Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2024-2025 na območju Občine Laško

Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2024-2025 na Območju Občine Laško.

Predmet oddaje v najem je predvidoma 14 neprofitnih najemnih stanovanj, ki bodo uspelim upravičencem oddana v najem po zaključku, predvidoma v drugi polovici leta 2024 in v letu 2025. Število oddanih stanovanj bo odvisno od števila izpraznjenih in na novo pridobljenih stanovanj na območju celotne Občine Laško, ki bodo na razpolago v letih 2024 in 2025 oziroma do zaključka novega razpisa.

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:

  • lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (v nadaljevanju: pravilnik) oproščeni plačila varščine;
  • lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na določila 10. člena Pravilnika iz predhodne alineje zavezanci za plačilo varščine.

Od razpisanega okvirnega števila stanovanj bo predvidoma:

  • 7 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na socialne razmere oproščeni plačila varščine in se bodo uvrščali na listo A, in
  • 6 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki presegajo mejo dohodka, določeno v 9. členu pravilnika, in so zavezanci za plačilo varščine ter se bodo uvrščali na listo B.                        
  • 1 stanovanje namenjeno za oddajo v najem invalidnim osebam, ki so trajno vezane na uporabo invalidskega vozička. Ti prosilci se bodo uvrščali na ločene liste v okviru liste A (oproščeni plačila varščine) oziroma liste B (zavezanci za plačilo varščine), odvisno od dohodka gospodinjstva in števila družinskih članov.

V kolikor na posamezni listi ne bo dovolj upravičencev, se stanovanja, ki so namenjena za to listo, oddajajo po drugi listi.

Stanovanja za invalide so na lokacijah Cesta v Rečico v Laškem in Aškerčeva cesta v Rimskih Toplicah,   v kolikor bo izpraznjeno ali na novo pridobljeno katero od prilagojenih stanovanj. Preostala stanovanja pa na območju krajevnih skupnosti Laško, Rečica, Marija Gradec, Šentrupert, Rimske Toplice, Jurklošter in Zidani Most. Lastnik stanovanj je Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, oddajo vlogo na posebnem obrazcu razpisnika. Obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis, je tako kot besedilo celotnega razpisa na voljo od 15. 4. 2024 do vključno 15. 5. 2024 v Glavni pisarni Občine Laško, v pritličju objekta na Mestni ulici 2 v Laškem, v času uradnih ur in na spletni strani Občine Laško.

Vlogo s prilogami morajo prosilci poslati ali oddati v času od 15. 4. 2024 do vključno 15. 5. 2024: priporočeno po pošti na naslov Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško  (kot pravočasna oddana poštna pošiljka se šteje pošiljka z žigom pošte 15. 5. 2024) ali  osebno v Glavni pisarni Občine Laško, v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure). Zadnji dan oddaje vloge na Občini Laško je 15. 5. 2024 do 10. ure. Na zaprti ovojnici mora biti poleg naslovnika zapisano: Vloga na JR za dodelitev neprofitnih stanovanj 2024-2025.

VLOGA
RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 


Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.