Zbiranje ponudb - Obnova dela ceste JP 700040 SCHULER-LIPOVSEK

Spoštovani,

naročnik Občina Laško vas vabi k oddaji ponudb za OBNOVA DELA CESTE JP 700040 SCHULER-LIPOVSEK.

Ponudniki pripravijo svoje ponudbe na podlagi prilog, ki so dostopne na spletnem naslovu naročnika www.lasko.si, objavljene v rubriki javna naročila, razpisi in nepremičnine.

Ponudbe morajo biti veljavne 120 dni po roku za oddajo ponudb.

Rok izvedbe celotnega javnega naročila je naveden v osnutku pogodbe.

V ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo vseh del do uspešne predaje objekta naročniku.

Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno priložiti potrjene in izpolnjene naslednje dokumente oz. obrazce: - obrazec Ponudba (OBR-C) - izjava - popis del - osnutek pogodbe.

Način, kraj in rok za predložitev ponudb Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele po pošti na naslov naročnika do 16.10.2013 do 10:00 ure, oziroma bodo oddane osebno v Glavni pisarni Občine Laško.  Ponudbe oddane po tem roku, bo naročnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.

Ponudba, ki je oddana na pošto priporočeno pred rokom za oddajo ponudb, a prispe k naročniku po poteku tega roka, ni pravočasna ponudba in bo neodprta vrnjena ponudniku z navedbo, da je prepozna.

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja, na prednji strani pa mora biti vidno označeno: NE ODPIRAJ! Ponudba za "OBNOVA DELA CESTE JP 700040 SCHULER-LIPOVSEK"   Odpiranje ponudb ne bo javno.

Dodatne informacije: g. Ljubica Vižintin, tel št. 03 7338 737.


RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.