Page 10 - LaskiBilten_st93_2022
P. 10

OBČINSKA UPRAVA

    KS Sedraž                          KS Marija Gradec

     Sredstva iz participativnega proračuna Krajevne skupnosti se  V Krajevni skupnosti Marija Gradec so se odločili za dobavo
    je namenilo za izgradnjo II. faze parkirišča ob neposredni bli- in vgradnjo dela otroških igral na igrišču v Marija Gradcu, po-
    žini prostorov KS Sedraž (kompletno parkirišče je bilo kasne- leg košarkarskega igrišča Gorana Dragića. Dobavitelj otroških
    je tudi asfaltirano) ter izgradnjo kamnitega opornega zidu na  igral je bil ASF f.u.n., d. o. o., iz Celja, pripravljalna in ostala dela
    parkirišču ob igrišču v Spodnjem Breznem. Izvajalec del je bil  pa je izvedla Komunala Laško.
    AGM Nemec, d. o. o., z Dola pri Hrastniku.

                                  Otroška igrala na igrišču v Marija Gradcu
    Urejeno parkirišče ob prostorih KS Sedraž
                                  KS Rimske Toplice


                                   V sklopu participativnega proračuna je v teku postavitev pla-
                                  toja za igrala in urbana oprema. Mesto postavitve igral je na
                                  koncu parkirišča pri gasilskem domu v Rimskih Toplicah. Izva-
                                  jalec gradbenih del, dobavitelj igral in urbane opreme je Grad-
                                  beništvo in storitve Blaž Švelc, s. p., iz Zidanega Mosta.
    Kamniti oporni zid


    KS Zidani Most

     Na Vili v Zidanem Mostu
    se je izvedla osvetlitev špor-
    tnega igrišča pri POŠ Zida-
    ni Most. Postavili so se trije                Priprava platoja za igrala in urbano opremo
    drogovi, na katere so bili na-
    meščeni reflektorji, uredi-                 KS Vrh nad Laškim
    lo se je elektro napajanje in
                                   V Krajevni skupnosti Vrh nad Laškim so se pobudniki po-
    prižigališče. Izvajalec del je                rabe sredstev iz participativnega proračuna odločili za uredi-
    bil EEA Medved, d. o. o., iz                 tev škarpe in postavitev garaže pri gasilskem domu Vrh nad
    Laškega.
                                  Laškim. Dela so zajemala izkop terena in odvoz materiala, izde-
                                  lavo 27 m AB opornega zidu, ureditev drenaže ter pripravo za
                                  asfaltiranje. Dela je izvedel lokalni izvajalec Storitve z gradbeno
                                  in kmetijsko mehanizacijo Bojan Ulaga, s. p., iz Laškega.


           Drog razsvetljave
             z reflektorji

                                  AB oporni zid s konstrukcijo garaže in asfaltirano transportno potjo
    Osvetlitev športnega igrišča pri POŠ Zidani Most                             Andrej Kaluža


    10 10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15