Javni poziv za sofinanciranje prireditev in projektov v občini Laško za leto 2022

 • Naročnik javnega poziva: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško

 

 • Predmet javnega poziva: Iz proračuna Občine Laško se po tem pravilniku sofinancirajo:
 • prireditve, za katere Občino Laško zaprosijo izvajalci prireditev za sofinanciranje in dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo občine;
 • večji projekti vlagateljev na področju organiziranja prostega časa, športa, vzgoje in izobraževanja otrok ter mladine, kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti.
 
 • Pogoji sofinanciranja:

Pravico do sofinanciranja največ dveh prireditev ali  projektov v tekočem letu imajo:

 • društva in zveze društev, ki imajo sedež na območju Občine Laško in so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
 • krajevne skupnosti na območju Občine Laško,
 • javni zavodi s sedežem v Občini Laško.

Društva, ki imajo sedež v Občini Laško in se ne morejo prijaviti na noben razpis ali poziv v Občini Laško, imajo pravico do prijave treh prireditev ali projektov.

Prireditve in projekti, ki bodo sofinancirani, morajo:

 • biti izvedeni na območju Občine Laško,
 • biti odprtega značaja in dostopni širšemu krogu obiskovalcev,
 • imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja,
 • ne smejo biti sofinancirani iz drugih finančnih virov Občine Laško,
 • imeti svojo prepoznavno vsebino in značaj,
 • dopolnjevati kulturno, turistično in športno ponudbo Občine Laško.

Izjemoma je lahko sofinancirana prireditev ali projekt, ki je izveden izven meja naše občine, če ima poseben pomen za promocijo občine.

 

 • Merila in kriteriji: za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev ali projektov bodo uporabljena naslednja merila:
 • Kakovost, preglednost in inovativnost (0 – 40 točk)
 • Preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije (0 – 15 točk)
 • Pomen za promocijo in prepoznavnost Občine Laško (0 – 20 točk)
 • Celovita promocija prireditve ali projekta (0 – 10 točk)
 • Tradicionalnost prireditve - čas odvijanja prireditve pred letom poziva (0 – 20 točk)

Višina sredstev se določi na podlagi doseženega števila točk in ocenjene vrednosti projekta ali prireditve komisije oziroma ocenjene vrednosti prijavitelja, če je le-ta manjša. Vrednost se izračuna tako, da se ocenjena vrednost prireditve ali projekta deli s številom doseženih točk.

 

 • Višina sredstev za leto 2022: 35.000,00 EUR
 
 • Dokumentacija poziva: Dokumentacija poziva (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Oddelka za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve in na spletnih straneh Občine Laško (lasko.si).
 
 • Način prijave in oddaje:

Posamezna prijava mora biti izdelana izključno na obrazcih za prijavo dokumentacije poziva naročnika ter oddana najmanj 8 dni pred izvedbo prireditve ali projekta.

Izvajalci morajo dokumentacijo poziva oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, lahko pa jo prinesejo osebno v vložišče Občine Laško. Razpisna dokumentacija se pošlje v zaprti kuverti z oznako "Za sofinanciranje prireditev in projektov – ne odpiraj" na naslov OBČINA LAŠKO, ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO.

 

 • Rok poziva: poziv se začne z 11. 1. 2022 in konča s porabo razpoložljivih proračunskih sredstev.
 
 • Posamezni izidi poziva: Vloge se obravnavajo praviloma enkrat mesečno do porabe sredstev. Popolna vloga se ovrednoti najkasneje v tridesetih dneh. O višini sofinanciranja prireditve ali projekta se izda odločba. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Laško sklenil pogodbo o sofinanciranju prireditve oziroma projekta.

Izplačilo se izvede po prejetem končnem poročilu o izvedeni prireditvi ali projektu, ki mora obvezno vsebovati fotokopije računov. Če vrednost računov ne dosega dodeljene vrednosti, se znesek ustrezno zniža.

 

10. Dodatne informacije: na telefonski številki: 03 733 87 20 (Jasna Kermelj).

 

  Vloga za sofinanciranje prireditev in projektov v občini Laško

  Javni poziv

  Pravilnik


Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.