Page 3 - LaskiBilten_st93_2022
P. 3

LOKALNE VOLITVE

    LOKALNE VOLITVE 2022                      Tako v občinskem svetu ne bo več predstavnikov DeSUS oz.
                                  Naše dežele, novinka pa je nova politična stranka Gibanje Svo-
     20. novembra so potekale lokalne volitve za župana, občin- boda, ki ima tri mandate.
    ski svet in svete krajevnih skupnosti. Volilna udeležba je bila  V primerjavi z volitvami leta 2018 so enako število mest v
    za 3 odstotke višja kot leta 2018, saj je glasovalo kar 52,31 od- občinskem svetu ohranili SDS, N.SI in Lista ljudje ljudem. Mla-
    stotkov volivcev. Tako kot pred štirimi leti je bila tudi tokrat  da moč občine Laško je pridobila tri mesta, SLS je izgubila eno
    najvišja udeležba na volišču Turistična kmetija Pirc na La- mesto, SD pa je izgubila kar dve mesti.
    homšku, kjer je volilo dobrih 56 odstotkov volivcev tega vo-  V prejšnjem mandatu je bilo od 23 svetnikov oz. svetnic 10
    lišča, najnižja pa na voliščih Anton Vresk na Polani in Gasil- žensk, v novem mandatu jih je le 6.
    ski dom Zidani Most, kjer je svoje glasove oddalo le dobrih 35
    odstotkov volivcev.
     V 2. krogu županskih volitev, ki je potekal 4. decembra, je
    bila volilna udeležba nekoliko nižja, in sicer 48,46 odstotna.
    Tudi v drugem krogu je bila volilna udeležba najvišja na vo-
    lišču Turistična kmetija Pirc na Lahomšku, kjer je glasovalo
    dobrih 52 odstotkov volivcev, najnižja pa ponovno na volišču
    Gasilski dom Zidani Most, kjer je glasovalo le slabih 18 od-
    stotkov volivcev.
     Na letošnjih volitvah smo dosegli rekordno udeležbo na
    predčasnem glasovanju, ki je bila v 1. krogu 5,5 odstotna (597
    volivcev), v 2. krogu pa skoraj 7 odstotna (758 volivcev). Za
    primerjavo: leta 2010 je predčasno glasovalo 109 volivcev, leta  Kot zanimivost še podatek, da je najmlajša članica v občin-
    2014 182 volivcev, leta 2018 pa 415 volivcev. V drugem krogu  skem svetu stara 21 let, najstarejši član pa 71 let. Povprečna sta-
    županskih volitev smo torej zabeležili rekordno udeležbo na  rost vseh članov in članic novega občinskega sveta ostaja enaka
    predčasnem glasovanju.                    kot v prejšnjem mandatu, to je 47 let.    PO ŠTIRIH MANDATIH BO FRANCA ZDOLŠKA NA
    ŽUPANSKEM MESTU NASLEDIL MARKO ŠANTEJ

     Za volitve župana sta potekala dva kroga glasovanja. V prvem
    krogu je največ, to je 2.617 glasov zbral Marko Šantej (Mlada
    moč občine Laško), kar je dobrih 46 %. Sledil mu je Franc Zdol-
    šek (SLS) z 2.118 glasovi, kar je dobrih 37 %. Marjana Mačkoška
    (Gibanje Svoboda) je volilo 547 volivcev, kar je slabih 10 %, Šte-
    fanijo Pavčnik (SDS) 319 volivcev, kar je slabih 6 %, Davorina
    Cizeja (Resni.ca) pa 56 volivcev, kar je slab odstotek volivcev.
     Ker v prvem krogu nobeden izmed kandidatov ni prejel več
    kot 50 % glasov, je bil za izvolitev župana potreben drugi krog  V 23-članski občinski svet so bili izvoljeni:
    glasovanja. Marko Šantej je bil s 3.428 glasovi oz. 65,2 % izvo- • v 1. volilni enoti (območje KS Laško):
    ljen za župana. Franc Zdolšek je prejel 1.830 glasov oz. 34,80 %. 1. Marko Šantej (Mlada moč občine Laško),
                                    2. Danijela Bevk Knez (Mlada moč občine Laško),
                                    3. Tomaž Aljaž Vesenjak (Mlada moč občine Laško),
    V OBČINSKEM SVETU JE NAJVEČ MANDATOV DOBILA           4. Marjan Kozmus (SD),
    MLADA MOČ OBČINE LAŠKO                      5. Robert Medved (SDS),
                                    6. Boštjan Vrščaj (Lista ljudje ljudem)
     V občinskem svetu si mesta deli pet političnih strank in dve  7. Marjan Mačkošek (Gibanje Svoboda)
    neodvisni listi. Največ mandatov – 8 jih ima Mlada moč občine  8. Nuša Konec Juričić (SLS).
    Laško, SLS ima 4 mandate, po 3 mandate imata Gibanje Svobo-  • v 2. volilni enoti (območje KS Rečica, Marija Gradec, Vrh
    da in SDS, po dva SD in N.Si, en mandat pa Lista Ljudje ljudem.  nad Laškim in Šentrupert):

                                    1. Enej Kirn (Mlada moč občine Laško),
                                    2. Katja Goluh (Mlada moč občine Laško),
                                    3. Mario Vrbovšek (Mlada moč občine Laško),
                                    4. Uroš Deželak (SDS),
                                    5. Roman Tušek (N.Si),
                                    6. Matej Kodrun (Gibanje Svoboda),
                                    7. Marjan Belej (SLS),
                                    8. Matjaž Pikl (SLS).
                                   • v 3. volilni enoti (območje KS Rimske Toplice, Jurklošter,
                                    Sedraž in Zidani Most):
                                    1. Borut Karl (Mlada moč občine Laško),
                                    2. Liza Škorja (Mlada moč občine Laško),
                                    3. Uroš Lukič (SD),


                                                              3
   1   2   3   4   5   6   7   8