Občinski predpisi

OBČINSKI AKTI OBJAVLJENI V URADNEM LISTU RS
Občinske akte, ki so objavljeni v Uradnem listu RS, sprejema občinski svet

OBČINSKI AKTI, KI NISO OBJAVLJENI V URADNEM LISTU RS
Občinske akte, ki niso objavljeni v Uradnem listu RS, sprejema občinski svet ali župan.

NEURADNA PREČIŠČENA BESEDILA
Neuradna prečiščena besedila vsebujejo spremembe in dopolnitve občinskih predpisov

Iščite po ključnih besedah: 
Naslov ob. predpisa Številka Leto
Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Izgradnja javnih najemnih stanovanj v Občini Laško« 71/23 2023
Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško 32/23 2023
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško 32/23 2023
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta KS 3 in KC 2/1 32/23 2023
Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško 32/23 2023
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško 32/23 2023
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 212/10, 212/11 in 212/12, vse k.o. Lože (1040) 32/23 2023
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2023 28/23 2023
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2022 48/23 2023
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško 48/23 2023
Sklep o določitvi strojnice Liša jaška v Govcah za javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Laško 48/23 2023
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 960/12, k.o. 1029 Lahomšek 48/23 2023
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1559/1, k.o. 1030 Lahomno 48/23 2023
Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško 63/23 2023
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Laško 71/23 2023
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 248 in 249, k.o. Slivno 71/23 2023
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Laško d.o.o. 48/23 2023
Sklep o pripravi drugih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Taborje II na območju EUP LAU-5 – OPPN 70/22 2022
Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu v Občini Laško 70/22 2022
Odlok o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Laško 70/22 2022
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 750, 759 in 765/7, k. o. Plazovje (1038) 49/22 2022
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 341 in 342, k. o. Laziše (1037) 49/22 2022
Sklep o cenah storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode 49/22 2022
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Rečica 49/22 2022
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi 29/22 2022
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1743/2 in 1744, obe k.o. 1028 Sedraž 89/22 2022
Avtentična razlaga druge alineje petega odstavka naslova KARE 6, 10. člena Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško 89/22 2022
Sklep o višini storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami 70/22 2022
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2022 89/22 2022
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja z oznako LAU – 73 – del 89/22 2022
Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Laško d.o.o. 89/22 2022
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta na delu območja EUP LAU-82 89/22 2022
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Laško 89/22 2022
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 1169/3 in 1171/2, k.o. Paneče (1042) 91/21 2021
Sklep o vodarini 91/21 2021
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško 91/21 2021
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2021 90/21 2021
Sklep o začetku postopka priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za infrastrukturo Rimske Toplice – izvennivojsko križanje regionalne ceste R3-680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo 77/21 2021
Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško 51/21 2021
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško 54/21 2021
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2020 54/21 2021
Pravilnik o uporabi športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti Občine Laško 31/21 2021
Sklep o mnenju Občine Laško k osnutkom pokrajinske zakonodaje, 28/21 2021
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj malega gospodarstva in turizma v Občini Laško 28/21 2021
Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči socialno ogroženim učencem v Občini Laško, 28/21 2021
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu komunala Laško 28/21 2021
Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Laško 207/21 2021
Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta KS 2 Debro – sprememba namembnosti spremljajočega objekta ob teniških igriščih 163/21 2021
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin 207/21 2021
Sklep o višini odvajanja 205/21 2021
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. *126, *129, 1541, 1550/1, 1600/1, 1602 in 1603, vse k.o. Trobni Dol (1033) 205/21 2021
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2022 205/21 2021
Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2021 205/21 2021
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Laško 204/21 2021
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2021 181/21 2021
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško – SD OPN2 163/21 2021
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško 163/21 2021
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 1430/4, 1430/5 in 1430/7, k.o. Olešče (1031) 163/21 2021
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško 199/21 2021
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2019 77/20 2020
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2020 107/20 2020
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Laško 107/20 2020
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP LAU-21 107/20 2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško 107/20 2020
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško 107/20 2020
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Komunala Laško 89/20 2020
Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje na območju Ureditvenega načrta starega mestnega jedra Laško – prizidava k OŠ Primoža Trubarja v Laškem 89/20 2020
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju LAU-73-del 89/20 2020
Odlok o spremembi proračuna Občine Laško za leto 2021 174/20 2020
Odlok o zastavi in grbu Občine Laško 01/20 2020
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško 12/20 2020
Sklep o začetku priprave OPPN za ureditev turistično rekreacijskih površin pri Planinskem domu Šmohor 133/20 2020
Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne 121/20 2020
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju LAU-59-del 184/20 2020
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju HU-1 del in HU-3 184/20 2020
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 270/4, 280/3, 122/3 in 951/7, k.o. Šentrupert (1032) 200/20 2020
Odlok o drugem rebalansu proračunu Občine Laško za leto 2020 174/20 2020
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje LAU-62 174/20 2020
Sprememba Statuta Občine Laško 157/20 2020
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Laško 157/20 2020
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju VL-1 157/20 2020
Odlok o spremembi meje občin Sevnica in Laško 140/20 2020
Popravek Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za Zdraviliško turistični kompleks Rimske Toplice 24/19 2019
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2019 36/19 2019
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Laško 36/19 2019
Sklep o spremembi občinske meje z Mestno občino Celje 22/19 2019
Sklep o spremembi občinske meje z Občino Sevnica 22/19 2019
Sklep o spremembi občinske meje z Občino Radeče 22/19 2019
Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč 22/19 2019
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško 22/19 2019
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško 22/19 2019
Pravilnik o obračunavanju stroškov odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode v Občini Laško 22/19 2019
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2018 22/19 2019
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško 07/19 2019
Sklep o preklicu razpisa naknadnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Rimske Toplice v eni volilni enoti in Krajevnih skupnosti Sedraž in Zidani Most v dveh volilnih enotah na dan 3. 3. 2019 in Sklep o razpisu naknadnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Rimske Toplice v eni volilni enoti in Krajevnih skupnosti Sedraž in Zidani Most v dveh volilnih enotah na dan 31. 3. 2019 07/19 2019
Razpis naknadnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Rimske Toplice v eni volilni enoti in Krajevnih skupnosti Sedraž in Zidani Most v dveh volilnih enotah 04/19 2019
Sklep o ukinitvi javnega dobra 36/19 2019
Pravilnik o uporabi in najemu športne dvorane Tri lilije 82/19 2019
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Laško 82/19 2019
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2021 82/19 2019
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2020, stran 11066 82/19 2019
Sklep o določitvi izvajalca gospodarske javne službe za odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda 69/19 2019
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin 69/19 2019
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 69/19 2019
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško 36/19 2019
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško 61/19 2019
Odlok o zimski službi v Občini Laško 61/19 2019
Spremembe Statuta Občine Laško 61/19 2019
Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško 44/19 2019
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, društva in ostale pravne osebe 33/18 2018
Odlok o rebalansu proračunu Občine Laško za leto 2018 33/18 2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Laško 24/18 2018
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2017 24/18 2018
Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško 23/18 2018
Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško 03/18 2018
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško 03/18 2018
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško 03/18 2018
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško 03/18 2018
Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško 03/18 2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Laško 03/18 2018
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Laško 03/18 2018
Spremembe Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 01/18 2018
Koncesijski akt za izvedbo projekta »Revitalizacija objekta bivše podružnične šole Reka« 01/18 2018
Sklep o ukinitvi zaznambe javnega dobra 01/18 2018
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško 01/18 2018
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2019 33/18 2018
Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Laško 01/18 2018
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško 33/18 2018
Sklep o določitvi izvajalca gospodarske javne službe za odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda 69/19 2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin 68/18 2018
Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2018 68/18 2018
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško 68/18 2018
Odlok o spremembi Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Laško 33/18 2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško 57/18 2018
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Laško 55/18 2018
Sklep o ukinitvi javnega dobra 43/18 2018
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju LAU-21 39/18 2018
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za Zdraviliško turistični kompleks Rimske Toplice 35/18 2018
Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško – SD OPN 1 35/18 2018
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Laško 43/18 2018
Sklep o začetku priprave Odloka o OPPN za kamnolom Pojerje 35/18 2018
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za infrastrukturo Rimske Toplice – izvennivojsko križanje regionalne ceste R3–680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo 35/18 2018
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Laško 33/18 2018
Tehnični pravilnik o javnih vodovodih v Občini Laško 27/17 2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil KP4 27/17 2017
Sklep o začasnem prenehanju delovanja Podružnične šole Laziše 22/17 2017
Sklep o ukinitvi Podružnične šole Reka 22/17 2017
Sklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra 22/17 2017
Sklep o prenosu dela stvarnega premoženja last Krajevne skupnosti Šentrupert na Občino Laško 22/17 2017
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2017 22/17 2017
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2016 22/17 2017
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za infrastrukturo Rimske Toplice (za izvennivojsko križanje regionalne ceste R3 – 680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo) in okoljskega poročila 11/17 2017
Sklep o prenosu premoženja v upravljanje (Zdravstveni dom Laško) 12/17 2017
Sklep o prenosu premoženja v upravljanje (Komunala Laško) 12/17 2017
Sklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra 41/17 2017
Avtentična razlaga prve alineje četrtega odstavka (Streha, fasada) 22. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško 12/17 2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško 12/17 2017
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2017 41/17 2017
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško 80/17 2017
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško 80/17 2017
Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2018 80/17 2017
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2018 79/17 2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško 59/17 2017
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško 59/17 2017
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško 59/17 2017
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško 41/17 2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško 41/17 2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 41/17 2017
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2016 47/16 2016
Sklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra 40/16 2016
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško 40/16 2016
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za študij v tujini 40/16 2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Laško s stvarnimi pravicami in pridobivanju stvarnih pravic na nepremičnem premoženju s strani Občine Laško 40/16 2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško 40/16 2016
Odlok o režijskem obratu Občine Laško 40/16 2016
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2016 40/16 2016
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Laško 38/16 2016
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško 27/16 2016
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2015 27/16 2016
Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško 38/16 2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško 47/16 2016
Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško 21/16 2016
Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 85/16 2016
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 85/16 2016
Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2017 85/16 2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem glasilu Občine Laško 85/16 2016
Odlok o spremembah in dopolnivah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2017 85/16 2016
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2016 85/16 2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občine Laško 47/16 2016
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2015 51/15 2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Laško 97/15 2015
Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško 51/15 2015
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško 51/15 2015
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško 51/15 2015
Pravilnik o spremembah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2015–2020 50/15 2015
Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč na domu v Občini Laško 39/15 2015
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2015–2020 39/15 2015
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško 39/15 2015
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško 39/15 2015
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 28/15 2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško 28/15 2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Laško 28/15 2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin 28/15 2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat 28/15 2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 28/15 2015
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2014 28/15 2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Laško 51/15 2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško 51/15 2015
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro 97/15 2015
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 97/15 2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Laško 97/15 2015
Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2016 107/15 2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško 107/15 2015
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2017 104/15 2015
Poslovnik Občinskega sveta Občine Laško (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) 79/15 2015
Statut Občine Laško (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) 79/15 2015
Sklep o določitvi višine odpusta dolgov v Občini Laško 79/15 2015
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2016 104/15 2015
Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško 107/15 2015
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 19/14 2014
Sklep o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstev za kanalizacijsko omrežje 19/14 2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za proizvodno-obrtno dejavnost Rečica KP 2/1 (OPPN) 19/14 2014
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2014 19/14 2014
Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč na domu v Občini Laško 36/14 2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Laško 36/14 2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Glasbena šola Laško – Radeče 36/14 2014
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro 45/14 2014
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Laško 49/14 2014
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2013 33/14 2014
Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško 33/14 2014
Sklep o dopolnitvi Sklepa o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstev za kanalizacijsko omrežje 33/14 2014
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014 33/14 2014
Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana Občine Laško dne 5. oktobra 2014 74/14 2014
Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Laško, na volitvah dne 5. oktobra 2014 74/14 2014
Sklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra 94/14 2014
Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2015 94/14 2014
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2015 94/14 2014
Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 90/14 2014
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Laško 62/14 2014
Odlok o dopolnitvi Odloka o javnem glasilu Občine Laško 62/14 2014
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013 01/13 2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja Laško – desni breg z oznako KC1a 03/13 2013
Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč na domu v Občini Laško 32/13 2013
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2012 35/13 2013
Popravek Zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2012 42/13 2013
Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško 43/13 2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev Občine Laško 43/13 2013
Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra 83/13 2013
Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (KR 1 – del) 83/13 2013
Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta KS 2 Debro 83/13 2013
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2013 94/13 2013
Odlok o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško 94/13 2013
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2014 112/13 2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško 112/13 2013
Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Laško 112/13 2013
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2013 57/2013 2013
Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško 57/2013 2013
Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško 83/13 2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško 35/13 2013
Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč za obrtni objekt s stanovanjem 32/13 2013
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 32/13 2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja Laško – desni breg z oznako KC1a 03/13 2013
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013 01/13 2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško 35/13 2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja Laško – desni breg z oznako KC1a 03/13 2013
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013 01/13 2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško, p.o. 51/12 2012
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško 78/12 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah 51/12 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško 51/12 2012
Sklep o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstvih za kanalizacijsko infrastrukturo 108/12 2012
Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2013 108/12 2012
Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško 108/12 2012
Odlok o programu prodaje finančnega premoženja Občine Laško za leti 2013 in 2014 108/12 2012
Odlok o programu prodaje finančnega premoženja Občine Laško za leti 2013 in 2014 108/12 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2013 108/12 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2013 108/12 2012
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško 79/12 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško 79/12 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško 79/12 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2013 79/12 2012
Odlok o jubilejnih listinah Občine Laško 79/12 2012
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2011 36/12 2012
Sklep o soglasju k spremembi cene pomoči družini na domu – socialna oskrba na domu v Občini Laško 20/12 2012
Sklep o znižanju subvencije omrežnine po letih za vodovodno infrastrukturo za neprofitne dejavnosti 20/12 2012
Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega podjetja Komunala Laško, d.o.o. 51/12 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško 18/11 2011
Odlok o programu prodaje finančnega premoženja Občine Laško za leti 2011 in 2012 18/11 2011
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško 18/11 2011
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu kartuzija Jurklošter 18/11 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Laško 18/11 2011
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2010 38/11 2011
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu območja Laško – desni breg z oznako KC1a 41/11 2011
Spremembe Statuta Občine Laško 45/11 2011
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, društva in ostale pravne osebe 45/11 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin 45/11 2011
Sklep o določitvi izvajalca gospodarske javne službe za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda 45/11 2011
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2011 45/11 2011
Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2011 54/11 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško 54/11 2011
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško 80/11 2011
Sklep o izvzemu zemljišča iz splošne rabe 104/11 2011
Avtentična razlaga 42. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško 80/11 2011
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za študij v tujini 104/11 2011
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško 104/11 2011
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško 104/11 2011
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško 104/11 2011
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško 104/11 2011
Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije 104/11 2011
Odlok o turistični taksi v Občini Laško 104/11 2011
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2013 104/11 2011
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2012 104/11 2011
Odlok o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Laško 80/11 2011
Odlok o celostni ureditvi tematskih pohodnih poti na območju Občine Laško 80/11 2011
Odlok o spremembi meje med naseljema Žigon in Vrh nad Laškim 80/11 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Laško 80/11 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško 80/11 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško 80/11 2011
Sklep o začetku priprave Odloka o OPPN za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro 101/11 2011
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Laško - Radeče 65/10 2010
Sklep o izvzemu zemljišča iz javnega dobra 64/10 2010
Odlok o spremembi meje med naseljema Debro in Laško 64/10 2010
Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2010 103/10 2010
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 64/10 2010
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kabliranje daljnovoda 2x20 kV Jurklošter, Podhum ter TP Pokopališče (nadomestna) in električni vodi 65/10 2010
Sklep o izvzemu zemljišča iz javnega dobra 50/10 2010
Sklep o izvzemu zemljišča iz javnega dobra 50/10 2010
Sklep o izvzemu zemljišča iz javnega dobra 50/10 2010
Sklep o izvzemu zemljišč iz javnega dobra in splošne rabe v Občini Laško 50/10 2010
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško 50/10 2010
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in redarstvo mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec" 38/10 2010
Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2010 33/10 2010
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2009 33/10 2010
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat 18/10 2010
Sklep o izvzemu iz splošne rabe 17/10 2010
Sklep o prenehanju delovanja in pripojitvi Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško 17/10 2010
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Laško 17/10 2010
Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško 17/10 2010
Pravilnik o poslovanju in trženju Laškega sejma 17/10 2010
Odlok o razglasitvi Kopališke rotunde Zdraviliškega doma za kulturni spomenik lokalnega pomena v Občini Laško 17/10 2010
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško 17/10 2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Taborje II. Laško (KS11) 04/10 2010
Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana Občine Laško dne 10. oktobra 2010 83/10 2010
Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Laško 33/10 2010
Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Laško 107/10 2010
Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Laško 33/10 2010
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2011 107/10 2010
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011 106/10 2010
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta v plačni razred 106/10 2010
Popravek Poročila o izidu volitev za člana Občinskega sveta Laško na volitvah dne 10.10.2010 po volilnih enotah 1, 2, in 3 90/10 2010
Poročilo o izidu volitev za člana Občinskega sveta Laško na volitvah dne 10.10.2010 po volilnih enotah 1, 2, in 3 83/10 2010
Odlok o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin 65/10 2010
Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Laško 80/09 2009
Sklep o določitvi cene programov JZ Vrtec Laško 80/09 2009
Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Laško s stvarnimi pravicami in pridobivanju stvarnih pravic na nepremičnem premoženju s strani Občine Laško 80/09 2009
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za proizvodno – obrtno dejavnost Rečica KP 2/1 (OPPN) 70/09 2009
Sklep za izvzem zemljišča parc. št. 890/3 in 890/3, k.o. Debro iz družbene lastnineklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra 57/09 2009
Pravilnik o uporabi šolskih prostorov v Občini Laško 57/09 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško 57/09 2009
Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško 57/09 2009
Odlok o preoblikovanju Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško 57/09 2009
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2010 57/09 2009
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Laško 43/09 2009
Pravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju občine Laško 13/09 2009
Odlok o priznanjih Občine Laško 13/09 2009
Odlok o oglaševanju v Občini Laško 13/09 2009
Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Laško za programsko obdobje 2007-2013 13/09 2009
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Laško za leto 2008 33/09 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško 33/09 2009
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Laško 33/09 2009
Sklep o soglasju k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2009 33/09 2009
Sklep za izvzem zemljišča parc. št. 1390, k.o. Mrzlo Polje iz javnega dobra 33/09 2009
Sklep za izvzem zemljišča parc. št. 890/3 in 890/3, k.o. Debro iz družbene lastnine 33/09 2009
Odlok o rebalansu proračuna občine Laško za leto 2009 43/09 2009
Odlok o razglasitvi etnoloških kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občini Laško 43/09 2009
Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Laško 94/09 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško 94/09 2009
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2010 110/09 2009
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško 110/09 2009
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Laško 110/09 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Laško 109/09 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Primoža Trubarja Laško 109/09 2009
Odlok o razglasitvi etnoloških kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Laško 109/09 2009
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije v Občini Laško 109/09 2009
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010 94/09 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice 109/09 2009
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Laško 42/08 2008
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2008 96/08 2008
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina 42/08 2008
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina 42/08 2008
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško 42/08 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnice Laško 53/08 2008
Odlok o območjih predkupne pravice Občine Laško 63/08 2008
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec 63/08 2008
Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud v starem mestnem jedru Laško 63/08 2008
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja Taborje II. Laško (KS 11) 83/08 2008
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2008 84/08 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Laško 84/08 2008
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2008 84/08 2008
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2007 42/08 2008
Odlok o občinskih taksah 41/08 2008
Popravek sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2008 21/08 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (KR1-del) 76/08 2008
ravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško 20/08 2008
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško 20/08 2008
Odlok o proračunu Občine laško za leto 2009 20/07 2008
Odlok o proračunu Občine laško za leto 2008 20/08 2008
Sklep o začasnem financiranju Občine Laško v obdobju januar-marec 2008 03/08 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi sakralnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Laško 02/08 2008
Odlok o spremembah Odloka o javnem glasilu Občine Laško 02/08 2008
Poslovnik Občinskega sveta Občine Laško 02/08 2008
Sklep o določitvi cene programov Javnega zavoda Vrtec Laško 01/08 2008
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008 01/08 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta Belovo 96/08 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Laško 02/08 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško 107/08 2008
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Celjske lekarne 61/08 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2009 96/08 2008
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi (parc. št. 957/10 in 958/4) 122/08 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2009 122/08 2008
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat Mestne občine Celje, Občine Laško in Občine Štore 112/08 2008
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 107/08 2008
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kabliranje daljnovoda 2x20 kV Jurklošter, Podhum ter TP pokopališče (nadomestna) in električnih vodov 98/08 2008
Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednika Občinske volilne komisije Laško 96/08 2008
Sklep o ustanovitvi Sosveta za partnersko sodelovanje na področju varnosti v Občini Laško 96/08 2008
Sklep o določitvi cene čiščenja mobilno pripeljanih odpadnih fekalnih vod na čistilno napravo za uporabnike, ki ne sodijo v sistem pooblaščenega izvajalca gospodarske javne službe 96/08 2008
Sklep o določitvi cene programov Javnega zavoda Vrtec Laško 96/08 2008
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila stavbnega zemljišča za leto 2009 107/08 2008
Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško 96/08 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Laško 96/08 2008
Sklep o soglasju k spremembi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu 33/07 2007
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Laško 33/07 2007
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 33/07 2007
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 33/07 2007
Program priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu S4 Rimske Toplice 39/07 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 51/07 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško 66/07 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško 51/07 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Laško 51/07 2007
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2007-2013 62/07 2007
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu S4 Rimske Toplice 62/07 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 66/07 2007
Sklep o določitvi kriterijev za obravnavo vlog za spremembo namembnosti zemljišč 33/07 2007
Pravilnik o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško 11/07 2007
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Laško 11/07 2007
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2007 13/07 2007
Odlok o javnem glasilu Občine Laško 13/07 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Laško 13/07 2007
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialno – humanitarnih dejavnosti v Občini Laško 13/07 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta KS2 23/07 2007
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo stanovanjskih hiš Belovo 23/07 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško 33/07 2007
Pravilnik o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Laško 33/07 2007
Pravilnik o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško 33/07 2007
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 66/07 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Laško 51/07 2007
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško 66/07 2007
Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Laško 101/07 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Rimske Toplice S4 99/07 2007
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za študij v tujini 99/07 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško 99/07 2007
Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij 99/07 2007
Odlok o občinskem prazniku Občine Laško 99/07 2007
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2007 99/07 2007
Statut Občine Laško 99/07 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu tržnice v Laškem 90/07 2007
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo doma za starostnike v Rimskih Toplicah 85/07 2007
Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega načrta za kabliranje daljnovoda 2x20 kV Jurklošter, Podhum ter TP Pokopališče (nadomestna) in električni vodi 83/07 2007
Statut Občine Laško (Uradno prečiščeno besedilo) 64/06 2006
Odlok o programu opremljanja zemljišč s kanalizacijsko infrastrukturo in komunalnem prispevku v Občini Laško 104/06 2006
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2006 102/06 2006
Sklep o ukinitvi javnega dobra 78/06 2006
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Laško za leto 2006 62/06 2006
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 104/06 2006
Program priprave prostorskega reda Občine Laško (PR OL) 54/06 2006
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za študij v tujini 44/06 2006
Odlok o razglasitvi sakralnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Laško 44/06 2006
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2006 44/06 2006
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2005 44/06 2006
Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Laško 35/06 2006
Odločba o delni odpravi 21. člena Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode v Občini Laško ter o delni odpravi Odloka o pogojih za priključitev in višini priključne takse za priključitev na kanalizacijsko omrežje v Občini Laško 35/06 2006
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za kolektor Laško – čistilna naprava – Rimske Toplice 35/06 2006
Splošni pogoji poslovanja javnega nepremičninskega sklada Občine Laško 35/06 2006
Program priprave lokacijskega načrta za zdraviliško turistični kompleks Rimske Toplice 29/06 2006
Program priprave lokacijskega načrta za rekreacijski center Rimske Toplice 29/06 2006
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Laško 26/06 2006
Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško 24/06 2006
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu S4 Rimske Toplice 24/06 2006
Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah ZN KS2 Debro 05/06 2006
Program priprave odloka o lokacijskem načrtu Kartuzije v Jurkloštru 107/06 2006
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Laško 104/06 2006
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 104/06 2006
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 62/06 2006
Sklep o formalni določitvi plačnega razreda za določitev osnovne plače direktorja Agencije za razvoj turizma in podjetništva v Občini Laško 62/06 2006
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško 64/06 2006
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja Taborje II 65/06 2006
Sklep o določitvi cene programov javnega zavoda Vrtec Laško 140/06 2006
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007 140/06 2006
Odlok o lokacijskem načrtu za zdraviliško turistični kompleks Rimske Toplice 122/06 2006
Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana Občine Laško dne 22. oktobra 2006 (1. krog) in 12. novembra 2006 (2. krog) 120/06 2006

Laški bilten

Laški Bilten št. 9516.8.2023
je izšla 97. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.