Obnova LC 200170 Rečica-Zavrate

Na podlagi 12. in 24. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11; v nadaljevanju ZJN-2)

naročnik:         OBČINA LAŠKO
                       Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO
                      telefon: 03/ 733 87 00
                      telefaks: 03/ 733 87 15
                      matična številka: 5874505
                      ID za DDV: SI11734612
                      transakcijski račun: 01257-0100003220

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za gradnjo ˝OBNOVA LC 200170 Rečica Zavrate˝.
 
1.    Ponudnik
Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

»Gospodarski subjekt« je skupni izraz za dobavitelja blaga, izvajalca storitev in izvajalca gradenj, ki je lahko vsaka pravna ali fizična oseba javnega prava ali skupine teh oseb, ki na trgu ponujajo bodisi izvedbo gradenj in/ali gradnjo, blago in storitve (5. točka 2. člena ZJN-2).

»Ponudnik« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in ponuja izvedbo gradenj, storitev oziroma dobavo blaga ter v postopku javnega naročanja izkaže interes s tem, da naročniku odda ponudbo (15. točka 2. člena ZJN-2).

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora ponudbi navesti s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila, katera dela in v kolikšnem delu bo izvedbo javnega naročila oddal podizvajalcu. Vsi podizvajalci bodo navedeni v pogodbi in jih ponudnik brez soglasja naročnika ne bo smel zamenjati. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki bi jih navedel v svoji ponudbi. Ponudnik v pogodbi tudi pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

»Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila (15a. točka 2. člena ZJN-2).

Ponudbo lahko predloži tudi skupina gospodarskih subjektov. Ne glede na predložitev skupne ponudbe gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.
 
2.    Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je gradnja OBNOVA LC 200170 Rečica Zavrate.

Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni razpis je v skladu z 12. členom ZJN-2 objavljen na Portalu javnih naročil.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je prispela po pošti na naslov naročnika ali je oddana osebno do 25.1.2013 do 10.00 ure. Ponudbe prispele ali oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Javno odpiranje ponudb bo 25.1.2013 ob 12.00 uri v sejni sobi Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško.

Takoj po javnem odpiranju ponudb, se pravi 25.1.2013, bo naročnik s ponudniki izvedel pogajanja, pogajanja bodo potekala izključno o spremembi ponujene cene.

Pogajanj s strani ponudnika se mora udeležiti oseba, ki je pooblaščena za spremembo ponujene cene in mora pred pričetkom pogajanj strokovni komisiji izročiti ustrezno pooblastilo. S seboj mora imeti tudi veljaven žig podjetja, ki ga zastopa.

Na samih pogajanjih bo možno podati dodatno ustno ponudbo.

Kontaktni osebi naročnika sta Boštjan Polajžar, višji svetovalec za investicije, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in Ljubica Vižintin, višja svetovalka režijskega obrata, telefonska številka +386 3 7338 737, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani http://www.lasko.si ali na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 7338 700, telefaks (03) 7338 715, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..


                                                           župan Občine Laško
                                                                 Franc Zdolšek

Razpisna dokumentacija

Prečni profil

SPREMEMBA:
V skladu z objavljeno spremembo datumov oz. rokov na portalu javnih naročil, se v razpisni dokumentaciji, po tej spremembi pravilno glasijo novi roki:
- rok oddaje ponudb do 29.1.2013 do 10:00 ure
- odpiranje ponudb 29.1.2013 ob 12:00 uri
- pogajanja 29.1.2013 takoj po zaključku odpiranja
- vprašanja preko portala do 24.1.2013 do 10:00 ure

V razpisni dokumentaciji se tudi spremeni besedilo, ki se nanaša na unovčenje garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za primere neplačevanja izvajalca svojim podizvajalcem, natančneje se črta iz razpisne dokumentacije sledeče besedilo:
- v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, se pri točki 2.12.2 Garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, črta besedilo ˝Garancijo lahko unovči tudi za kritje zapadlih obveznosti izvajalca do podizvajalcev in kooperantov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, če izvajalec teh obveznosti ne poravna.˝

- v VZORCU k OBR-2 se črta druga alineja 1. točke besedilo ˝- izvajalec svojim podizvajalcem oziroma kooperantom, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, ni v celoti poravnal zapadlih obveznosti˝

Naročnik bo na spletnem naslovu www.lasko.si na mestu kjer je tudi objavljena razpisna dokumentacija objavil čistopis razpisne dokumentacije, upoštevajoč zgornje spremembe.

ČISTOPIS RAZPISNE DOKUMENTACIJE:
Razpisna dokumentacija novo

Laški bilten

LaskiBlten st8015.4.2022
je izšla 89. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.