Page 6 - LaskiBilten_st93_2022
P. 6

OBČINSKI PRAZNIK

     Vse do osamosvojitve je aktivno delo- čel v strelskem klubu Laško, ko je z zrač- pridobitve trških pravic. Prav tako je kot
    val v delovnih organih podjetja, v druž- no puško leta 1976 postal mladinski re- pobudnik in organizator v sklopu Turi-
    benopolitičnih organih občine, bil de- publiški prvak in je v neposrednem boju  stičnega društva podpisan pod organi-
    legat v skupščinskih in samoupravnih  premagal Rajmonda Debevca. Usoda mu   zacijo kulinaričnega festivala GUŠTfest
    organih občine, raznih komisijah, še po- ni namenila nadaljevati kariere s puško,  Laško. V Laško je uspel pripeljati vrhun-
    sebej na področju gospodarstva ter orga- zato je pot nadaljeval v Strelskem dru- ske kulinarične mojstre, s tem pa posta-
    nih krajevne skupnosti. V KS Laško je bil  štvu Dušan Poženel v Rečici, kjer je pod  viti prireditev na kulturni-turistični ze-
    član organov ter v času od 1974 do 1978  mentorstvom Vinka Lavrinca najprej do- mljevid dogajanja v mestu. Skupaj z ženo
    predsednik Sveta KS. V tem času so se  segel naslov državnega prvaka s pištolo  vodi edino trgovino s spominki v starem
    v mestu Laško končno začele asfaltira- velikega kalibra, kasneje pa še z maloka- mestnem jedru Katka, kjer se lahko us-
    ti ulice in poti, v obrobnih vaseh gradi- librsko pištolo. S hitrostrelno pištolo je  tavijo turisti in kupijo katerega izmed la-
    ti vodovodi, nabavila so se večja delovna  bil tri leta zapovrstjo državni prvak, do- ških tradicionalnih spominkov. Večkrat
    sredstva in stroji. Po osamosvojitvi pa je  segel pa je tudi štiri posamične državne  samoiniciativno poskrbi za urejenost,
    in še deluje v vrsti društev.      rekorde. Ves čas je bil eden glavnih čla- olepšanje in okrasitev osrednjega laške-
     Na področju društvenega dela in živ- nov uspešne rečiške ekipe, s katero je do- ga trga.
    ljenja je bil ves čas zelo aktiven. Pri špor- segel 81 ekipnih naslovov državnih prva- Na dnevih slovenskega turizma je bil
    tu, na področju rokometa in košarke, je  kov, sam pa je državni prvak v posamični  član ekipe Zgodovinarjev, ki je s strani
    aktivno deloval tako kot igralec in kot  konkurenci postal kar dvanajstkrat. Bil je  Slovenske turistične organizacije prejela
    funkcionar. Košarkarski klub Laško je  tudi član slovenske reprezentance, ki jo je  priznanje za finalista Sejalca za VR doži-
    vodil dobrih 22 let. Neprecenljiva je nje- zastopal na svetovnih pokalih v Evropi,  vetje »Spremeni tok zgodovine«, ki vklju-
    gova vloga pri zagotavljanju vrhunskih  Ameriki in Avstraliji. V letu 2010 je na  čuje inovativno VR doživetje, temelječe
    razmer za košarko in športa kot celote v  neuradnem svetovnem prvenstvu vete-  na zgodbi grofov Celjskih. Ob 150. oble-
    Laškem, predvsem pri gradnji dvorane  ranov v Plznu (Češka) postal dvakratni  tnici Prostovoljnega gasilskega društva
    Tri lilije. Je tudi častni član Košarkarske- svetovni prvak.          Laško (leta 2020) je izdal avtorsko delo
    ga kluba.                 Andrej Brunšek je leta 2012 prevzel  »Nesebično v službi ljudstva«.
     V času vodenja pihalne godbe od leta  vodenje Strelskega društva Rečica pri La-
    1985 do 1998, ko je godbo pod okri-   škem. Njegov prvi večji cilj je bila organi- SREBRNI GRB JE PREJEL DRAGO
    lje vzela Pivovarna Laško, so se nabavila  zacija državnega prvenstva v streljanju z  PUŠNIK ZA DOLGOLETNO
    nova glasbila, godba je zrasla v moderni  zračnim orožjem, ki ga je društvo organi- PREDANO DELO NA KULTURNEM IN
    orkester z zavidljivimi rezultati na po- ziralo leta 2014. Takoj za tem se je s svo- DRUŽBENEM PODROČJU.
    dročju pihalnih godb in mažoretk.    jimi kolegi lotil temeljite prenove in raz- Drago Pušnik je že vsa leta zelo akti-
     Velik pečat je Jože Sadar pustil v Turi- širitve obstoječega strelišča v Rečici, ki
    stičnem društvu Laško, v odborih za pri- je bil dokončan v letu 2019. Že leta 2021  ven v kraju in občini. Posebej pa je zad-
                                            nja leta aktiven kot član sveta KS Šentru-
    reditev Pivo in cvetje. Za svoje uspešno  je Andrej na prenovljeno strelišče v La- pert. Že pet mandatnih obdobij je član
    delo je dobil številna družbena priznanja.  ško pripeljal evropski pokal, ki je drugo  sveta KS, od tega je zadnja tri mandatna
    Med drugimi tudi Red dela in zlati grb  najmočnejše tekmovanje pod okriljem   obdobja predsednik sveta KS. Vseskozi
    Občine Laško.              Evropske Strelske zveze.         si prizadeva za razvoj krajevne skupnos-

                                            ti, kar se odraža predvsem v moderniza-
    ZLATI GRB JE PREJEL ANDREJ       SREBRNI GRB JE PREJEL BOŠTJAN      ciji cest, izgradnji vodovodnega omrež-
    BRUNŠEK ZA DOLGOLETNO          VRŠČAJ ZA PRISPEVEK NA          ja, ureditvi vaških jeder in pridobitvah v
    USPEŠNO DELO NA PODROČJU        PODROČJU TURIZMA, KULTURNEGA       društvih. V zimskem času nesebično in z
    STRELSTVA.               IN DRUŽABNEGA ŽIVLJENJA V        odgovornostjo skrbi za prevoznost cest v
                        LAŠKEM.                 celotni krajevni skupnosti.
                                              Kot samostojni podjetnik je bil akti-
                         Boštjan Vrščaj veliko časa posveča  ven član Obrtne zbornice Laško. Že od
                        obujanju dogajanja v starem mestnem   rane mladosti je član Kulturnega društva
                        jedru. Pričel je z organizacijo srečanja  Trobni Dol, trenutno zastopa društvo v
                        prebivalcev starega mestnega jedra, je  Zvezi Možnar. Je tudi dolgoletni član Mo-
                        tudi avtor in skrbnik FB strani Laško in  škega pevskega zbora Laško in prejemnik
                        Laščani nekoč. Na njej s starimi fotogra- več priznanj oz. Gallusovih značk. Zad-
                        fijami in razglednicami obuja utrip živ- nja leta je tudi član Mešanega pevskega
                        ljenja v Laškem v preteklosti. Je aktualni  zbora Šentrupert in Okteta Šentrupert.
                        predsednik Turističnega društva Laško.
                        V sklopu društva vsako leto organizira  SREBRNI GRB JE PREJEL ANTON
                        več kavarniških večerov, s katerimi odsti- ŠTERBAN ZA DOLGOLETNO
                        ra znane obraze in zanimive zgodbe pre-
                        teklosti, ki so tako ali drugače povezane  PREDANO DELO NA PODROČJU
     Vrhunski strelec Andrej Brunšek je  z našo občino. Bil je pobudnik in organi- PLANINSTVA.
    svojo izjemno tekmovalno pot po pre- zator več čistilnih in olepševalnih akcij v  Anton Šterban je že od mladih nog
    boleli težji bolezni zaključil in se posve- Laškem. Prav tako je bil idejni in organi- predan planinstvu. Leta 1965 se je ude-
    til treningom mlajših generacij, sam pa  zacijski vodja prireditve Laško med obe- ležil tečaja za mladinske planinske vod-
    vzame v roko pištolo le še za sprostitev.  ma vojnama, s katero je Laško leta 2017  nike in istega leta je z vrstniki s Kuret-
    Športno pot je kot sedemletni deček za- obeležilo 90 let mestnih pravic in 790 let  nega začel hoditi po Slovenski planinski

    6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11