Page 4 - LaskiBilten_st93_2022
P. 4

LOKALNE VOLITVE

      4. Štefanija Pavčnik (SDS),                V volilni enoti 2 se je volilo 2 člana sveta in izvoljena sta:
      5. Jože Senica (N.Si),                   1. Jernej Oblak,
      6. Janja Sluga (Gibanje Svoboda),             2. Uroš Deželak.
      7. Janko Cesar (SLS).
                                   V volilni enoti 3 se je volilo 1 člana sveta in izvoljen je:
    Konstitutivna seja novega občinskega sveta bo predvidoma 21.  1. Ivan Dečman.
    decembra.
                         Tanja Grabrijan   V volilni enoti 4 se je volilo 3 člane sveta in izvoljeni so:
                                   1. Mitja Moškotevc,
    VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI              2. Stanko Platovnjak,
                                   3. Janez Gradišnik.
     Volitve za člane svetov krajevnih skupnosti na območju obči-
    ne Laško so prav tako potekale 20. novembra 2022. Za Svet Kra- KRAJEVNA SKUPNOST VRH NAD LAŠKIM:
    jevne skupnosti Laško v volilnih enotah 2 in 5 so 4. decembra  Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim
    potekale ponovne volitve. Izvoljeni so bili naslednji kandidati:  je območje krajevne skupnosti razdeljeno na 4 volilne enote, v
                                  katerih se voli 7 članov sveta.
     I. KRAJEVNA SKUPNOST LAŠKO
     Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Laško je obmo-  V volilni enoti 1 se je volilo 3 člane sveta in izvoljeni so:
    čje krajevne skupnosti razdeljeno na 5 volilnih enot, v katerih  1. Damjan Deželak,
    se voli 11 članov sveta.                    2. Stanko Selič,
                                   3. Marija Kotar.
     V volilni enoti 1 se je volilo 3 člane sveta in izvoljeni so:
     1. Rok Remic,                        V volilni enoti 2 se je volilo 1 člana sveta in izvoljen je:
     2. Dragica Čepin,                      1. Robert Knez.
     3. Danijel Lapornik.
                                   V volilni enoti 3 se je volilo 1 člana sveta in izvoljen je:
     V volilni enoti 2 se je volilo 2 člana sveta in izvoljena sta:  1. Janko Tovornik.
     1. Uroš Krampušek,
     2. Jasna Založnik.                      V volilni enoti 4 se je volilo 2 člana sveta in izvoljena sta:
                                   1. Silvester Verbovšek,
     V volilni enoti 3 se je volilo 3 člane sveta in izvoljeni so:  2. Martina Gradišnik.
     1. Matic Košak,
     2. Rudolf Kavzer,                      KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTRUPERT:
     3. Simon Golouh.
                                   Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Šentrupert je ob-
     V volilni enoti 4 se je volilo 2 člana sveta in izvoljena sta:  močje krajevne skupnosti razdeljeno na 3 volilne enote, v kate-
     1. Peter Hohkraut,                     rih se voli 7 članov sveta.
     2. Martin Kokotec.
                                   V volilni enoti 1 se je volilo 3 člane sveta in izvoljeni so:
     V volilni enoti 5 se je volilo 1 člana sveta in izvoljen je:  1. David Knafelc,
     1. Milan Padežnik.                      2. Uroš Knafelc,
                                   3. Adrijana Zajc.
     II. KRAJEVNA SKUPNOST REČICA
     Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Rečica je obmo-  V volilni enoti 2 se je volilo 2 člana sveta in izvoljena sta:
    čje krajevne skupnosti razdeljeno na 3 volilne enote, v katerih  1. Katja Šmerc,
    se voli 8 članov sveta.                    2. Mihael Gunzek.

     V volilni enoti 1 se je volilo 3 člane sveta in izvoljeni so:  V volilni enoti 3 se je volilo 2 člana sveta in izvoljena sta:
     1. Nino Petek,                        1. Drago Pušnik,
     2. Katja Goluh,                       2. Dušica Križnik.
     3. Simon Pušnik.
     V volilni enoti 2 se je volilo 2 člana sveta in izvoljena sta:  KRAJEVNA SKUPNOST RIMSKE TOPLICE:
     1. Darko Trbovc,                       Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Rimske Toplice
     2. Dejan Kolšek.                      je območje krajevne skupnosti razdeljeno na 3 volilne enote, v
     V volilni enoti 3 se je volilo 3 člane sveta in izvoljeni so: katerih se voli 8 članov sveta.
     1. Darko Lah,                        V volilni 1 enoti se je volilo 3 člane sveta in izvoljeni so:
     2. Klavdija Lah,                       1. Bojana Kustura,
     3. Ivan Kušer.                        2. Mitja Knez,
                                   3. Žiga Jelenc.
     KRAJEVNA SKUPNOST MARIJA GRADEC:
     Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Marija Gradec   V volilni enoti 2 se je volilo 2 člana sveta in izvoljena sta:
    je območje krajevne skupnosti razdeljeno na 4 volilne enote, v  1. Klemen Žagar,
    katerih se voli 10 članov sveta.                2. Amadej Vidmar.
     V volilni enoti 1 se je volilo 3 člane sveta in izvoljeni so:  V volilni enoti 3 se je volilo 3 člane sveta in izvoljeni so:
     1. Marjan Salobir,                      1. Marina Pozaršek,
     2. Matej Gorišek,                      2. Jože Klepej,
     3. Roman Cerovšek.                      3. Matjaž Bezgovšek.


    4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9