Vabilo k oddaji ponudb "NOVELACIJO DGD DOKUMENTACIJE, PRIPRAVE IZP ..."

Naročnik Občina Laško vas vabi k oddaji ponudb za "NOVELACIJO DGD DOKUMENTACIJE, PRIPRAVE IZP, DGD DOKUMENTACIJE ZA ZALOGOVNIK VODE IN PRIPRAVO DGD DOKUMENTACIJE EL. VODOV IN NAPRAV ZA INFRASTRUKTURO ZA DEL STANOVANJSKEGA OBMOČJA KS 3 REČICA – DEBRO  V LAŠKEM (24 INDIVIDUALNIH STAN. OBJEKTOV).

Ponudbe morajo biti veljavne 180 dni po roku za oddajo ponudb.

Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje naročniku.

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce:
- obrazec Ponudba (OBR-C)
- OBR-E
- PROJEKTNA NALOGA
- osnutek pogodbe
- POT-REF


 ZAHTEVANE REFERENCE
Da je bil ponudnik oz. partner v ponudbi v zadnjih sedmih (10) letih pozitivno ocenjen (najmanj dobro). Ponudnik " Novelacije DGD dokumentacije, priprave IZP, DGD dokumentacije za zalogovnik vode in pripravo DGD dokumentacije el. vodov in naprav za infrastrukturo za del stanovanjskega območja KS 3 Rečica – Debro v Laškem (24 individualnih stan. objektov)" mora izkazovati, da je v zadnjih 10 letih pripravil projektno dokumentacijo kot izhaja iz razpisa za (2) dva primerljiva primera in naročnika.

Način, kraj in rok za predložitev ponudb
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 2. 11. 2020 do 10.00 oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. 

Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:
NE ODPIRAJ! Ponudba za  " Novelacijo DGD dokumentacije, pripravo IZP, DGD dokumentacije za zalogovnik vode in pripravo DGD dokumentacije el. vodov in naprav za infrastrukturo za del stanovanjskega območja KS 3 Rečica – Debro v Laškem (24 individualnih stan. objektov)"

Odpiranje ponudb ne bo javno, naročnik bo o rezultatih naročila obveščal le ponudnike, ki bodo za to podali zahtevo (preko telefon, maila itd.), sicer pa ne.

V primeru, da bo na naslov naročnika prispela le ena ponudba, si naročnik pridržuje pravico postopek izbora izvajalca ponoviti.

Dodatne informacije: g. Luka Picej, tel št. 03 733 87 14.

  RAZPISNA DOKUMENTACIJA

  ODGOVORI NA ZASTAVLJENA VPRAŠANJA 

Laški bilten

LaskiBlten st8015.4.2022
je izšla 89. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.