Vabilo k oddaji ponudb za: ˝SANACIJA DVEH PLAZOV V SPODNJI REČICI˝

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/1514/18121/2110/2274/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3)

naročnik:         OBČINA LAŠKO,

                        Mestna ulica 2, 3270 Laško

vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) za gradnjo ˝SANACIJA DVEH PLAZOV V SPODNJI REČICI˝.

 

Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja SANACIJA DVEH PLAZOV V SPODNJI REČICI pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23).

 

Predvidena je sanacija dveh plazov:

  1. Sanacija zemeljskega plazu nad JP 702741 Petek - Guček in gospodarskim objektom Nejc Goter
  2. Sanacija zemeljskega plazu pod JP 702461 Maček - Mulenca in stanovanjskim objektom Sp. Rečica 68

 

Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo. Rok za izvedbo je naveden v objavi naročila na Portalu javnih naročil in v vzorcu pogodbe, v primeru razhajanj velja krajši rok izvedbe.

 

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

 

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije. Javno naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil.

 

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 26. 4. 2024 do 10. ure.

 

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 26. 4. 2024 ob 11. uri.

Naročnik bo s tremi najugodnejšimi ponudniki izvedel pogajanja o spremembi ponujene cene, o pogajanjih bodo ponudniki obveščeni preko sistema e-JN.

 

Za izvedbo javnega naročila je del sredstev zagotovljen s strani Občine Laško, preostali del pa bo predvidoma zagotovljen s strani Ministrstva za naravne vire in prostor (v nadaljevanju: MNVP).

V primeru nepridobitve sredstev sofinanciranja oz. nesklenitve pogodbe z MVNP, si naročnik pridržuje pravico do nesklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom ali z njim skleniti pogodbo, ki bo začela veljati, ko bo z MNVP sklenjena pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in bo o tem obvestil izvajalca, le ta pa bo moral v roku osmih dni od prejema obvestila naročniku dostaviti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

 

V primeru, da naročnik ne sklene pogodbe z MNVP in je veljavnost ponudbe že potekla, je pogodba brezpredmetna in se šteje, da sploh ni pričela veljati.

 

Kontaktni osebi naročnika sta Ljubica Vižintin, telefonska številka +386 3 7338 737, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani Portala javnih naročil (http://www.enarocanje.si).


Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.