Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij 2014

Občina Laško na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, številka 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, številka 99/2007, 17/2010, 45/2011), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v občini Laško (Uradni list RS, številka 17/2010, 104/2011) in Odloka o proračunu občine Laško za leto 2014 (Uradni list RS, št. 112/2013), objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ
V OBČINI LAŠKO ZA LETO 2014

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško

2. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje programov veteranskih organizacij, katerih vsebina vključuje:
• organizacijo prireditev občinskega pomena (proslave, žalne/spominske slovesnosti ...),
• organizacijo ali soorganizacijo družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice ...), ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb,
• skrb za spomenike in spominska obeležja,
• izdajanje monografij in spominskih publikacij,
• postavljanje in oblikovanje spominskih razstav,
• informiranje in svetovanje svojim članom,
• aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
• obujanje in negovanje tradicij,
• spodbujanje k strpnosti in nenasilju,
• kulturno izražanje in kreativnost.

3. Pogoji sofinanciranja: izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• delujejo najmanj dve leti,
• imajo sedež ali podružnico oziroma odbor na območju Občine Laško,
• imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
• imajo urejeno evidenco o članstvu in pobirajo članarino za svoje člane,
• imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje programa,
• imajo izdelano finančno konstrukcijo, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo programa,
• svojo dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
• so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali.

4. Merila in kriteriji za vrednotenje programov: izvajalcem se sofinancira program po Pravilniku o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško (Uradni list RS, št. 17/2010) in Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško (Uradni list RS, št. 104/2011).

5. Višina razpoložljivih sredstev za leto 2014: 5.600,00 EUR

6. Rok porabe sredstev: Odobrena sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2014.

7. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance, Občine Laško in na spletnih straneh Občine Laško (www.lasko.si).

8. Način prijave in rok oddaje:
Obravnavali bomo prijave, ki bodo izpolnjene na originalnih obrazcih (strani in vsebina na določenih straneh mora ostati enaka kot je na originalnem obrazcu) in bodo prispele po pošti na naslov naročnika do petka, 4. 4. 2014 do 12. ure, oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. Prijave oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Prijava, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna prijava in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Izvajalec mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno: "Sofinanciranje programov veteranskih organizacij v letu 2014 – NE ODPIRAJ!"

9. Datum odpiranja vlog: v torek, 8. 4. 2014

10. Izid razpisa: Izvajalci bodo o sofinanciranju programov obveščeni v roku petnajst dni po sprejeti odločitvi komisije. Z izvajalci programov bo župan Občine Laško sklenil letno pogodbo o sofinanciranju.

11. Dodatne informacije: na telefonski številki: 03 733 87 20 ali elektronskem naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Občini Laško za leto 2014.
Razpisna dokumentacija.

Številka: 41010-37/2014
Datum: 4. 3. 2014

Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.