Page 11 - LaskiBilten_st93_2022
P. 11

OBČINSKA UPRAVA

    PARTICIPATIVNI PRORAČUN                   ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča in

    OBČINE LAŠKO                         kontakt (e-pošta in telefon).
                                   Pod zavihek Krajevna skupnost izvedbe projekta označite
                                  krajevno skupnost, na katero se nanaša vaš projektni predlog.
     Na Občini Laško že tretje leto zapored pristopamo k izved- Označite lahko le eno krajevno skupnost.
    bi participativnega proračuna. S participativnim proračunom  Pod Naslov projektnega predloga napišite ime projekta, ki ga
    imate občanke in občani priložnost predlagati nekaj, za kar si  predlagate (npr. obnova igral). Ime naj bo kratko in naj odraža
    želite, da bi se v naši občini uresničilo. Do sedaj je izvedba par- bistvo predloga.
    ticipativnega proračuna prinesla že kar nekaj dobrih rezultatov  V zavihku Opis projektnega predloga čim bolj jasno in ra-
    in vidnih pridobitev po posameznih krajevnih skupnostih. Va- zumljivo opišite predlog ob pomoči naslednjih vprašanj:
    bimo vas, da se ponovno povežete s sokrajani, oblikujete dobre  • Kaj konkretno predlagate?
    predloge projektov in poskrbite tudi za podporo tem projektom.  • Katero temo, težavo oz. izziv naslavlja pobuda?
    S svojimi predlogi se lahko kot posameznik aktivno vključite v  • Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
    razvoj skupnosti, saj sami najbolj veste, kaj je za vaš kraj najbolj  • Kako naj bi se projekt izvedel?
    primerno in potrebno. Lahko pa tudi zgolj podprete tiste pro- • Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo?
    jekte, ki se vam zdijo najboljši.
                                   V okencu pod zavihek Ocena stroškov izvedbe projektnega
    KAJ JE PARTICIPATIVNI PRORAČUN?               predloga navedite predviden znesek za realizacijo projekta in
                                  višino posameznih postavk. Ne pozabite priložiti predračuna.
     Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračun-
    skega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujete  Obrazec za predlog:
    prebivalke in prebivalci občine, ki sami določite, katere investi-
    cije so v skupnosti najnujnejše in kako želite prispevati k izbolj- PREDLAGATELJ/-I:
    šanju kakovosti življenja v naši občini.
                                   Ime in priimek:
    PREDNOSTI PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA             Naslov stalnega ali začasnega
                                   prebivališča:
     Vsaka občanka in vsak občan občine ima priložnost ne le so-
    delovati pri odločanju o tem, kateri projekti se bodo v ožji lokal- Kontakt (e-pošta in telefon ):
    ni skupnosti, v kateri živi, izvajali, temveč lahko tudi sam pred-
    laga projekte, ki bodo izboljševali življenjsko okolje.    OBMOČJE IZVEDBE PROJEKTA
                                   (OBKROŽI, PODČRTAJ):
    KOLIKO SREDSTEV BO NA VOLJO?                 KS LAŠKO      KS RIMSKE      KS JURKLOŠTER

     V proračunu Občine Laško je za leto 2023 za participativni           TOPLICE
    proračun namenjenih 90.000 eur.                KS MARIJA GRA-   KS REČICA      KS ŠENTRUPERT
     Sredstva iz participativnega proračuna so razdeljena med po- DEC
    samezne krajevne skupnosti, to je po 10.000 eur na eno krajev- KS VRH      KS SEDRAŽ      KS ZIDANI MOST
    no skupnost v občini.                     NAD LAŠKIM


                                   Obvezna priloga: Dokazilo o lastništvu Občine Laško /posa-
                                  mezne KS na območju predvidenega posega!


                                   NASLOV PROJEKTNEGA PREDLOGA:
                                   OPIS PROJEKTNEGA PREDLOGA:

    KDO LAHKO SODELUJE?
     Sodelujete lahko bodisi kot PREDLAGATELJ bodisi kot     OCENA STROŠKOV IZVEDBE PROJEKTNEGA PREDLOGA:
    GLASOVALEC ali pa v obeh vlogah. V primeru, da želite biti
    predlagatelj, svoj projektni predlog oddate na predvidenem ob- Ocena stroškov projektnega predloga (z vključenim DDV-jem):
    razcu na spletni strani, če pa želite za določen predlog zgolj gla-   EUR.
    sovati, svoj glas oddate v času glasovanja na način, ki bo za to  Obvezna priloga predračun/predračuni
    določen.
     Sodeluje lahko vsak polnoletni prebivalec ali prebivalka s  Predmet postavke             Višina (v EUR)
    stalnim ali z začasnim bivališčem v občini Laško.

    KAKO LAHKO SODELUJEM?

     Projektni predlogi morajo biti oddani na za to predvidenem
    obrazcu, ki ga lahko dobite v Glavni pisarni Občine Laško, na
    spletni strani Občine ali na sedežu vaše krajevne skupnosti. V
    okenca pod zavihek Predlagatelj/-i vnesite zahtevane podatke:  Kraj in datum:                                 Podpis:

                                                              11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16