Javni razpis za DIREKTORJA JZ KNJIŽNICA LAŠKO

Svet JZ Knjižnica Laško, Aškerčev trg 4, 3270 Laško v skladu s 17. členom Zakona o knjižničarstvu – ZKnj-1 (UL RS, št. 92/2015) in določili Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Laško (UL RS, št. 157/2020) razpisuje prosto delovno mesto:

direktorja JZ Knjižnica Laško.

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje, in sicer, da imajo:

  • univerzitetno izobrazbo oz. 2. bol. stopnjo ustrezne smeri,
  • opravljen bibliotekarski strokovni izpit,
  • najmanj pet let delovnih izkušenj,
  • organizacijske in strokovne sposobnosti, ki jamčijo uresničevanje smotrov in ciljev zavoda, kar dokazujejo s svojim minulim delom,
  • aktivno znanje slovenskega jezika.
 

Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti program razvoja zavoda za čas trajanja mandata. Kandidat, ki se prijavi na razpisano delovno mesto, priloži izjavo, da soglaša, da se njegovi osebni podatki lahko javno obravnavajo na seji občinskega sveta, če je izbran in se zanj zaprosi za soglasje oz. mnenje k imenovanju.

 

Mandat direktorja traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja. Z izbranim in imenovanim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za čas mandata, s polnim delovnim časom, od 14. 7. 2024 dalje.

 

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati poslati s priporočeno pošto, na naslov: Knjižnica Laško, Aškerčev trg 4, 3270 Laško, s pripisom ''Ne odpiraj – razpis!''. Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo oddane na pošti ali bile osebno vložene na sedež knjižnice do 29. 3. 2024 do 12. ure.

 

Predstavitev ustreznih kandidatov bo v Knjižnici Laško 17. 4. 2024 ob 17. uri.

 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.


Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.