9. redna seja občinskega sveta Laško

Številka: 032-07/2020
Datum: 5. 5. 2020

V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)


s k l i c u j e m

9. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 13. 5. 2020,
ob 17. uri v Modri dvorani Thermane Laško.

Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) naslednji
DNEVNI RED:

1. Sprejem zapisnika 8. seje z dne 12. 2. 2020

2. Realizacija sklepov 8. seje z dne 12. 2. 2020

3. Področje družbene dejavnosti
3/1 Zaključna poročila za leto 2019:
a. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško
b. JZ Glasbena šola Laško - Radeče
c. Vrtec Laško
d. Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
e. Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
f. STIK – Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
g. JZ Zdravstveni dom Laško
h. Center za socialno delo Celje, Enota Laško
i. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško
j. Uredniški odbor Laškega biltena, s Finančnim načrtom in programom dela Laškega biltena za leto 2020
3/2 Informacija v zvezi z aktivnostmi glede bivše poslovne stavbe CSD Laško

4. Področje kmetijstva in podeželja
4/1 Letno poročilo LAS Raznolikost podeželja za leto 2019

5. Področje okolja in prostora in komunalne dejavnosti
5/1 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu 2019 in plan gradnje za leto 2020
5/2 Gospodarski načrt Javnega podjetja Komunala Laško, d.o.o., za leto 2020
5/3 Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Laško - 1. obravnava

6. Področje proračuna in javnih financ
6/1 Predlog Odloka zaključnega računa proračuna Občine Laško za leto 2019 - skrajšani postopek

7. Volitve, mandatna vprašanja in Imenovanja
7/1 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda Vrtca Laško
7/2 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
7/3 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta zavoda Knjižnice Laško
7/4 Predlog Sklepa o imenovanje članov Nadzornega sveta Komunale Laško
7/5 Predlog Sklepa o imenovanje članov Sveta OI JSKD Laško

8. Vprašanja in pobude

9. Razno

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK   


Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Gašper Salobir, vodja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Laško,
• Rosana Jakšič, ravnateljica JZ Glasbena šola Laško – Radeče,
• Jerica Laznik Mokotar, ravnateljica Vrtca Laško,
• Andrej Podpečan, ravnatelj Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice,
• Marko Sajko, ravnatelj Osnovne šole Primoža Trubarja Laško,
• Tina Belej, direktorica JZ STIK Laško,
• Janja Knapič, direktorica JZ Zdravstveni dom Laško,
• Primož Kroflič, strokovni sodelavec za LAS, SIMBIO, d.o.o.,
• Alojzij Babič, Adriaplin d.o.o.,
• Matej Kovačič, Geodetski zavod Celje, d.o.o.,
• Tomaž Novak, direktor JP Komunala Laško.

V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9516.8.2023
je izšla 97. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.