Energetska sanacija Zdravstvenega doma Laško

Na podlagi 12. in 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS št. 12/2013-UPB5; v nadaljevanju ZJN-2)

naročnik:         OBČINA LAŠKO                         
                      Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO                                                 
                      
                       telefon:                       03/ 733 87 00                        
                       telefaks:                      03/ 733 87 15                        
                       matična številka:          5874505                         
                       ID za DDV:                  SI11734612                         
                       transakcijski račun:       01257-0100003220

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za gradnjo ˝ENERGETSKA SANACIJA ZDRAVSTVENEGA DOMA LAŠKO˝.

1.    Ponudnik Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

»Gospodarski subjekt« je skupni izraz za dobavitelja blaga, izvajalca storitev in izvajalca gradenj, ki je lahko vsaka pravna ali fizična oseba javnega prava ali skupine teh oseb, ki na trgu ponujajo bodisi izvedbo gradenj in/ali gradnjo, blago in storitve (5. točka 2. člena ZJN-2).

»Ponudnik« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in ponuja izvedbo gradenj, storitev oziroma dobavo blaga ter v postopku javnega naročanja izkaže interes s tem, da naročniku odda ponudbo (15. točka 2. člena ZJN-2).

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora ponudbi navesti s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila, katera dela in v kolikšnem delu bo izvedbo javnega naročila oddal podizvajalcu. Vsi podizvajalci bodo navedeni v pogodbi in jih ponudnik brez soglasja naročnika ne bo smel zamenjati. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki bi jih navedel v svoji ponudbi. Ponudnik v pogodbi tudi pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

»Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila (15a. točka 2. člena ZJN-2).

Ponudbo lahko predloži tudi skupina gospodarskih subjektov. Ne glede na predložitev skupne ponudbe gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.

2.    Predmet javnega naročila Predmet javnega naročila je investicijsko vzdrževanje stavbe splošnega družbenega pomena (ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO), pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13).

Podrobnejši opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«. S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 85% javno upravičenih izdatkov operacije.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni naročilo je v skladu z 12. členom ZJN-2 objavljeno na Portalu javnih naročil.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je prispela po pošti na naslov naročnika ali je oddana osebno do 31.1.2014 do 10.00 ure. Ponudbe prispele ali oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Javno odpiranje ponudb bo 31.1.2014 ob 12.00 uri v sejni sobi Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško.

Kontaktni osebi naročnika sta Andrej Kaluža, vodja urada za GJSOP, telefonska številka +386 3 7338 705, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in Boštjan Polajžar, višji svetovalec za investicije, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani http://www.lasko.si ali na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 7338 700, telefaks (03) 7338 715, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

                                                                                     župan Občine Laško
                                                                                         Franc Zdolšek

Razpisna dokumentacija
             
SPREMEMBA:
V razpisni dokumentaciji, natančneje v popisu del in prilogah razpisne dokumentacije (priloge iz PZI projekta) je
prišlo do sprememb. Naročnik tako objavlja nove priloge razpisne dokumentacije (7.1. Tehnično poročilo, 7.2. Grafične priloge, 7.3. Popis del z rekapitulacijo).
Vsa projektna dokumentacija je, po predhodnem dogovoru, na vpogled na naslovu naročnika.
Ponudniki pripravijo svoje ponudbe na novih popisih del ob upoštevanju spremenjenega PZI projekta.

Nove priloge.


SPREMEMBA:
Zaradi novega popisa del se spremenijo roki v razpisni dokumentaciji:
- rok oddaje ponudb do dne 14.2.2014 do 10:00 ure
- odpiranje ponudb bo dne 14.2.2014 ob 12:00 uri
- projekti oz. dokumentacija je na vpogled v prostorih Obcine Laško, na Uradu za GJSOP, po vnaprejšnjem
dogovoru, od dne 2.1.2014 do dne 11.2.2014Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.