Kulturna in naravna dediščina območja Kartuzije Jurklošter

1. Povabilo k oddaji ponudbe
Na podlagi 12. in 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS št. 12/2013-UPB5; v nadaljevanju ZJN-2)
naročnik: OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO
telefon: 03/ 733 87 00
telefaks: 03/ 733 87 15
matična številka: 5874505
ID za DDV: SI11734612
transakcijski račun: 01257-0100003220

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za gradnjo ˝KULTURNA IN NARAVNA DEDIŠČINA OBMOČJA KARTUZIJE JURKLOŠTER˝.


2. Ponudnik
Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

»Gospodarski subjekt« je skupni izraz za dobavitelja blaga, izvajalca storitev in izvajalca gradenj, ki je lahko vsaka pravna ali fizična oseba javnega prava ali skupine teh oseb, ki na trgu ponujajo bodisi izvedbo gradenj in/ali gradnjo, blago in storitve (5. točka 2. člena ZJN-2).
»Ponudnik« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in ponuja izvedbo gradenj, storitev oziroma dobavo blaga ter v postopku javnega naročanja izkaže interes s tem, da naročniku odda ponudbo (15. točka 2. člena ZJN-2).

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora ponudbi navesti s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila, katera dela in v kolikšnem delu bo izvedbo javnega naročila oddal podizvajalcu. Vsi podizvajalci bodo navedeni v pogodbi in jih ponudnik brez soglasja naročnika ne bo smel zamenjati. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki bi jih navedel v svoji ponudbi. Ponudnik v pogodbi tudi pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

»Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila (15a. točka 2. člena ZJN-2).

Ponudbo lahko predloži tudi skupina gospodarskih subjektov. Ne glede na predložitev skupne ponudbe gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.

3. Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je ureditev kulturne in naravne dediščine območja kartuzije Jurklošter, v katero spada tudi investicijsko vzdrževanje stavbe splošnega družbenega pomena (KARTUZIJA JURKLOŠTER), pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13).

Podrobnejši opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.
Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.
Za izvedbo javnega naročila bodo sredstva predvidoma zagotovljena s strani Evropske unije.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, v okviru razvojne prioritete: 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2.: »Mreženje kulturnih potencialov«, ter tretjega javnega razpisa za izbor operacij javne kulturne infrastrukture.
V okviru dodeljenih nepovratnih javnih sredstev je delež Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR) do 85% upravičenih stroškov, delež državnega proračuna Republike Slovenije pa 15%.

V primeru nepridobitve sredstev sofinanciranja oz. nesklenitve pogodbe z Ministrstvom za kulturo, si naročnik Občina Laško pridržuje pravico do nesklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.
Javni naročilo je v skladu z 12. členom ZJN-2 objavljeno na Portalu javnih naročil.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je prispela po pošti na naslov naročnika ali je oddana osebno do 6.12.2013 do 10.00 ure. Ponudbe prispele ali oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Javno odpiranje ponudb bo 6.12.2013 ob 12.00 uri v sejni sobi Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško.

Takoj po javnem odpiranju ponudb, se pravi 6.12.2013, bo naročnik s ponudniki izvedel pogajanja, pogajanja bodo potekala izključno o spremembi ponujene cene.
Pogajanj s strani ponudnika se mora udeležiti oseba, ki je pooblaščena za spremembo ponujene cene in mora pred pričetkom pogajanj strokovni komisiji izročiti ustrezno pooblastilo. S seboj mora imeti tudi veljaven žig podjetja, ki ga zastopa.
Na samih pogajanjih bo možno podati dodaten popust.

Kontaktni osebi naročnika sta Luka Picej, višji svetovalec za okolje in prostor, telefonska številka +386 3 7338 714, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in Boštjan Polajžar, višji svetovalec za investicije, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani http://www.lasko.si ali na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 7338 700, telefaks (03) 7338 715, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

župan Občine Laško
Franc Zdolšek

RAZPISNA DOKUMENTACIJA.


DODATNE INFORMACIJE - ŠANK
Ponudniki morajo pri pripravi ponudb upoštevati te dodatne informacije.

 

 

Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.