Razpis za delovno mesto direktorja/direktorice Zdravstvenega doma Laško (I.)

Na podlagi 76. in 77. člena Statuta Zd Laško, Svet Zd
po sklepu 9. redne seje z dne 16. 11. 2012 

RAZPISUJE DELOVNO MESTO:
direktorja/direktorice Zdravstvenega doma Laško

Za direktorja/direktorico je lahko imenovan kandidat/tka, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom izpolnjuje še naslednje pogoje:

  • da ima visoko strokovno izobrazbo,
  • da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
  • da ima ustrezne strokovne in organizacijske reference.

Kandidati/kandidatke morajo ob prijavi na razpis predložiti tudi program dela oz. razvoja ZD in opredeliti svojo vlogo pri realizaciji le-tega. Za pripravo programa dela oz. razvoja lahko zainteresirani kandidati/kandidatke pridobijo podatke na vpogled na Upravi Zdravstvenega doma Laško oz. na spletni strani (http://sl.zd-lasko.si )

Izbrani kandidat/kandidatka bo za opravljanje funkcije direktorja sklenil pogodbo o zaposlitvi za polovični delovni čas (20 ur na teden) za določen čas za štiriletno mandatno obdobje. Mandat direktorja/direktorice teče od dneva izdaje soglasja občine ustanoviteljice k imenovanju.

Prijave s priloženimi pisnimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/ke pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Zdravstveni dom Laško, kidričeva ulica 5 b, 3270 Laško, z oznako: »Prijava na razpis – ne odpiraj«.

O izbiri bodo kandidati/kandidatke bodo pisno obveščeni v roku, določenem z zakonom.

svet Zdravstvenega doma Laško

Laški bilten

LaskiBlten st8015.4.2022
je izšla 89. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.