Javni razpis za sofinanciranje programov socialno-humanitarnih dejavnosti 2014

Občina Laško na podlagi 32. člena Zakona o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, številka 98/2003, 61/2006), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v občini Laško (Uradni list RS, številka 20/2008) in Odloka o proračunu občine Laško za leto 2014 (Uradni list RS, št. 112/2013), objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU SOCIALNO-HUMANITARNIH DEJAVNOSTI V OBČINI LAŠKO ZA LETO 2014

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško

2. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje programov naslednjih izvajalcev:
• javni socialno-varstveni zavodi,
• dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom,
• organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov,
• invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
• druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo programe na področju sociale, varstva otrok in mladine, starejših občanov ter druge humanitarne in neprofitne programe.

3. Pogoji sofinanciranja: izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• da imajo sedež ali podružnico v Občini Laško oziroma ne glede na sedež, če je program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Laško,
• imajo urejeno evidenco o članstvu,
• da so registrirani za izvajanje socialno-humanitarnih dejavnosti in delujejo najmanj eno leto,
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
• da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa.

4. Merila in kriteriji za vrednotenje programov: izvajalcem se sofinancira program po Pravilniku o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško (Uradni list RS, št. 20/2008).

5. Višina razpoložljivih sredstev za leto 2014: 13.000,00 EUR

6. Rok porabe sredstev: Odobrena sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2014.

7. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance, Občine Laško in na spletnih straneh Občine Laško (www.lasko.si).

8. Način prijave in rok oddaje:
Obravnavali bomo prijave, ki bodo izpolnjene na originalnih obrazcih (strani in vsebina na določenih straneh mora ostati enaka kot je na originalnem obrazcu) in bodo prispele po pošti na naslov naročnika do petka, 4. 4. 2014 do 12. ure, oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. Prijave oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Prijava, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna prijava in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Izvajalec mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno: "Sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško v letu 2014 – NE ODPIRAJ!"

9. Datum odpiranja vlog: v torek, 8. 4. 2014.

10. Izid razpisa: Izvajalci bodo o sofinanciranju programov obveščeni v roku petnajst dni po sprejeti odločitvi. Z izvajalci socialno-humanitarnih programov bo župan Občine Laško sklenil letno pogodbo o sofinanciranju.

11. Dodatne informacije: na telefonski številki: 03 733 87 20 ali elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Javni razpis za sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v občini Laško za leto 2014.
Razpisna dokumentacija.

Številka: 41010-36/2014
Datum: 4. 3. 2014

Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.