Vabilo k oddaji ponudb: "SANACIJA OSTANKOV BAROČNEGA DVORCA V KOMPLEKSU SAMOSTANA JURKLOŠTER"

Naročnik Občina Laško vas vabi k oddaji ponudb za storitev Sanacija ostankov baročnega dvorca v kompleksu samostana Jurklošter.

 

Ponudbe morajo biti veljavne 90 dni po roku za oddajo ponudb.

 

Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.

 

Projekt zajema sanacijo ostankov baročnega klasicističnega dvorca v sklopu kartuzije Jurklošter. Predvideni posegi so načrtovani v varovanem območju enote kulturnega spomenika, ki je v Registru kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo vpisan kot Jurklošter — Samostan (ESD 206) in je z Odlokom o razglasitvi sakralnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Laško, Ur.l. RS, št. 44/2006-1884, 2/2008-67, razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena. Zato je pred pričetkom del potrebno obvestiti ZVKD, Območno enoto Celje, o nameri in dinamiki del.

 

Za izvedbo javnega naročila je del sredstev zagotovljen s strani Občine Laško, preostali del pa je zagotovljen s strani Ministrstva za kulturo.

 

Vsa zidarska dela se morajo izvajati pod kontrolo ZVKD.

 

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje naročniku. Obseg del je razviden iz obrazca OBR-POPIS.

    

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:

- OBR-C

- OBR-E

- OBR-POPIS

- OBR-REF

- OSNUTEK-POGODBE (parafirati vsako stran in podpisati)

 

ZAHTEVANE REFERENCE :

»Gradbeno sanacijske posege na ostankih baročnega dvorca lahko izvaja le usposobljen izvajalec s potrjenimi referenčnimi prenovami, ki jih skladno s ZVKD-1 potrdi generalni konservator. Ponudnik oz. partner mora v ponudbi  biti v zadnjih sedmih (7) letih pozitivno ocenjen (najmanj dobro).  Ponudnik se mora izkazati z listinami, da je v zadnjih 7 letih izvedel sanacijo ali obnovo podobnega objekta, ki je pod spomeniškim varstvom. Obrazec OBR-REF mora potrditi tudi generalni konzervator.

 

Način, kraj in rok za predložitev ponudb

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 15. 6. 2021, velja poštni žig, oziroma bodo do tega dne oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. 

 

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

 

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:

NE ODPIRAJ! Ponudba za "Sanacija ostankov baročnega dvorca Jurklošter"

 

Odpiranje ponudb ne bo javno, naročnik bo o rezultatih naročila obveščal le ponudnike, ki bodo za to podali zahtevo (preko telefon, maila itd.), sicer pa ne.

 

Dodatne informacije: mag. Andrej Flis, tel št. 03 733 87 31.

 

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA


LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st8016.8.2022
je izšla 91. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.