športno plezalnega odseka Planinskega društva  ski razvoj Laškega v dolgem 19. stoletju, v kateri je natančno
    Celje Matica. Je ena najbolj obetavnih plezalk svoje generacije  proučila demografski razvoj in življenje prebivalcev Laškega ter
    in aktualna svetovna mladinska prvakinja v balvanskem pleza- njegove okolice v 19. stoletju.
    nju ter aktualna svetovna mladinska podprvakinja v težavnos-
    tnem plezanju. Sicer je večkratna svetovna in evropska prva- BRONASTI GRB JE PREJEL ALOJZ PRIMON ZA
    kinja v različnih mladinskih kategorijah, v letošnji in prejšnji  PREDANO DELO NA PODROČJU RADIOAMATERSTVA IN
    sezoni pa je občasno že nastopila v članski konkurenci v sve- GASILSTVA.
    tovnem merilu in bila tudi uspešna. Sara, ki se je s plezanjem
    prvič srečala na laški osnovni šoli, trenira pod vodstvom Albi-
    na Simoniča, Laščana in lanskoletnega občinskega nagrajenca,
    ter Jana Strmoleta. Je tudi članica slovenske članske in mladin-
    ske reprezentance v športnem plezanju. Lani je uspela v skali
    preplezati zelo zahtevno smer Histerija v Mišji peči z oceno 8c+,
    kar jo uvršča med redke športne plezalke na svetu, ki so uspele
    preplezati smer takšne težavnosti.
     Poleg športnih uspehov velja izpostaviti še, da je bila Sara Čo-
    par zlata učenka OŠ Primoža Trubarja Laško, šolske uspehe pa
    nadaljuje tudi v srednji šoli. Je dijakinja 3. letnika I. gimnazije v  Prejemniki bronastega grba: Alojz Primon, dr. Alenka Hren Medved, Stanko Ver-
    Celju, 1. in 2. letnik pa je opravila z odličnim uspehom.  stovšek in Sara Čopar.

                                                               7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12