Številka: 032-15/2023
Datum: 12. 5. 2023

V A B I L O
 
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)
 
s k l i c u j e m
5. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 24. 5. 2023,
ob 17. uri v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.
 
Za sejo predlagam:
A) ugotovitev sklepčnosti
in
B) naslednji

DNEVNI RED:
 
 
3. Področje gospodarstva
 
4. Področje družbenih dejavnosti
 
5. Področje okolja in prostora ter komunalnih dejavnosti
 
6. Splošne zadeve, volitve in imenovanja
 
8. Vprašanja in pobude
9. Razno

Župan Občine Laško
Marko ŠANTEJ
 
  Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Primož Kroflič, Simbio, d. o. o., LAS Raznolikost podeželja,
• Tina Belej, direktorica JZ STIK Laško,
• Tomaž Novak, direktor JP Komunale Laško, d. o. o.
 
V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.

Številka: 032-13/2023
Datum: 3. 4. 2023

V A B I L O
 
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)
 
s k l i c u j e m
4. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 12. 4. 2023,
ob 17. uri v dvorani Marka Tulija Cicera (Rimska arena) v Rimskih termah.
 
 
Za sejo predlagam:
A) ugotovitev sklepčnosti
in
B) naslednji

DNEVNI RED:
 
 
5. Področje družbenih dejavnosti
 
6. Področje okolja in prostora ter komunalnih dejavnosti
6/1 Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2023
6/2 Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2023
6/3 Predlog Elaborata o oblikovanju cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
6/4 Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2023
6/5 Predlog Programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za obdobje od 2023 do 2026
6/6 Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1559/1, k. o. 1030 Lahomno
6/7 Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 960/12, k. o. 1029 Lahomšek
 
7. Področje proračuna in javnih financ
 
8. Mandatna vprašanja in imenovanja
 
9. Odgovori na vprašanja in pobude
odgovor 1

10. Vprašanja in pobude
11. Razno

Župan Občine Laško
Marko ŠANTEJ
 
Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Janja Knapič, direktorica Zdravstvenega doma Laško,
• Polonca Teršek, pomočnica direktorice Centra za socialno delo Celje, Enota Laško,
• Jerica Laznik Mokotar, ravnateljica Vrtca Laško,
• Andrej Podpečan, ravnatelj Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice,
• Marko Sajko, ravnatelj Osnovne šole Primoža Trubarja Laško,
• Rosana Jakšič, ravnateljica Glasbene šole Laško – Radeče,
• Matej Jazbinšek, direktor Knjižnice Laško,
• Gašper Salobir in Špela Medved, vodja JSKD Območne izpostave Laško,
• Darja Turk, Simbio, d. o. o.,
• Tomaž Novak, direktor JP Komunale Laško, d. o. o.
V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.

Številka: 032-14/2023
Datum: 28. 3. 2023
 
V A B I L O
 
Na podlagi 25. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1, 68/2018, 61/19, 157/20) in 4. ter 27. člena Poslovnika Občinskega sveta Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)
 
s k l i c u j e m
 
1. DOPISNO SEJO OBČINSKEGA SVETA LAŠKO
 
z naslednjim
 
dnevnim redom:
 
Prosim, da izpolnjene glasovnice dostavite po e-pošti najkasneje do srede, 29. 3. 2023, do 13. ure.
 
Župan Občine Laško
Marko Šantej

Številka: 032-06/2023
Datum: 21. 2. 2023
 
V A B I L O
 
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)
 
s k l i c u j e m
3. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 1. 3. 2023,
ob 17. uri v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.
 
 
Za sejo predlagam:
A) ugotovitev sklepčnosti
in
B) naslednji

DNEVNI RED:
 
 
3. Področje gospodarstva
 
4. Področje proračuna in javnih financ
 
5. Področje okolja in prostora ter komunalnih dejavnosti
 
6. Področje družbenih dejavnosti
 
7. Volitve, mandatna vprašanja in imenovanja
 
8. Splošne zadeve
 
10. Vprašanja in pobude
11. Razno

Župan Občine Laško
Marko ŠANTEJ
 
Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Tina Belej, direktorica STIK-a Laško.
 
V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9517.4.2023
je izšla 95. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.