Page 5 - LaskiBilten_st93_2022
P. 5

LOKALNE VOLITVE / OBČINSKI PRAZNIK

     KRAJEVNA SKUPNOST JURKLOŠTER:                V volilni enoti 2 se je volilo 2 člana sveta in izvoljena sta:
     Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Jurklošter je ob- 1. Alojz Podkoritnik
    močje krajevne skupnosti razdeljeno na 3 volilne enote, v kate- 2. Julita Pilih.
    rih se voli 9 članov sveta.
                                   KRAJEVNA SKUPNOST ZIDANI MOST:
     V volilni enoti 1 se je volilo 3 člane sveta in izvoljeni so:  Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Zidani Most je
     1. Franc Lesičar,                     območje krajevne skupnosti razdeljeno na 4 volilne enote, v ka-
     2. Gregor Stopinšek,
     3. Maruša Horjak.                     terih se voli 7 članov sveta.
                                   V volilni enoti 1 se je volilo 2 člana sveta in izvoljena sta:
     V volilni enoti 2 se je volilo 3 člane sveta in izvoljeni so:  1. Robert Hribšek,
     1. Jožef Veber,
     2. Miroslav Lavrič,                     2. Janez Krivec.
     3. Željko Grofelnik.                     V volilni enoti 2 se je volilo 2 člana sveta in izvoljena sta:
                                   1. Julijan Peterkovič,
     V volilni enoti 3 se je volilo 3 člane sveta in izvoljeni so:  2. Dejan Matek.
     1. Primož Palčnik,
     2. Aleksander Bezgovšek,                   V volilni enoti 3 se je volilo 1 člana sveta in izvoljen je:
     3. Jaka Hliš.                        1. Jože Jakopič.

                                   V volilni enoti 4 se je volilo 2 člana sveta in izvoljena sta:
     KRAJEVNA SKUPNOST SEDRAŽ:                  1. Franc Babič,
     Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Sedraž je obmo-  2. Valentina Pavlović.
    čje krajevne skupnosti razdeljeno na 2 volilni enoti, v katerih se                      Stanka Jošt
    voli 6 članov sveta.
     V volilni enoti 1 se je volilo 3 člane sveta in izvoljeni so:  Poročilo Občinske volilne komisije Laško o izidu glasovanja
     1. Nataša Vidic,                      na volitvah za župana, člane občinskega sveta in svetov kra-
     2. Jožef Koprivc,                     jevnih skupnosti si lahko preberete na občinski spletni strani
     3. Anja Vanco.                       www.lasko.si pod zavihkom LOKALNE VOLITVE 2022.


    PROSLAVA OB OBČINSKEM                    in Majo Šturm Razboršek ter plesalci Glasbene šole Laško-Ra-
                                  deče, ki vadijo pod mentorstvom Špele Medved.
    PRAZNIKU     V ponedeljek, 7. novembra 2022, smo v Kulturnem centru
    Laško z občinsko proslavo praznovali občinski praznik, ki ga
    Občina Laško praznuje ravno 7. novembra. Podelila so se ob-
    činska priznanja, dobili smo častnega občana, podelili pa smo
    tudi štiri jubilejne listine.
     Župan je v pozdravnem nagovoru izpostavil, da se s sode-
    lavci občinske uprave trudi uresničiti čim več idej, obenem pa
    izpostavil, kaj vse se je naredilo tako v zadnjem letu kot letih
    poprej, saj se zaradi epidemije nismo mogli družiti in obeležiti
    občinskega praznika, kot smo ga lahko ponovno letos. Obenem
    je čestital vsem občankam in občanom ob prazniku ter vsem
    prejemnikom občinskih grbov, ki jim je grbe in listine tudi po- NAZIV ČASTNI OBČAN SE JE PODELIL JOŽETU SADARJU
    delil.                            ZA DOLGOLETNO USPEŠNO DELO NA PODROČJU
     V kulturnem programu so nastopili Big band Laško, pod   GOSPODARSTVA IN DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA.
    vodstvom Franja Mačka, s solistkama Saško Nemec Tahirović
                                   Jože Sadar se je po študiju
                                  ekonomije najprej zaposlil v
                                  Železarni Štore, nato je odšel
                                  v Pivovarno Laško, kjer je de-
                                  lal na področju investicij. Pos-
                                  topoma je napredoval v vodjo
                                  komercialnega sektorja in bil
                                  vse do upokojitve v letu 2003
                                  član nadvse uspešne vodstve-
                                  ne ekipe pivovarne. Ta čas je
                                  lepo opisal v knjigi „Laški pi-
                                  vovarji v obdobju 1963-2003,
                                  ki jo je izdal v samozaložbi v
                                  letu 2014.


                                                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10