Page 8 - LaskiBilten_st93_2022
P. 8

OBČINSKI PRAZNIK

     Alojz Primon se je kot študent elektrotehnike vključil v Radio  JUBILEJNE LISTINE
    klub Študent v Mariboru, kjer je naredil izpit za radioamaterja  Podeljene so bile še jubilejne listine, ki so jih prejeli PGD
    takratne C klase. Pozneje se je včlanil v Radio klub Laško, kjer  Rimske Toplice, ki so lani obeležili 100-letnico delovanja, PGD
    je naredil izpit radioamaterja A razreda. V klubu je opravljal  Vrh nad Laškim in KD Vrh nad Laškim za 90 let delovanja ter
    različne naloge pomembne za obstoj in dobro delovanje kluba.  Zveza slovenskih častnikov Območno združenje Laško za 70 let
    Je tudi aktiven član PGD Sedraž, dve leti je bil predsednik. V  delovanja.
    tem času je napredoval do gasilskega častnika II. stopnje. Daljše
    obdobje je bil tudi član poveljstva v GZ Laško kot informatik in
    sodnik gasilsko športnih disciplin. Za svoj trud in požrtvoval-
    nost je prejel več gasilskih priznanj.

    KRISTALNI GRBI

     Kristalni grb Občine Laško so prejele štiri zlate maturantke:
    Pika Baloh, Rina Medjić, Doroteja Berložnik in Tina Užmah.
                                   Prejemnikom priznaj iskreno čestitamo!
                                                             MKJ
                                                       Foto: Boris Vrabec

     ČASTNI OBČAN             nja novih ljudi in krajev, sem dobil veli- pridruži, kdo od prijateljev, ali družine.
                        ko idej in zamisli, kako se lahko stvari  Še danes pomaga tako sinu kot hčerki
     JOŽE SADAR              izboljšajo, kaj nam manjka in kaj lahko  Boženi pri vodenju Hotela Špica, saj so

                        naredimo,« razlaga Jože Sadar. »V služ- mu številke še vedno v izziv.
                        bo smo hodili, da smo zadostili nujnim  Med upokojitvijo je izdal knjigo z
                        življenjskim, eksistenčnim potrebam. A  naslovom Laški pivovarji v obdobju
                        to ni dovolj, če si želiš nekaj več. Najprej  1963-2003. Častni občan pove, da je s
                        sem moral najti isto ali podobno misleče  pisanjem dolgo časa odlašal, a potem
                        ljudi, ki si želijo v svojem okolju nekaj  se je lotil, saj si je želel, da bi se njegovo
                        napraviti. Imel sem srečo in v povezavi  spominjanje razvoja in delovanja pivo-
                        s takratnimi predstavniki občine in dru- varne ohranilo. » … in ko sem se prepri-
                        gimi javnimi delavci ter določenim kro- čal, da se pisanja ne bo lotil nekdo drug,
                        gom ljudi iz Pivovarne Laško smo sku- da akterji odhajajo, spomini živečih pa
                        paj ustvarili oz. imeli cilj, da smo poleg  bledijo, in kar je posebno pomembno, da
                        svojega službenega časa delovali še v ko- se izgubljajo vrednote, ki smo se jih v la-
                        rist kraja.«              ški pivovarni oprijemali poslednjih štiri-
      Gospodarstvenik, ki ga v Laškem    Danes je manj aktiven kot je bil v  deset let …« nagovori Jože Sadar bralca
     poznamo kot pomembnega človeka,    času, ko je še hodil v službo, a vsee- v predgovoru in razloži, zakaj je nastala
     ki je pred upokojitvijo aktivno delo- no ostaja aktiven na drugih področ-  knjiga.
     val v organih podjetja, kjer je bil zapo- jih. Redno igra golf, prav tako še obišče  Jože Sadar pravi, da prijateljev ne
     slen (Pivovarna Laško), bil aktiven na  kakšno košarkarsko in rokometno tek- išče več in da jih vedno več odhaja, a
     družbeno kulturnem področju, na po-  mo. Na golf se odpravi s prijatelji, prav  realno doda, da je to cikel življenja, ki
     dročju športa, turizma … skratka bil je  tako s sinom Jožetom mlajšim. »Druži- mu ne moremo ubežati. Častni občan,
     povsod, kjer je lahko prispeval k razvo- na mi veliko pomeni, čeprav, priznam,  ki je skozi leta dobil številna družbena
     ju Laškega.              da so me doma v času službovanja bolj  priznanja, in se še danes rad ukvarja s
      »Za Laško mi je bilo ves čas mar, še  malo videli. Hvaležen sem za njihovo  številkami, zbira in zapisuje podatke, ki
     danes mi je. Prav tako imam razdelano  podporo, predvsem ženi. Prav tako ot- so povezani z razvojem občine Laško,
     vizijo o razvoju naše občine.« Pove, da je  rokoma in pa tudi petim vnukom.« Na  pravi, da je vesel, da je del Laškega in
     zaradi službenih obveznosti veliko po- golf je večkrat vzel ženo, čeprav pra- da je lahko in še vedno prispeva svoje
     toval, da je obiskal različne kraje, drža- vi, da ne potuje rada, pa je vseeno šla.  znanje, če mu le kdo dovoli oz. ga za to
     ve in s tem spoznaval tako nove kulture  Vsak dan, skoraj ob isti uri, prehodi 2  prosi.
     kot tudi ljudi: »Ravno zaradi spoznava- km in se nato ustavi na kavi, kjer se mu              MKJ
    8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13