Page 12 - LaskiBilten_st93_2022
P. 12

OBČINSKA UPRAVA / SVETNIŠKE SKUPINE

    KDAJ JE PROJEKTNI PREDLOG UPRAVIČEN ZA            lasko.si ali po navadni pošti na naslov Občina Laško – Partici-
    GLASOVANJE?                         pativni proračun, Mestna ul. 2, 3270 Laško ali v glavni pisarni
                                  Občine Laško. Projektni predlogi morajo biti podani ob upošte-
     Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če  vanju pogojev ter v roku.
    izpolnjuje naslednje pogoje:
     • prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju ob- Predlogi, ki bodo ustrezali merilom za upravičenost predlo-
      čine,                          gov in bodo imeli vse potrebne priloge, bodo objavljeni na sple-
     • bo izveden na zemljiščih v lasti občine ali krajevnih skup- tni strani občine.
      nosti (te podatke lahko preverite na Občini Laško)     Predlogi, ki ne bodo ustrezali merilom in/ali ne bodo vsebo-
     • še ni bil (so)financiran s strani Občine,        vali potrebnih prilog, bodo izločeni iz obravnave.
     • je finančno ovrednoten do največ 10.000 EUR z vključe-
      nim DDV-jem (nujno dokazilo s predračunom)
     • ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupno- GLASOVANJE
      stih.
                                   Glasovanje o participativnem proračunu bo potekalo v apri-
    KAM IN KDAJ ODDAM PROJEKTNI PREDLOG?             lu. Podrobna navodila bodo objavljena pred glasovanjem.
                                   Za dodatna pojasnila v zvezi s participativnim proračunom
     Projektni predlog oddajte na predvidenem obrazcu do 15. 4.  nas lahko kontaktirate po elektronski pošti na naslov obcina@
    2023, in sicer do 24. ure po elektronski pošti na naslov obcina@ lasko.si.
                   Spoštovane občanke in občani,

                     v nedeljo, 4. decembra, ste dokončno odločili komu ste pre-
                   dali svoj glas. Po 16 letih županovanja se poslavljam od svoje-
                   ga dela in svoje projekte predajam novemu županu, kateremu

    ZAHVALA SVETNIŠKE       zaupam, da bo izvedel vse projekte, ki smo jih oblikovali v tem
    LISTE SLS           mandatu.
                     V 16 letih smo uspeli doseči mnogo stvari. Občina Laško je
     Zahvaliti se moramo tudi   iz glavne dejavnosti pivovarstva obrnila svojo pot v turizem. V
    v imenu svetniške skupine   letu 2022 nam je po vseh letih truda uspelo doseči najvišjo turi-
    SLS. Hvala, ker ste prepozna- stično nagrado Slovenia Green Destination Platinum, ki jo ima-
    li naš trud v preteklih man-  ta v Sloveniji še dva kraja. Uspelo nam je nadgraditi vse kra-
    datih in nam v tem mandatu   jevne skupnosti v občini Laško in tako krajanom omogočiti bolj varno in dostojno življenje.
    v občinskem svetu nameni-   Uspelo nam je tudi razviti naše podeželje in privabiti kar nekaj turistov v našo okolico. Obliko-
    li štiri svetnike. V preteklih  vali smo blagovno znamko Okusiti Laško, uredili Laško hišo, ki bo služila kulinariki in razvili
    mandatih nam je pod vod-    našo celostno ponudbo destinacije. Občina Laško je v zadnjih 16 letih postala ena izmed naj-
    stvom župana Franca Zdol-   bolj prepoznavnih turističnih mest v Sloveniji in svojo prepoznavnost prenesla tudi v tujino.
    ška uspelo izvesti ogromno    V preteklih mandatih sem se lotil nekaj projektov, ki jih boste lahko v naslednjih štirih le-
    projektov in prisluhniti og-  tih tudi videli v živo. Namreč, v tem obdobju se bo izvedel projekt protipoplavne varnosti,
    romno občanom. Verjame-    gradnja stanovanjskih enot, gradnja prizidka pri Zdravstvenem domu, popolna obnova stare-
    mo in upamo, da bomo tako   ga mestnega jedra, ureditev trških jedrov v Marija Gradcu in Zidanem Mostu, dokončana bo
    sodelovali še nadaljnja štiri  telovadnica v Rimskih Toplicah, ki je pravkar v gradnji in še mnogo več.
                     Upam, da boste ob vseh izvedenih projektih opazili tako moj trud, kot tudi trud svetniške
    leta.
                   skupine SLS, saj smo v te projekte vložili kar nekaj dela.
      Janko Cesar, Nuša Konec    Želim vam uspešno in srečno pot!
       Juričić, Matjaž Pikl in                    Franc Zdolšek, župan Občine Laško od 2006 do 2022
           Marjan Belej
           SOCIALNI DEMOKRATI V OBČINSKEM         Ne glede na to, da imamo v občinskem svetu dva svetnika, se
           SVETU OBČINE LAŠKO 2022-2026         bova trudila, da bova v Občinskem svetu Laško zagovarjala in
                                  predlagala projekte, ki bodo v zadovoljstvo vseh. Tako kot smo
            Spoštovani občani občine Laško, hvala za  zapisali v našem predvolilnem programu, da se bomo zavzemali
           zaupanje, ki ste nam ga izrazili na lokalnih vo- za boljšo skupnost po meri ljudi:
           litvah v občini Laško. Ob prejetih 611 glaso-  • pravica do stanovanja: sodobna stanovanjska politika za
    vih nam po veljavnem sistemu pripadata dve mandatni mesti za   vse generacije,
    občinskega svetnika, in sicer v VE 1 Marjan Kozmus in v VE 3  • enakomernejši razvoj in financiranje krajevnih skupnosti,
    Uroš Lukić. V svetih krajevnih skupnostih je bilo na listah So- • večja dostopnost in kvaliteta javnih storitev,
    cialnih demokratov izvoljenih 26 svetnikov, kar je 10 več kot v  • strateško vodenje in boljša raba evropskih sredstev za ra-
    prejšnjem mandatu.                        zvoj občine,

    12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17