JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Laško za leto 2023

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Laško za leto 2023

 

 1. Naročnik javnega razpisa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško

 

 2. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje naslednjih dejavnosti:

 • vokalno glasbena dejavnost,
 • instrumentalno glasbena dejavnost,
 • gledališka dejavnost,
 • dejavnost plesnih skupin,
 • folklora,
 • etno dejavnost in ljudski pevci,
 • dejavnost likovnih, fotografskih, filmskih skupin,
 • literarna ali recitacijska dejavnost.
 
3. Višina razpoložljivih sredstev za leto 2023: 60.000,00 EUR

 

4. Pogoji sofinanciranja: pravico do prijave imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 • da imajo sedež na območju Občine Laško in aktivno delujejo na območju Občine,
 • da so v skladu z zakonodajo registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti najmanj dve leti pred objavo razpisa,
 • da prijavljeno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
 • da niso neposredni uporabniki občinskega proračuna,
 • da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti,
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
 • da imajo na dan prijave poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Laško,
 • druge pogoje, določene z vsakoletnim razpisom.
 
5. Kriteriji in merila za vrednotenje programov in dejavnosti: izvajalcem se dejavnosti in programi ocenjujejo na osnovi kriterijev in meril za vrednotenje programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško, ki so priloga Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško (Uradni list RS, št. 21/16 in 3/18) in po pogojih določenih v razpisni dokumentaciji.

 

6. Rok porabe sredstev: odobrena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2023.
 
7. Rok in način oddaje vloge:
obravnavali bomo prijave, ki bodo izpolnjene na originalnih obrazcih (strani in vsebina na določenih straneh mora ostati enaka kot je na originalnem obrazcu) in bodo prispele po pošti na naslov naročnika do torka, 4. 4. 2023 oziroma bodo oddane osebno v glavni pisarni Občine Laško. Prijave oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju. Prijave, ki so oddane na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispejo k naročniku po poteku tega roka, niso pravočasne prijave in bo neodprte vrnjene ponudniku z navedbo, da so prepozne.

Izvajalec mora vlogo zapečatiti v ovojnico, na katero nalepi "obrazec ovojnica".

 

8. Datum odpiranja vlog: Odpiranje vlog, ki ga bo izvedla strokovna komisija in ne bo javno, bo v torek, 11. 4. 2023.

 

9. Izid razpisa: izvajalci bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Laško sklenil pogodbo.
 
10. Dodatne informacije: pri kontaktni osebi Jasni Kermelj, na telefonski številki: 03 733 87 20 ali elektronskem naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
 
11. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih, Oddelka za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve Občine Laško, v glavni pisarni Občine Laško in na spletnih straneh Občine Laško (www.lasko.si).
 
 
 
 

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.02.2024
je izšla 100. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.