Vabilo k oddaji ponudb za "PUMPTRACK LAŠKO V DEBRU"

Naročnik Občina Laško vabi k oddaji ponudb za "PUMPTRACK LAŠKO V DEBRU".

 

Ponudbe morajo biti veljavne 90 dni po roku za oddajo ponudb.

 

Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.

 

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje naročniku. Objekt se mora izvajati v skladu z veljavnim gradbenim dovoljenjem.

Javno naročilo je razdeljeno v dva sklopa, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo za posamezni sklop ali celotno javno naročilo.

 

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:

- obrazec Ponudba (OBR-C)

- OBR-E

- POPIS DEL

- osnutek pogodbe

- POT-REF

- Projektna dokumentacija

 

Zahtevane reference

Da je ponudnik oz. partner v ponudbi v zadnjih petih letih izvedel ureditev najmanj treh (3) Pumptrack-ov (Kolo parkov) primerljive velikosti najmanj 500 m2 in je bil pozitivno ocenjen (najmanj dobro).

 

Način, kraj in rok za predložitev ponudb

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 31. 5. 2021 do 10.00 oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško.

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

 

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno: NE ODPIRAJ! Ponudba za "Pumptrack Laško v Debru"

 

Odpiranje ponudb ne bo javno, naročnik bo o rezultatih naročila obveščal le ponudnike, ki bodo za to podali zahtevo (preko telefona, maila), sicer pa ne.

 

Operacijo delno sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija, in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Operacija se izvaja v okviru podukrepa 19.2: »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

 

Dodatne informacije: mag. Sandra Barachini, tel št. 03 733 87 29 in Andrej Kaluža, tel. št. 03 733 87 05.

 

  OBRAZEC C

  OBRAZEC E

  POPIS DEL

  OSNUTEK POGODBE

  POTREBNE REFERENCE

  PROJEKTNA DOKUMENTACIJA


LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st8016.8.2022
je izšla 91. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.