Page 2 - LaskiBilten_st93_2022
P. 2

Osnovni podatki o glasilu        Spoštovane bralke, cenjeni bralci
                        Laškega biltena,
    Odgovorna urednica:
    Tanja Grabrijan              vsako leto nas doleti. Ta »brzina časa«, kjer dnevi mi-
                        nevajo tako hitro, da se »le dvakrat okrog obrnemo« in
    Pomočnica odgovorne urednice,      že je tu december. Zaključuje se pisano in pestro leto
    oglasno trženje: Stanka Jošt
                        2022, kar je bilo moč med drugim razbrati tudi iz bogas-
    Tehnični urednik: Tomaž Koprivc     tva raznolikih prispevkov, objavljenih v vseh letošnjih
                        številkah našega občinskega glasila.
    Uredniški odbor:              Leto, ki se zaključuje, je bilo jubilejno in slovesno tudi
    Nina Pader Topole, Rok Deželak,     za nekatera zelo aktivna društva v občini Laško. Tako
    Nika Teraž, Miha Gartner,        smo letos slavili s Planinskim društvom Laško, ki je
    Mojca Knez Jovan            proslavilo 100 let delovanja in 70 let delovanja Planins-
    Izdajatelj: Občina Laško,        kega doma na Šmohorju, njihovo slavje pa je bilo povezano tudi z 110. obletnico smr-
    Mestna ulica 2, 3270 Laško       ti Laščana Frana Orožna, geografa in ustanovitelja Slovenskega planinskega društva.
                         Praznovali so čebelarji in čebelarke Čebelarskega društva Laško, ki so v letošnjem
    Naslov uredništva:           letu obeležili 120 let organiziranega čebelarjenja - marljivega in čebelam predanega
    Laški bilten – Občina Laško,      dela. Imamo tudi dva visoka glasbena jubileja, saj okroglo obletnico slavita kar dve
    Mestna ulica 2, 3270 Laško       pihalni godbi, ki z muziciranjem prinašata veselje v srca ljudi. Železničarska godba
       tel. 03 7338 712,        Zidani Most slavi 120 let, Laška pihalna godba 160 let. Visoki jubileji, ki jim velja čes-
       faks 03 7338 740         titati.
                         Ob debatiranju uredniškega odbora o številnih obletnicah, ki zaznamujejo letošnje
    internet: www.lasko.si
                        leto, se je ob snovanju oktobrske številke porodila ideja, da ustvarimo namensko nas-
    e-naslov: bilten@lasko.si        lovnico, ki vse naštete jubileje tudi predstavlja in jih slavi. Hvaležni smo predstavni-
                        kom društev - Darji Šolar iz ČD Laško, Juriju Vidcu iz PD Laško, Roku Turnšku iz
    Lektoriranje: Mojca Knez Jovan
                        Železničarske godbe Zidani Most in Marku Šanteju iz Laške pihalne godbe, ter odlič-
    Grafična priprava in tisk:       nemu fotografu Roku Deželaku, da so s skupnimi močmi ustvarili čudovito »jubilej-
    Present, d. o. o.,           no« naslovnico. Lokalne volitve so botrovale zamiku izdaje te naslovnice, da je names-
    Dolenjska c. 43, 1000 Ljubljana     to oktobra, svoje mesto dobila v decembru. Zagotovo bolje tako, saj je sedaj dobila nov
                        podpomen. Na njej je namreč tudi novoizvoljeni župan Občine Laško.
    Naklada: 5.150 izvodov
                         Super volilno leto je med drugim postreglo z lokalnimi volitvami, spremembami v
                        sestavi občinskega sveta in novim imenom na mestu župana. Marko Šantej bo po 16
    Brezplačen izvod glasila prejme     letih županovanja nasledil dolgoletnega župana Občine Laško Franca Zdolška. Prav
    vsako gospodinjstvo v občini.      je, da se na tem mestu uredniški odbor dosedanjemu županu zahvali za korektno so-
    Glasilo je vpisano v razvid medijev   delovanje ter za avtonomno in samostojno delovanje uredniškega odbora Laškega bil-
    Ministrstva RS za kulturo pod      tena, ki ima vseskozi v prvi vrsti v mislih ustvarjanje glasila za ljudi – za Laščane.
    zap. št. 1191.               A Laški bilten je današnjo podobo dobil ravno z začetkom prvega županskega man-
                        data Franca Zdolška. Takrat je bila namreč osnovana nova vsebinska shema občins-
    Fotografija na naslovnici:       kega glasila, ki je namesto enkrat letno od leta 2007 začela izhajati šestkrat letno. Vse-
    Rok Deželak: Jubilanti         bino pa niso ustvarjali le zaposleni na občinski upravi v obliki poročil, kot je to bilo
                        poprej, temveč tudi aktivna društva, posamezniki, zainteresirana javnost. Laški bilten
                        je v zadnjih 16 letih postalo glasilo, ki je obvezno branje prenekaterega občana. Ki pri-
                        naša informacije o dogajanju v lokalnem okolju, predstavlja novitete, zanimive portre-
                        te Laščanov, ki ozavešča in informira. Laščani smo ga vzeli za svojega. Predvsem zato,
    Naslednja številka predvidoma izide   ker ga v največji meri ustvarjamo in kreiramo prav mi – občani Laškega.
    15. februarja 2023.

    Prispevke in oglase je treba           Z željo, da bi Laški bilten ostal v vaših srcih tudi v naslednjem letu,
    oddati do 31. januarja 2023            vam uredniški odbor Laškega biltena želi srečno in srčno 2023!
    na e-naslov bilten@lasko.si.          Naj prinese veliko lepega, naj predstavlja nov začetek k boljšemu jutri.
                                                       Nina Pader Topole,
                                                   članica uredniškega odbora
    RADIJSKA ODDAJA ŽUPANOVA URA


    Župan je gost na Radiu Celje vsak prvi
    torek v mesecu.
    Naslednja oddaja bo 10. januarja 2023.

    Na radiu Aktual Kum bo občinski utrip
    župan predstavil 28. decembra 2022
    (zadnja sreda v mesecu).
    2
   1   2   3   4   5   6   7