Letni program športa za leto 2013

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007 - UPB,17/2010, 45/2011) je Občinski svet občine Laško na 19. redni seji, dne 19.12.2012, sprejel

L E T N I     P R O G R A M
športa v Občini Laško za leto 2013

1.      člen
Letni program športa v Občini Laško za leto 2013 zagotavlja, da bo Občina Laško  iz občinskega proračuna za leto 2013 izvajalcem športnih programov namenila 124.900,00 EUR sredstev za izvajanje programov športa, ki se financirajo iz javnih sredstev.

2.      člen
Iz proračuna Občine Laško za proračunsko leto 2013 se zagotovijo sredstva za:
  • dotacije društvom in javnim zavodom na področju športa,
  • sofinanciranje programov športa, ki jih nosilci in izvajalci športne dejavnosti prijavijo skladno s pogoji javnega razpisa.

3.      člen
Izvajalcem športnih programov se na osnovi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Laško iz proračuna Občine Laško v letu 2013 sofinancira naslednje dejavnosti:

I. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV v vrednosti 42.000,00 EUR

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok je dejavnost otrok v starosti od rojstva do vstopa v šolo, ki so prostovoljno vključeni v programe športa v vrtcu in skozi igro spoznavajo posamezne elemente športa ter kasnejše gibalne dejavnosti.
Skladno s pravilnikom se sofinancirajo:
  • 30 - urni športni program in Ciciban planinec (najmanj 5 poldnevnih izletov ).

1. 2. Interesna športna vzgoja otrok in mladine
Interesna športna vzgoja otrok in mladine je dejavnost šoloobveznih otrok in mladih od 15. do 20. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v programe športa, predvsem zaradi izboljšanja športnih znanj, zagotavljanja primernih psihofizičnih sposobnosti, preprečevanja zdravju škodljivih razvad ter zadovoljevanja potreb po igri in tekmovalnosti.
Programi športa, ki se sofinancirajo:
  • Zlati sonček, Krpan in naučimo se plavati,
  • šolska športna tekmovanja,
  • 80-urni programi vadbe (minimalno število udeležencev je 15),
  • izvedba 5 - dnevnega  smučarskega tečaja (skupina 8 - 12 udeležencev),
  • izvedba planinskega tabora, planinske šole in Mladi planinec,
  • Šolska košarkaška liga.

1. 3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se vključujejo otroci od 6. do 15. leta in od 15. do 20. leta starosti, ki imajo interes in sposobnosti, da bi lahko postali vrhunski športniki in ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.
Skladno s pravilnikom se sofinancira delo strokovnega kadra, materialni stroški in stroški tekmovanj. Društva, ki imajo v svojih vrstah kategorizirane športnike s statusom športnika mladinskega  razreda, dobijo sredstva za vsakega posameznika v skladu s točkovnim sistemom.

1. 4.  Športna dejavnost študentov
Interesna športna dejavnost študentov je dopolnilo intelektualnemu delu in pripomore k popolnejši uresničitvi človeka, bogastvu njegovega telesnega in duševnega zdravja ter integriteti osebnosti.
Skladno s pravilnikom se sofinancira 80-urni programi  vadbe. V skupini mora biti najmanj 20 udeležencev.

II. KAKOVOSTNI  IN VRHUNSKI ŠPORT  v vrednosti 22.000,00 EUR

2.1. Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave članskih ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega športa in jih program rekreacijskega športa ne zadovoljuje. S svojimi tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnih prvakov.
Pri tekmovalnem športu se obravnavajo vadbeni in tekmovalni programi, ki so v funkciji uradnih, prvenstvenih in pokalnih tekmovanj po določilih državnih panožnih zvez.
Upravičencem se iz občinskega proračuna sofinancira delo strokovnega kadra, materialni stroški  in stroški tekmovanj. Društva, ki imajo v svojih vrstah kategorizirane športnike s statusom športnika državnega razreda, dobijo sredstva za vsakega posameznika v skladu s točkovnim sistemom.

2.2. Vrhunski šport
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda v panogah, ki so na rednem programu Olimpijskih iger. V te programe so vključeni kategorizirani športniki,  ki trenirajo v domačem klubu ali društvu. Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja - Združenja športnih zvez Slovenije.

III. ŠPORTNA REKREACIJA   v vrednosti 10.000,00 EUR
V programe športne rekreacije odraslih so vključeni občani s ciljem ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti  ter s temi motivi pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa.
Sofinancirajo se 80 - ur programi (minimalno število udeležencev je 20), udeležbo na različnih rekreativnih tekmovanjih, sodelovanje v rekreativnih ligah, organizacijo planinskih izletov, za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, pa poleg najemnine tudi strokovni kader.

IV. ŠPORT INVALIDOV v vrednosti 2.000,00 EUR
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Sofinancirajo se 80-urni programi, najem objekta, strokovni kader, organizacija in udeležba na različnih tekmovanjih.

V. ŠPORT UPOKOJENCEV v vrednosti  3.500,00 EUR
Športna dejavnost upokojencev je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, razvedrilu in tekmovanju upokojencev, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Sofinancirajo se 80-urni programi, najem objekta, strokovni kader, organizacija in udeležba na različnih tekmovanjih.

VI. ORGANIZACIJA OBČINSKIH TEKMOVANJ IN DRUGIH ŠPORTNIH PRIREDITEV  v vrednosti 11.000,00 EUR
Športne prireditve so organizirana športna srečanja, občinska športna tekmovanja in organizacija strelske in nogometne občinske lige. Lokalna skupnost društvom ali klubom, ki so prijavili program izvedbe občinskih in drugih tekmovanj, sofinancira dejanske stroške organizacije in nagrade za tekmovalne dosežke.

VII. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV v vrednosti 2.400,00 EUR
Sofinancira se izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu in sicer: šolanje za strokovne nazive (vodnik, vaditelj, inštruktor, učitelj, trener in sodnik) in  izpolnjevanje strokovnih kadrov (licence). Sofinancira se prijavnina oz. kotizacija največ petim udeležencem iz posamezne oblike izobraževanja.

VIII. IZGRADNJA IN OBNOVA  ŠPORTNIH OBJEKTOV v vrednosti 15.000,00 EUR
Denarna sredstva so namenjena obnovi in izgradnji  športnih objektov.

IX. NAJEM IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV v vrednosti 17.000,00 EUR
Denarna sredstva so namenjena društvom, ki plačujejo najemnino za športne objekte in društvom, ki športne objekte samostojno vzdržujejo.

4. člen
Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Laško in sprejetega Letnega programa športa v Občini Laško za leto 2013 bo v mesecu marcu objavljen javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Laško za leto 2013.

5. člen
Letni program športa v Občini Laško za leto 2013 začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Občine Laško.

Številka: 671 - 01/2012
Datum: 19.12.2012
 
Župan Občine Laško
  Franc Zdolšek      


IMG 6991 m

Laški bilten

LaskiBlten st8015.2.2023
je izšla 94. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.