7. redna seja občinskega sveta Laško

Številka: 032-20/2019
Datum: 10. 12. 2019
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)

s k l i c u j e m

7. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 18. 12. 2019,
ob 17. uri v Modri dvorani Thermane Laško.

Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) naslednji
DNEVNI RED:

1. Sprejem zapisnika 6. seje z dne 6. 11. 2019

2. Realizacija sklepov 6. seje z dne 6. 11. 2019
- Odgovori na vprašanja

3. Področje okolja in prostora in komunalne dejavnosti
3/1 Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec" – 2. Obravnava
3/2 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško – 1. obravnava
3/3 Zaključno poročilo o izvedbi obnove JP 701912 Gabrno-Trnovec

4. Javne finance in proračun
4/1 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2020 – 2. obravnava
4/2 Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2021 – 2. obravnava
4/3 Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2020 in 2021
4/4 Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja Občine Laško, ki jih lahko sklepa Občina Laško v letu 2020
4/5 Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja Občine Laško, ki jih lahko sklepa Občina Laško v letu 2021
4/6 Grad Tabor – Predlog zakupne pogodbe in oddaje v najem
4/7 Poročilo o porabi sredstev stalne proračunske rezerve v letu 2019

5. Področje družbene dejavnosti
5/1 Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško – 1. obravnava
5/2 Predlog Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Laško
5/3 Predlog Letnega programa športa v Občini Laško za leto 2020
5/4 Predlog Pravilnika o uporabi in najemu športne dvorane Tri lilije

6. Splošne zadeve
6/1 Predlog Odloka o zastavi in grbu Občine Laško – 2. obravnava
6/2 Predlog Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v občini Laško – 1. obravnava
6/3 Predlog Rokovnika sej in Plan dela Občinskega sveta Laško za leto 2020

7. Volitve, mandatna vprašanja in Imenovanja
7/1 Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Antona Aškerca v letu 2020

8. Vprašanja in pobude

9. Razno

Župan Občine Laško              
Franc ZDOLŠEK                  

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Uroš Košir, LOKUS, d. o. o.

V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.