Javni razpis za sofinanciranje programov športa 2014

Občina Laško na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/1998), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Laško (Uradni list RS, št. 17/2010), Pravilnika o spremembah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Laško (Uradni list RS, št. 107/2010) in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2014 (Uradni list RS, št. 112/2013), objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa v Občini Laško v letu 2014


1. Naročnik javnega razpisa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško

2. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje programov športa v občini Laško

3. Pogoji sofinanciranja: pravico do prijave imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež v Občini Laško,
- so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje dejavnosti športa in na območju Občine Laško delujejo že najmanj dve leti,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za izvedbo planiranih programov,
- imajo organizirano redno dejavnost,
- imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini (društva), ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu,
- Občini Laško redno posredujejo poročila na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa.

4. Merila in kriteriji za vrednotenje programov: izvajalcem se sofinancira program po Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Laško(Uradni list RS, št. 17/2010) in Pravilniku o spremembah Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Laško(Uradni list RS, št. 107/2010) po naslednjih sklopih:

a. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok v vrednosti do 1.500,00 EUR.

b. Interesna športna vzgoja otrok in mladine v vrednosti do 17.000,00 EUR.

c. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v vrednosti do 27.000,00 EUR.

č. Športna dejavnost študentov v vrednosti do 500,00 EUR.

d. Kakovostni šport v vrednosti do 20.000,00 EUR.

e. Vrhunski šport v vrednosti do 3.000,00 EUR.

f. Športna rekreacija v vrednosti do 10.000,00 EUR.

g. Šport invalidov v vrednosti do 2.000,00 EUR.

h. Šport upokojencev v vrednosti do 3.500,00 EUR.

i. Organizacija občinskih tekmovanj in drugih športnih prireditev v vrednosti do 11.000,00 EUR.

j. Izobraževanje,usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v vrednosti do 2.400,00EUR.

k. Izgradnja in obnova športnih objektov v vrednosti do 15.000,00 EUR.

l. Najem in vzdrževanje športnih objektov v vrednosti do 17.000,00 EUR.

5. Višina vseh razpisnih sredstev za leto 2014: 129.900,00 EUR

6. Sredstva pridobljena na podlagi razpisa, morajo biti porabljena do 31. 12. 2014.

7. Način prijave in rok oddaje:
Obravnavali bomo prijave, ki bodo izpolnjene na originalnih obrazcih (strani in vsebina na določenih straneh mora ostati enaka kot je na originalnem obrazcu) in bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 4. 4. 2014 do 12. ure, oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško. Prijave oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Prijava, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna prijava in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Izvajalec mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno:

" Sofinanciranje športnih programov v letu 2014 – NE ODPIRAJ! "

8. Datum odpiranja vlog: 7. 4. 2014.

9. Izid razpisa: Izvajalci bodo o sofinanciranju programov obveščeni v roku petnajst dni po sprejeti odločitvi komisije. Z izvajalci športnih programov bo župan občine Laško sklenil letno pogodbo o sofinanciranju.

10. Razpisna dokumentacija: Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani http://www.lasko.si ali na naslovu Občina Laško, Urad za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 7338 728, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

11. Dodatne informacije: na telefonski številki: 03 733 87 28 (Dimitrij Gril).

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Laško v letu 2014.
Razpisna dokumentacija.

Št.: 41010 - 040/2014
Laško, dne 4. 3. 2014
ŽUPAN OBČINE LAŠKO
Franc Zdolšek


Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.