11. redna seja občinskega sveta Laško

Številka: 032-15/2020
Datum: 21. 9. 2020

V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)

s k l i c u j e m

11. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 30. 9. 2020,
ob 17. uri v dvorani Marka Tulija Cicera (Rimska arena) v Rimskih termah.Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) naslednji
DNEVNI RED:

1. Sprejem zapisnika 10. seje z dne 1. 7. 2020

2. Sprejem zapisnika 3. dopisne seje z dne 21. 8. 2020

3. Realizacija sklepov 10. seje z dne 1. 7. 2020

4. Realizacija sklepa 3. dopisne seje z dne 21. 8. 2020

5. Področje gospodarstva
5/1 Koncesijska pogodba za rabo vode in proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola in sporazum o ureditvi načina izvajanja koncesije za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola
5/2 Dopolnitev dolgoročnega programa razvoja gasilstva v Občini Laško v obdobju 2017 – 2027

6. Področje družbene dejavnosti
6/1 Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Laško – 2. obravnava

7. Področje proračuna in javnih financ
7/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2020 z oceno realizacije za leto 2020

8. Splošne zadeve in imenovanja
8/1 Predlog Spremembe Statuta Občine Laško – skrajšani postopek
8/2 Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda Celjske lekarne
8/3 Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2020

9. Vprašanja in pobude

10. Razno

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor,
• Matjaž Centrih, predsednik Gasilske zveze Laško,
• Gašper Klemenc, poveljnik Gasilske zveze Laško.

V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9516.8.2023
je izšla 97. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.