Page 9 - LaskiBilten_st93_2022
P. 9

OBČINSKI PRAZNIK / OBČINSKA UPRAVA     DOBITNIK               bolj malo doma: »Ko pa sem doma, sem  stopil v velike čevlje. »Prejšnji predse-

     ZLATEGA GRBA             vseeno pol doma, pol me ni, ker se na- dnik Vinko Lavrinc nas je znal poveza-
                                            ti, čeprav so bile to drugačne generacije.
                        hajam na kaki tekmi v bližini, saj ima-
     ANDREJ BRUNŠEK            mo namreč v Sloveniji veliko strelišč in  Vseeno sem to želel ohraniti in mislim,
                        tudi tekem.« Kako se je na njegovo od-
                                            da mi dobro uspeva, da smo v društvu
                        sotnost navadila žena Beata, priznava,  ena velika družina.« Strelstvu se je pov-
                        da težko, a ji je z leti postalo lažje. Sama  sem predal in sčasoma ugotovil, da tudi
                        se namreč ne ukvarja s strelstvom, am- vodenje društva ni »bavbav«. Pozna
                        pak se je navadila, saj ji je že ko sta se  celotno slovensko strelsko sceno, tudi
                        spoznala povedal, da je streljanje poz- svetovno in da je pomembno, da si je
                        nal pred njo in da je ta šport njegova  postavil dobro stalno ekipo. Okoli sebe
                        prva ljubezen. Prav tako se je navadil  ima ljudi, ki jim zaupa in jim skupno
                        sin, ki se je sicer ukvarjal s strelstvom,  delo dobro teče.
                        vendar se v tem športu ni našel. Ko    Upokojenec, ki še vedno hodi v služ-
                        prejemnik zlatega grba spregovori o  bo in ima za sabo 53-letno strelsko
                        ženi, se mu zasvetijo oči. Spoznala sta  in organizacijsko kariero, se še ne bo
      Dobitnik zlatega grba je človek, ki  se pred več kot 30 leti na Poljskem: »V  ustavil. Potem, ko je želel in tudi us-
     kar žari od pozitivne energije, četudi  mladosti sem si želel delati v tujini in ko  pel v Laško pripeljati državno prven-
     mu ni bilo ves čas postlano z rožicami.  se mi je ponudila priložnost, sem jo iz- stvo v streljanju z zračnim orožjem ter
     A Andrej velja za osebo, ki si ne dovoli  koristil. Podjetje me je poslalo na Polj- evropski pokal, ki je drugo najmočnej-
     razmišljati pesimistično in negativno.  sko, kjer sem bil vodja družbene prehra- še tekmovanje pod okriljem Evropske
     Ravno nasprotno. Iz njega veje le opti- ne in sem skrbel za prehrano celotnega  strelske zveze dodaja, da še ni končal z
     mizem. »Ta moja lastnost se je dobro iz- gradbišče, pozneje sem bil še vodja na- delom. »Vedno sem imel vizijo, kako bi
     kazala, ko sem prejel diagnozo bolezni.  selja. Vmes sem spoznal ženo, ki je kot  stvari lahko izboljšali in tako je tudi še
     Niti enkrat nisem pomislil, kaj pa zdaj,  študentka delala v Varšavi.« Kmalu za- danes. Upam, da nam bo uspelo še, kaj
     ali pa da bom umrl. Moje misli so bile  tem sta šla na dopust v Medulin in je  izboljšati, če pa ne, pa vem, da imam
     povsem drugačne. Verjel sem, da bom  bila navdušena nad nekdanjo Jugosla-  okoli sebe krasne ljudi, s katerimi smo
     vse premagal in zaenkrat tudi sem,«  vijo ter kmalu zatem prišla v Slovenijo  ustvarili v našem društvu izjemne stvari
     pove z nasmehom Andrej Brunšek.    in ostala.               in ustvarjamo izjemne strelce in tako bo
      Ko ga vprašam, kdo sploh je Andrej,  Ko je prevzel vodenje Strelskega  tudi v bodoče.«
     ko je doma, v smehu odgovori, da je  društva Dušan Poženel, prizna, da je                  MKJ
    PARTICIPATIVNI PRORAČUN 2022                  Na predlog krajanov Šentruperta je v teku ureditev športne-
                                  ga centra Šentruperta, ki zajema izgradnjo vzpenjače, ureditev

    KS Šentrupert                        podlage badmintonskega igrišča, rusko kegljišče, ureditev po-
                                  vršine košarkarskega igrišča in planiranje za pripravo smučišča.
                                  Izvajalca in dobavitelja sta VIDCOM Matek Marot, s. p., iz Šen-
                                  tjurja in David Kačič, s. p., iz Laškega.


                                  KS Jurklošter
                                   V sklopu participativnega proračuna krajanov Jurkloštra se je
                                  pristopilo k dobavi in montaži štirih zunanjih športnih naprav v
                                  bližini igrišča za mali nogomet v Jurkloštru. Dobavitelj opreme
                                  je bil IMEX TRADE, d. o. o., iz Trzina, pripravo prostora za zu-
                                  nanje športne naprave pa je izvedel lokalni izvajalec iz Jurkloš-
    Prostor za rusko kegljišče, desno urejena površina za badminton tra.


    Izgradnja vzpenjače in planiranje za pripravo smučišča    Štiri zunanje športne naprave

                                                              9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14