Postopki in obrazci po področjih

Plačilo upravne takse
Stranke Občine Laško lahko upravno takso za dokumente in dejanja v upravnih postopkih plačate:
  • z gotovino in brezgotovinsko – pri oddaji vloge v glavni pisarni Občine Laško
  • brezgotovinsko – s plačilnim nalogom na bankah ali poštah
  • z elektronskim nakazilom – prek spletne banke
  V primeru elektronskega plačila ali plačila s plačilnim nalogom pri plačilu navedete:
  • prejemnik: Občina Laško
  • koda namena: GOVT
  • namen nakazila: upravna taksa (ter številko zadeve ali opis postopka - npr. soglasje, …)
  • BIC banke: BSLJSI2X
  • številka računa: 01257-4570309136
  • referenca: 11
  • sklic: 75566-7111002
Znesek upravne takse, ki ga je potrebno plačati, je določen po Zakonu o upravnih taksah.
 
Elektronske vloge

Nekatere postopke je možno opraviti tudi elektronsko preko portalov eUPRAVA   (za fizične osebe) in SPOT  (za pravne osebe).

 
SPLOŠNE ZADEVE
Brezplačno pravno svetovanje
Dostop do informacij javnega značaja
Izdaja arhivskega ali dokumentarnega gradiva iz izbirke občine
Izdaja potrdila iz uradnih evidenc
Oddaja projektnega predloga za participativni proračun
Prijava kršitve varstva osebnih podatkov
Zahteva za izbris lastnih osebnih podatkov
Zahteva za omejitev obdelave osebnih podatkov
Zahteva za popravek in dopolnitev osebnih podatkov
Zahteva za prenos osebnih podatkov
Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki
 
SOCIALNO VARSTVO, DENARNE POMOČI
Letovanje otrok na morju
Subvencioniranje letovanja otrok na morju
Uveljavljanje pravice do denarne pomoči socialno ogroženim učencem
Uveljavljanje pravice do enkratne denarne pomoči
Uveljavljanje pravice do enkratne denarne pomoči za novorojence 
Uveljavljanje pravice do enkratne denarne pomoči za študij v tujini
 
STANOVANJSKO PODROČJE
Nadaljevanje najemnega razmerja po preselitvi najemnika
Nadomestilo za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti
Najem / podaljšanje najemne pogodbe za bivalno enoto
Opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja
Sklenitev aneksa k najemni pogodbi
Sklenitev najemne pogodbe po razvezi zakonske zveze ali prenehanje zunajzakonske skupnosti
Sklenitev najemne pogodbe po smrti najemnika
Soglasje lastnika za posege najemnika v stanovanju
Subvencioniranje tržne najemnine
Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov
Zamenjave neprofitnih stanovanj
 
RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM
Najem javne površine
Prenos zemljišč v last Občine Laško 
 
GOSPODARSKO PODROČJE (gostinstvo, turizem, kmetijstvo)
Izdaja soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln
Potrjevanje obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)
Potrjevanje podaljšanja obratovalnega časa gostinskega obrata oz. kmetije
Prijava taksnih predmetov za uporabo javne površine za začasne namene (sejmi, prireditve)
 
OKOLJE IN PROSTOR
Izdaja dokazila o spremembi namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb za potrebe FURS
Izdaja dovoljenja za oglaševanje in reklamiranje 
Izdaja dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Izdaja lokacijske informacije
Izdaja mnenja k projektnim rešitvam za fekalne in meteorne vode
Izdaja mnenja o skladnosti s prostorskimi akti
Izdaja projektnih pogojev za fekalne in meteorne vode
Odmera komunalnega prispevka 
Odmera nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč 
Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve
Pobuda za spremembo namembnosti zemljišča v občinskem prostorskem aktu
Podaljšanje vodnega dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo
Ponudba za prodajo nepremičnine občini kot nosilcu predkupne pravice

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.