Javni natečaj za Višjega svetovalca za okolje in prostor

Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb), Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

 

Višji svetovalec za okolje in prostor.

Kandidat, ki se bo prijavil na javni natečaj, mora poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 

1. najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja), smer: geografija,

2. najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj,

3. državljanstvo Republike Slovenije,

4. znanje uradnega jezika,

5. opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (v kolikor ga izbrani kandidat nima, ga

    mora opraviti v zakonsko določenem roku),

6. opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (v kolikor ga izbrani kandidat  

    nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),

7. ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi  naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja

    po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot

    šest mesecev,

8. zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega

    dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti ter za eno leto v primeru, ko ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit. 

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat izpit v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06- UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09- odl. US (48/09- popr.), 8/10 in 82/13) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat usposabljanje v skladu z 89. členom ZJU opraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

 

Okvirna vsebina delovnega področja:

 • vodenje postopkov priprave in sprejema občinskih podrobnih prostorskih načrtov in programov opremljanj,
 • vodenje postopka priprave občinskih prostorskih načrtov,
 • izvajanje nalog na podlagi prostorske in druge področne zakonodaje,
 • izdaja lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi zemljišč, izjav občine o predkupni pravici, mnenj o skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti, priprava soglasij za manjši odmik od zemljišč v lasti občine oz. od javnega dobra;
 • vodenje postopka lokacijske preveritve,
 • vodenje priprav za izdelavo strokovnih podlag za prostorske akte;
 • priprava odločb o odmeri komunalnega prispevka;
 • sodelovanje v postopkih parcelacij in ureditev mej;
 • sodelovanje v postopkih izdaje upravnih dovoljenj s področja graditve objektov,
 • strokovne in operativne naloge ter vodenje postopkov na področju urejanja prostora,
 • strokovne in operativne naloge v zvezi z izvajanjem investicij (občinske, državne, elementar),
 • strokovne naloge opremljanja stavbnih zemljišč,
 • tajniške naloge odbora za urejanje prostora in komunalne dejavnosti,
 • priprava odlokov ter drugih aktov in opravljanje tehničnih nalog v zvezi z varstvom okolja,
 • postopki v zvezi s priključnino na javno kanalizacijsko omrežje,
 • postopki v zvezi z vodovodi – priprava služnostnih pogodb in ostale dokumentacije,
 • strokovne in upravne naloge s področja civilne zaščite in reševanja ter civilne obrambe,
 • strokovne in operativne naloge občinskega štaba za civilno zaščito in tajniške naloge za štab in požarni sklad Občine Laško,
 • priprava obrambnih načrtov,
 • druge naloge po pooblastilu ali navodilu nadrejenega.
 

Prijava kandidata mora vsebovati:

 • pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja oziroma raven in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
 • pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu.
 • pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka oziroma pisno izjavo, da tega izpita kandidat nima opravljenega in ga bo opravil v zakonsko določenem roku.
 • pisno izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oz. opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma pisno izjavo, da tega usposabljanja kandidat nima opravljenega in ga bo opravil v zakonsko določenem roku.
 • pisno izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • obvlada uradni (slovenski) jezik,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
 • pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
 

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis. Kandidat naj v prijavi poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Kandidat naj v prijavi navede tudi elektronski naslov, na katerem je dosegljiv za lažje kontaktiranje med postopkom javnega natečaja. Namesto pisnih izjav lahko kandidat predloži tudi fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev. Za kandidata, ki se bo v izbirnem postopku izkazal kot najbolj strokovno usposobljen, bo organ od njega zahteval predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah.

 

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov. V izbirni postopek se ne bodo uvrstili kandidati, ki ne bodo izpolnjevali natečajnih pogojev.

 

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu Višji svetovalec za okolje in prostor opravljal v nazivu višji svetovalec II, z možnostjo kasnejšega napredovanja v naziv višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, s 6-mesečnim poskusnim delom. Poskusno delo se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.

 

Pisno prijavo z dokazili je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni natečaj- Višji svetovalec za okolje in prostor« na naslov: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško in sicer v roku 8 dni po objavi na spletnih straneh Občine Laško in Zavoda RS za zaposlovanje, pri čemer se vloga šteje za pravočasno tudi, če je oddana priporočeno na pošto zadnji dan objave. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletni strani Občine Laško.

 

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Martina Časl, na tel. 03/733-87-13, vsak delavnik od 9. do 11. ure.

 

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

JAVNI NATEČAJ - VIŠJI SVETOVALEC ZA OKOLJE IN RPOSTOR


Laški bilten

Laški Bilten št. 9516.10.2023
je izšla 98. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.