7. redna seja občinskega sveta Laško

Številka: 032-20/2019
Datum: 10. 12. 2019
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)

s k l i c u j e m

7. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 18. 12. 2019,
ob 17. uri v Modri dvorani Thermane Laško.

Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) naslednji
DNEVNI RED:

1. Sprejem zapisnika 6. seje z dne 6. 11. 2019

2. Realizacija sklepov 6. seje z dne 6. 11. 2019
- Odgovori na vprašanja

3. Področje okolja in prostora in komunalne dejavnosti
3/1 Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec" – 2. Obravnava
3/2 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško – 1. obravnava
3/3 Zaključno poročilo o izvedbi obnove JP 701912 Gabrno-Trnovec

4. Javne finance in proračun
4/1 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2020 – 2. obravnava
4/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2021 – 2. obravnava
4/3 Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2020 in 2021
4/4 Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja Občine Laško, ki jih lahko sklepa Občina Laško v letu 2020
4/5 Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja Občine Laško, ki jih lahko sklepa Občina Laško v letu 2021
4/6 Grad Tabor – Predlog zakupne pogodbe in oddaje v najem
4/7 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2019

5. Področje družbene dejavnosti
5/1 Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško – 1. obravnava
5/2 Predlog Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Laško
5/3 Predlog Letnega programa športa v Občini Laško za leto 2020
5/4 Predlog Pravilnika o uporabi in najemu športne dvorane Tri lilije

6. Splošne zadeve
6/1 Predlog Odloka o zastavi in grbu Občine Laško – 2. obravnava
6/2 Predlog Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v občini Laško – 1. obravnava
6/3 Predlog Rokovnika sej in Plan dela Občinskega sveta Laško za leto 2020

7. Volitve, mandatna vprašanja in Imenovanja
7/1 Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Antona Aškerca v letu 2020

8. Vprašanja in pobude

9. Razno

Župan Občine Laško              
Franc ZDOLŠEK                  

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Uroš Košir, LOKUS, d. o. o.

V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9516.8.2023
je izšla 97. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.