Občinski predpisi

OBČINSKI AKTI OBJAVLJENI V URADNEM LISTU RS
Občinske akte, ki so objavljeni v Uradnem listu RS, sprejema občinski svet

OBČINSKI AKTI, KI NISO OBJAVLJENI V URADNEM LISTU RS
Občinske akte, ki niso objavljeni v Uradnem listu RS, sprejema občinski svet ali župan.

NEURADNA PREČIŠČENA BESEDILA
Neuradna prečiščena besedila vsebujejo spremembe in dopolnitve občinskih predpisov

Iščite po ključnih besedah: 
Naslov ob. predpisa Številka Leto
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP HU-1 30/24 2024
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP RF-1 in RF-2 30/24 2024
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP RIU-11 30/24 2024
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško 18/24 2024
Odlok o občinskih cestah v Občini Laško 18/24 2024
Pravilnik o postopku izvedbe participativnega proračuna v Občini Laško 18/24 2024
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško 105/23 2023
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo v Občini Laško za leto 2023 105/23 2023
Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2023 105/23 2023
Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Izgradnja javnih najemnih stanovanj v Občini Laško« 71/23 2023
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 248 in 249, k.o. Slivno 71/23 2023
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Laško 71/23 2023
Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško 63/23 2023
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1559/1, k.o. 1030 Lahomno 48/23 2023
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 960/12, k.o. 1029 Lahomšek 48/23 2023
Sklep o določitvi strojnice Liša jaška v Govcah za javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Laško 48/23 2023
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško 48/23 2023
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Laško d.o.o. 48/23 2023
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2022 48/23 2023
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2023 28/23 2023
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 212/10, 212/11 in 212/12, vse k.o. Lože (1040) 32/23 2023
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško 32/23 2023
Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško 32/23 2023
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta KS 3 in KC 2/1 32/23 2023
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško 32/23 2023
Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško 32/23 2023
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 779/2 in 778/4, obe k.o. 1024 Rifengozd 105/23 2023
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 128/23 2023
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2024 128/23 2023
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči socialno ogroženim učencem v Občini Laško 133/23 2023
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško 133/23 2023
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško 133/23 2023
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško 133/23 2023
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 133/23 2023
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 633/1, 650/1 in 650/3, k. o. Lahomšek (1029) 133/23 2023
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 818/9 in 818/8, k.o. Lahomno 133/23 2023
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1728/4, 1728/5, 1728/6, 1728/7, 1728/8, 1728/9, 1728/10, 1728/11, 1728/12, 1728/13, 1728/14, 1728/15 in 1728/16, vse k. o. 1028 Sedraž 133/23 2023
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 778/2, k. o. 1024 Rifengozd 133/23 2023
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1544/6, k. o. 1030 Lahomno 133/23 2023
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško 133/23 2023
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1469/4, k.o. 1039 Rimske Toplice 107/23 2023
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 1099, k. o. Reka (1025) 107/23 2023
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parceli št. 745/1, k.o. Lahomšek (1029) 107/23 2023
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na parcelah št. 1627, 1628, 1630 in 1631, k. o. Trobni Dol (1033) 107/23 2023
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del EUP TE – 1 107/23 2023
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za infrastrukturo Rimske Toplice – izvennivojsko križanje regionalne ceste R3–680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo 106/23 2023
Sklep o pripravi drugih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Taborje II na območju EUP LAU-5 – OPPN 70/22 2022
Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu v Občini Laško 70/22 2022
Odlok o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Laško 70/22 2022
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 750, 759 in 765/7, k. o. Plazovje (1038) 49/22 2022
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 341 in 342, k. o. Laziše (1037) 49/22 2022
Sklep o cenah storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode 49/22 2022
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Rečica 49/22 2022
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi 29/22 2022
Avtentična razlaga druge alineje petega odstavka naslova KARE 6, 10. člena Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško 89/22 2022
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1743/2 in 1744, obe k.o. 1028 Sedraž 89/22 2022
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2022 89/22 2022
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja z oznako LAU – 73 – del 89/22 2022
Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Laško d.o.o. 89/22 2022
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta na delu območja EUP LAU-82 89/22 2022
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Laško 89/22 2022
Sklep o višini storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami 70/22 2022
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 1169/3 in 1171/2, k.o. Paneče (1042) 91/21 2021
Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči socialno ogroženim učencem v Občini Laško, 28/21 2021
Sklep o vodarini 91/21 2021
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško 91/21 2021
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2021 90/21 2021
Sklep o začetku postopka priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za infrastrukturo Rimske Toplice – izvennivojsko križanje regionalne ceste R3-680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo 77/21 2021
Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško 51/21 2021
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško 54/21 2021
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2020 54/21 2021
Pravilnik o uporabi športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti Občine Laško 31/21 2021
Sklep o mnenju Občine Laško k osnutkom pokrajinske zakonodaje, 28/21 2021
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj malega gospodarstva in turizma v Občini Laško 28/21 2021
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu komunala Laško 28/21 2021
Sklep o višini odvajanja 205/21 2021
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 1430/4, 1430/5 in 1430/7, k.o. Olešče (1031) 163/21 2021
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin 207/21 2021
Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Laško 207/21 2021
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. *126, *129, 1541, 1550/1, 1600/1, 1602 in 1603, vse k.o. Trobni Dol (1033) 205/21 2021
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2022 205/21 2021
Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2021 205/21 2021
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Laško 204/21 2021
Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta KS 2 Debro – sprememba namembnosti spremljajočega objekta ob teniških igriščih 163/21 2021
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško 199/21 2021
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2021 181/21 2021
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško – SD OPN2 163/21 2021
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško 163/21 2021
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju LAU-73-del 89/20 2020
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2020 107/20 2020
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Laško 107/20 2020
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP LAU-21 107/20 2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško 107/20 2020
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško 107/20 2020
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Komunala Laško 89/20 2020
Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje na območju Ureditvenega načrta starega mestnega jedra Laško – prizidava k OŠ Primoža Trubarja v Laškem 89/20 2020
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško 12/20 2020
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2019 77/20 2020
Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne 121/20 2020
Odlok o zastavi in grbu Občine Laško 01/20 2020
Odlok o spremembi meje občin Sevnica in Laško 140/20 2020
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju LAU-59-del 184/20 2020
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju HU-1 del in HU-3 184/20 2020
Sklep o začetku priprave OPPN za ureditev turistično rekreacijskih površin pri Planinskem domu Šmohor 133/20 2020
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 270/4, 280/3, 122/3 in 951/7, k.o. Šentrupert (1032) 200/20 2020
Odlok o spremembi proračuna Občine Laško za leto 2021 174/20 2020
Odlok o drugem rebalansu proračunu Občine Laško za leto 2020 174/20 2020
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje LAU-62 174/20 2020
Sprememba Statuta Občine Laško 157/20 2020
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Laško 157/20 2020
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju VL-1 157/20 2020
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Laško 36/19 2019
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2019 36/19 2019
Popravek Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za Zdraviliško turistični kompleks Rimske Toplice 24/19 2019
Sklep o spremembi občinske meje z Mestno občino Celje 22/19 2019
Sklep o spremembi občinske meje z Občino Sevnica 22/19 2019
Sklep o spremembi občinske meje z Občino Radeče 22/19 2019
Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč 22/19 2019
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško 22/19 2019
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško 22/19 2019
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2018 22/19 2019
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško 07/19 2019
Sklep o preklicu razpisa naknadnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Rimske Toplice v eni volilni enoti in Krajevnih skupnosti Sedraž in Zidani Most v dveh volilnih enotah na dan 3. 3. 2019 in Sklep o razpisu naknadnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Rimske Toplice v eni volilni enoti in Krajevnih skupnosti Sedraž in Zidani Most v dveh volilnih enotah na dan 31. 3. 2019 07/19 2019
Razpis naknadnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Rimske Toplice v eni volilni enoti in Krajevnih skupnosti Sedraž in Zidani Most v dveh volilnih enotah 04/19 2019
Pravilnik o obračunavanju stroškov odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode v Občini Laško 22/19 2019
Sklep o ukinitvi javnega dobra 36/19 2019
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško 36/19 2019
Pravilnik o uporabi in najemu športne dvorane Tri lilije 82/19 2019
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Laško 82/19 2019
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2021 82/19 2019
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2020, stran 11066 82/19 2019
Sklep o določitvi izvajalca gospodarske javne službe za odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda 69/19 2019
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin 69/19 2019
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 69/19 2019
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško 61/19 2019
Odlok o zimski službi v Občini Laško 61/19 2019
Spremembe Statuta Občine Laško 61/19 2019
Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško 44/19 2019
Odlok o spremembi Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Laško 33/18 2018
Odlok o rebalansu proračunu Občine Laško za leto 2018 33/18 2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Laško 24/18 2018
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2017 24/18 2018
Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško 23/18 2018
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2019 33/18 2018
Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško 03/18 2018
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško 03/18 2018
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško 03/18 2018
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško 03/18 2018
Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško 03/18 2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Laško 03/18 2018
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Laško 03/18 2018
Spremembe Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 01/18 2018
Koncesijski akt za izvedbo projekta »Revitalizacija objekta bivše podružnične šole Reka« 01/18 2018
Sklep o ukinitvi zaznambe javnega dobra 01/18 2018
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško 01/18 2018
Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Laško 01/18 2018
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, društva in ostale pravne osebe 33/18 2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin 68/18 2018
Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2018 68/18 2018
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško 68/18 2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško 57/18 2018
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Laško 55/18 2018
Sklep o ukinitvi javnega dobra 43/18 2018
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Laško 43/18 2018
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju LAU-21 39/18 2018
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za Zdraviliško turistični kompleks Rimske Toplice 35/18 2018
Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško – SD OPN 1 35/18 2018
Sklep o začetku priprave Odloka o OPPN za kamnolom Pojerje 35/18 2018
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za infrastrukturo Rimske Toplice – izvennivojsko križanje regionalne ceste R3–680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo 35/18 2018
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Laško 33/18 2018
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško 33/18 2018
Tehnični pravilnik o javnih vodovodih v Občini Laško 27/17 2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 41/17 2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil KP4 27/17 2017
Sklep o začasnem prenehanju delovanja Podružnične šole Laziše 22/17 2017
Sklep o ukinitvi Podružnične šole Reka 22/17 2017
Sklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra 22/17 2017
Sklep o prenosu dela stvarnega premoženja last Krajevne skupnosti Šentrupert na Občino Laško 22/17 2017
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2017 22/17 2017
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2016 22/17 2017
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za infrastrukturo Rimske Toplice (za izvennivojsko križanje regionalne ceste R3 – 680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo) in okoljskega poročila 11/17 2017
Sklep o prenosu premoženja v upravljanje (Zdravstveni dom Laško) 12/17 2017
Avtentična razlaga prve alineje četrtega odstavka (Streha, fasada) 22. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško 12/17 2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško 12/17 2017
Sklep o prenosu premoženja v upravljanje (Komunala Laško) 12/17 2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško 41/17 2017
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2017 41/17 2017
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško 80/17 2017
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško 80/17 2017
Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2018 80/17 2017
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2018 79/17 2017
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško 59/17 2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško 59/17 2017
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško 41/17 2017
Sklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra 41/17 2017
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško 59/17 2017
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško 27/16 2016
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2015 27/16 2016
Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško 38/16 2016
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Laško 38/16 2016
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2016 40/16 2016
Odlok o režijskem obratu Občine Laško 40/16 2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško 40/16 2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Laško s stvarnimi pravicami in pridobivanju stvarnih pravic na nepremičnem premoženju s strani Občine Laško 40/16 2016
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za študij v tujini 40/16 2016
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško 40/16 2016
Sklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra 40/16 2016
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2016 47/16 2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško 47/16 2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občine Laško 47/16 2016
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2016 85/16 2016
Odlok o spremembah in dopolnivah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2017 85/16 2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem glasilu Občine Laško 85/16 2016
Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2017 85/16 2016
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 85/16 2016
Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 85/16 2016
Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško 21/16 2016
Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško 51/15 2015
Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško 107/15 2015
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2015 51/15 2015
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2015–2020 39/15 2015
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško 51/15 2015
Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč na domu v Občini Laško 39/15 2015
Pravilnik o spremembah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2015–2020 50/15 2015
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško 51/15 2015
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško 39/15 2015
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško 39/15 2015
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 28/15 2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško 28/15 2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Laško 28/15 2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin 28/15 2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat 28/15 2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 28/15 2015
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2014 28/15 2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Laško 51/15 2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško 51/15 2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Laško 97/15 2015
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro 97/15 2015
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 97/15 2015
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Laško 97/15 2015
Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2016 107/15 2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško 107/15 2015
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2017 104/15 2015
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2016 104/15 2015
Sklep o določitvi višine odpusta dolgov v Občini Laško 79/15 2015
Statut Občine Laško (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) 79/15 2015
Poslovnik Občinskega sveta Občine Laško (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) 79/15 2015
Sklep o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstev za kanalizacijsko omrežje 19/14 2014
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 19/14 2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za proizvodno-obrtno dejavnost Rečica KP 2/1 (OPPN) 19/14 2014
Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč na domu v Občini Laško 36/14 2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Laško 36/14 2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Glasbena šola Laško – Radeče 36/14 2014
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro 45/14 2014
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Laško 49/14 2014
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2013 33/14 2014
Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško 33/14 2014
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014 33/14 2014
Sklep o dopolnitvi Sklepa o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstev za kanalizacijsko omrežje 33/14 2014
Odlok o dopolnitvi Odloka o javnem glasilu Občine Laško 62/14 2014
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Laško 62/14 2014
Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 90/14 2014
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2015 94/14 2014
Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2015 94/14 2014
Sklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra 94/14 2014
Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana Občine Laško dne 5. oktobra 2014 74/14 2014
Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Laško, na volitvah dne 5. oktobra 2014 74/14 2014
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2014 19/14 2014
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 32/13 2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja Laško – desni breg z oznako KC1a 03/13 2013
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013 01/13 2013
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013 01/13 2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja Laško – desni breg z oznako KC1a 03/13 2013
Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč za obrtni objekt s stanovanjem 32/13 2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško 35/13 2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško 35/13 2013
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013 01/13 2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja Laško – desni breg z oznako KC1a 03/13 2013
Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč na domu v Občini Laško 32/13 2013
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2012 35/13 2013
Popravek Zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2012 42/13 2013
Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško 43/13 2013
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2013 94/13 2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev Občine Laško 43/13 2013
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2014 112/13 2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško 112/13 2013
Odlok o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško 94/13 2013
Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Laško 112/13 2013
Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta KS 2 Debro 83/13 2013
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2013 57/2013 2013
Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško 57/2013 2013
Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (KR 1 – del) 83/13 2013
Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško 83/13 2013
Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra 83/13 2013
Sklep o vrnitvi obrestovanih vplačanih sredstvih za kanalizacijsko infrastrukturo 108/12 2012
Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2013 108/12 2012
Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško 108/12 2012
Odlok o programu prodaje finančnega premoženja Občine Laško za leti 2013 in 2014 108/12 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah 51/12 2012
Odlok o programu prodaje finančnega premoženja Občine Laško za leti 2013 in 2014 108/12 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2013 108/12 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2013 108/12 2012
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško 79/12 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško 79/12 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2013 79/12 2012
Odlok o jubilejnih listinah Občine Laško 79/12 2012
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško 78/12 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško 51/12 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško, p.o. 51/12 2012
Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega podjetja Komunala Laško, d.o.o. 51/12 2012
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2011 36/12 2012
Sklep o soglasju k spremembi cene pomoči družini na domu – socialna oskrba na domu v Občini Laško 20/12 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško 79/12 2012
Sklep o znižanju subvencije omrežnine po letih za vodovodno infrastrukturo za neprofitne dejavnosti 20/12 2012
Sklep o določitvi izvajalca gospodarske javne službe za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda 45/11 2011
Odlok o turistični taksi v Občini Laško 104/11 2011
Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije 104/11 2011
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Laško 104/11 2011
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško 104/11 2011
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško 104/11 2011
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško 104/11 2011
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za študij v tujini 104/11 2011
Sklep o izvzemu zemljišča iz splošne rabe 104/11 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško 54/11 2011
Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2011 54/11 2011
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2011 45/11 2011
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško 80/11 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin 45/11 2011
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, društva in ostale pravne osebe 45/11 2011
Spremembe Statuta Občine Laško 45/11 2011
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu območja Laško – desni breg z oznako KC1a 41/11 2011
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2010 38/11 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško 18/11 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Laško 18/11 2011
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu kartuzija Jurklošter 18/11 2011
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško 18/11 2011
Odlok o programu prodaje finančnega premoženja Občine Laško za leti 2011 in 2012 18/11 2011
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2013 104/11 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško 80/11 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško 80/11 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Laško 80/11 2011
Odlok o spremembi meje med naseljema Žigon in Vrh nad Laškim 80/11 2011
Odlok o celostni ureditvi tematskih pohodnih poti na območju Občine Laško 80/11 2011
Odlok o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Laško 80/11 2011
Avtentična razlaga 42. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško 80/11 2011
Sklep o začetku priprave Odloka o OPPN za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro 101/11 2011
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2012 104/11 2011
Odlok o spremembi meje med naseljema Debro in Laško 64/10 2010
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 64/10 2010
Sklep o izvzemu zemljišča iz javnega dobra 50/10 2010
Sklep o izvzemu zemljišča iz javnega dobra 64/10 2010
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Laško - Radeče 65/10 2010
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kabliranje daljnovoda 2x20 kV Jurklošter, Podhum ter TP Pokopališče (nadomestna) in električni vodi 65/10 2010
Odlok o razglasitvi Kopališke rotunde Zdraviliškega doma za kulturni spomenik lokalnega pomena v Občini Laško 17/10 2010
Odlok o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin 65/10 2010
Sklep o izvzemu zemljišča iz javnega dobra 50/10 2010
Sklep o izvzemu zemljišča iz javnega dobra 50/10 2010
Sklep o izvzemu zemljišč iz javnega dobra in splošne rabe v Občini Laško 50/10 2010
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško 50/10 2010
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in redarstvo mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec" 38/10 2010
Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2010 33/10 2010
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2009 33/10 2010
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat 18/10 2010
Sklep o izvzemu iz splošne rabe 17/10 2010
Sklep o prenehanju delovanja in pripojitvi Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško 17/10 2010
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Laško 17/10 2010
Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško 17/10 2010
Pravilnik o poslovanju in trženju Laškega sejma 17/10 2010
Poročilo o izidu volitev za člana Občinskega sveta Laško na volitvah dne 10.10.2010 po volilnih enotah 1, 2, in 3 83/10 2010
Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Laško 33/10 2010
Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana Občine Laško dne 10. oktobra 2010 83/10 2010
Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Laško 33/10 2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Taborje II. Laško (KS11) 04/10 2010
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško 17/10 2010
Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Laško 107/10 2010
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2011 107/10 2010
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta v plačni razred 106/10 2010
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011 106/10 2010
Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2010 103/10 2010
Popravek Poročila o izidu volitev za člana Občinskega sveta Laško na volitvah dne 10.10.2010 po volilnih enotah 1, 2, in 3 90/10 2010
Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Laško 80/09 2009
Sklep o določitvi cene programov JZ Vrtec Laško 80/09 2009
Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Laško s stvarnimi pravicami in pridobivanju stvarnih pravic na nepremičnem premoženju s strani Občine Laško 80/09 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Laško 94/09 2009
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za proizvodno – obrtno dejavnost Rečica KP 2/1 (OPPN) 70/09 2009
Sklep za izvzem zemljišča parc. št. 890/3 in 890/3, k.o. Debro iz družbene lastnineklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra 57/09 2009
Pravilnik o uporabi šolskih prostorov v Občini Laško 57/09 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško 57/09 2009
Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško 57/09 2009
Odlok o preoblikovanju Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško 57/09 2009
Odlok o oglaševanju v Občini Laško 13/09 2009
Pravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju občine Laško 13/09 2009
Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Laško za programsko obdobje 2007-2013 13/09 2009
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Laško za leto 2008 33/09 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško 33/09 2009
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Laško 33/09 2009
Sklep o soglasju k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2009 33/09 2009
Odlok o priznanjih Občine Laško 13/09 2009
Sklep za izvzem zemljišča parc. št. 1390, k.o. Mrzlo Polje iz javnega dobra 33/09 2009
Sklep za izvzem zemljišča parc. št. 890/3 in 890/3, k.o. Debro iz družbene lastnine 33/09 2009
Odlok o rebalansu proračuna občine Laško za leto 2009 43/09 2009
Odlok o razglasitvi etnoloških kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občini Laško 43/09 2009
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v občini Laško 43/09 2009
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2010 57/09 2009
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010 94/09 2009
Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Laško 94/09 2009
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2010 110/09 2009
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško 110/09 2009
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Laško 110/09 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Laško 109/09 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice 109/09 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Primoža Trubarja Laško 109/09 2009
Odlok o razglasitvi etnoloških kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Laško 109/09 2009
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije v Občini Laško 109/09 2009
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2007 42/08 2008
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2008 96/08 2008
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Laško 42/08 2008
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina 42/08 2008
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina 42/08 2008
Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško 42/08 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnice Laško 53/08 2008
Odlok o območjih predkupne pravice Občine Laško 63/08 2008
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec 63/08 2008
Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud v starem mestnem jedru Laško 63/08 2008
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2008 84/08 2008
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2008 84/08 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Laško 84/08 2008
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja Taborje II. Laško (KS 11) 83/08 2008
Odlok o občinskih taksah 41/08 2008
Popravek sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2008 21/08 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (KR1-del) 76/08 2008
ravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško 20/08 2008
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško 20/08 2008
Odlok o proračunu Občine laško za leto 2009 20/07 2008
Odlok o proračunu Občine laško za leto 2008 20/08 2008
Sklep o začasnem financiranju Občine Laško v obdobju januar-marec 2008 03/08 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi sakralnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Laško 02/08 2008
Odlok o spremembah Odloka o javnem glasilu Občine Laško 02/08 2008
Poslovnik Občinskega sveta Občine Laško 02/08 2008
Sklep o določitvi cene programov Javnega zavoda Vrtec Laško 01/08 2008
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008 01/08 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta Belovo 96/08 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Laško 02/08 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško 107/08 2008
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Celjske lekarne 61/08 2008
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi (parc. št. 957/10 in 958/4) 122/08 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2009 122/08 2008
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat Mestne občine Celje, Občine Laško in Občine Štore 112/08 2008
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 107/08 2008
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila stavbnega zemljišča za leto 2009 107/08 2008
Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednika Občinske volilne komisije Laško 96/08 2008
Sklep o ustanovitvi Sosveta za partnersko sodelovanje na področju varnosti v Občini Laško 96/08 2008
Sklep o določitvi cene čiščenja mobilno pripeljanih odpadnih fekalnih vod na čistilno napravo za uporabnike, ki ne sodijo v sistem pooblaščenega izvajalca gospodarske javne službe 96/08 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2009 96/08 2008
Sklep o določitvi cene programov Javnega zavoda Vrtec Laško 96/08 2008
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kabliranje daljnovoda 2x20 kV Jurklošter, Podhum ter TP pokopališče (nadomestna) in električnih vodov 98/08 2008
Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško 96/08 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Laško 96/08 2008
Sklep o soglasju k spremembi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu 33/07 2007
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Laško 33/07 2007
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 33/07 2007
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 33/07 2007
Program priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu S4 Rimske Toplice 39/07 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 51/07 2007
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško 66/07 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško 51/07 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Laško 51/07 2007
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2007-2013 62/07 2007
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu S4 Rimske Toplice 62/07 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 66/07 2007
Sklep o določitvi kriterijev za obravnavo vlog za spremembo namembnosti zemljišč 33/07 2007
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Laško 11/07 2007
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2007 13/07 2007
Odlok o javnem glasilu Občine Laško 13/07 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Laško 13/07 2007
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialno – humanitarnih dejavnosti v Občini Laško 13/07 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta KS2 23/07 2007
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo stanovanjskih hiš Belovo 23/07 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško 33/07 2007
Pravilnik o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Laško 33/07 2007
Pravilnik o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško 33/07 2007
Pravilnik o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško 11/07 2007
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 66/07 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Laško 51/07 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško 66/07 2007
Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Laško 101/07 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Rimske Toplice S4 99/07 2007
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za študij v tujini 99/07 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško 99/07 2007
Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij 99/07 2007
Odlok o občinskem prazniku Občine Laško 99/07 2007
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2007 99/07 2007
Statut Občine Laško 99/07 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu tržnice v Laškem 90/07 2007
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo doma za starostnike v Rimskih Toplicah 85/07 2007
Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega načrta za kabliranje daljnovoda 2x20 kV Jurklošter, Podhum ter TP Pokopališče (nadomestna) in električni vodi 83/07 2007
Sklep o ukinitvi javnega dobra 78/06 2006
Odlok o programu opremljanja zemljišč s kanalizacijsko infrastrukturo in komunalnem prispevku v Občini Laško 104/06 2006
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2006 102/06 2006
Statut Občine Laško (Uradno prečiščeno besedilo) 64/06 2006

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.