Razpis za delovno mesto RAVNATELJA/RAVNATELJICE

Svet zavoda

OSNOVNE ŠOLE ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

Aškerčeva  1

3272 RIMSKE TOPLICE

 

na podlagi 58. člena Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI)

in sklepa 6. redne seje sveta zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice št. K10/13 z dne 28. 9. 2022,

 

razpisuje delovno mesto

 

RAVNATELJA/RAVNATELJICE

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice, Aškerčeva 1, 3272 Rimske Toplice, izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI.

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja. Predviden začetek dela je 1. 3. 2023. Delovno mesto ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev – izobrazba, naziv, strokovni izpit, ravnateljski izpit (kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, ga mora opraviti v zakonitem roku), delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju, potrdilo oz. izpis iz kazenske evidence, potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, pisna izjava, da pri kateremkoli sodišču zoper kandidata ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, kratek življenjepis ter vizija in program vodenja šole - pošljite v zaprti ovojnici do petka, 2. 12.2022, na naslov Svet zavoda Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice, Aškerčeva 1, 3272 Rimske Toplice, s pripisom PRIJAVA NA RAZPIS ZA RAVNATELJA/RAVNATELJICO.

 

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.

 

V razpisu je moška slovnična oblika uporabljena kot nevtralna in velja za oba spola.


Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.