4. redna seja občinskega sveta Laško

Številka: 032-11/2019
Datum: 13. 5. 2019

V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)

s k l i c u j e m

4. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 22. 5. 2019,
ob 17. uri v dvorani Marka Tulija Cicera (Rimska arena) v Rimskih termah.


Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) naslednji
DNEVNI RED:

1. Sprejem zapisnika 3. seje z dne 20. 3. 2019

2. Realizacija sklepov 3. seje z dne 20. 3. 2019
a. Odgovor na vprašanje
b. Odgovor na vprašanje
c. Odgovor na vprašanje
d. Odgovor na vprašanje
e. Odgovor na vprašanje

3. Področje družbene dejavnosti
3.1 Zaključna poročila za leto 2018: JZ STIK Laško

3.2 Zaključna poročila za leto 2018:
a. Center za socialno delo Celje, Enota Laško
b. Knjižnica Laško
c. Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Laško - Radeče
d. Študentski, mladinski in otroški center Laško

3.3 Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško

4. Področje gospodarstva
4.1 Letno poročilo LAS Raznolikost podeželja za leto 2018

5. Področje gospodarskih javnih služb, okolja in prostora
5.1 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu 2018 in plan gradnje za leto 2019
5.2 Letno poročilo 2018 za koncesijski projekt Laško za čiščenje komunalnih odpadnih vod
5.3 Poslovno poročilo Gasilske zveze Laško za leto 2018
5.4 Letno poročilo JP Komunale Laško, d.o.o., za leto 2018
5.5 Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Laško – skrajšani postopek
5.6 Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 2097/4, k. o. 1033 Trobni Dol
5.7 Zaključno poročilo o izvedbi ureditev na Trubarjevi ulici - 1. faza
5.8 Zaključno poročilo o izvedbi obnove javnih poti v Laškem
5.9 Zaključno poročilo o izvedbi ureditve ceste in komunalne infrastrukture ter sanacije plazu na Keršetovi ulici

6. Javne finance in proračun
6.1 Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2019 – skrajšani postopek
6.2 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2019

7. Volitve, mandatna vprašanja in Imenovanja
7.1 Predlog Sklepa o imenovanju direktorja JP Komunale Laško, d. o. o.
7.2 Predlog Soglasja k imenovanju direktorja Knjižnice Laško
7.3 Predlog Sklepa o imenovanju zunanje članice Odbora za gospodarski razvoj
7.4 Predlog Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Laško
7.5 Informacija o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje

8. Aktualno

9. Vprašanja in pobude

10. Razno

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Tina Belej, STIK Laško
• Matej Jazbinšek, Knjižnica Laško,
• Vlado Marot, Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Laško - Radeče,
• Domen Trkulja, Društvo ŠMOCL,
• Primož Kroflič, Simbio, LAS Raznolikost podeželja,
• Alojzij Babič, Adriaplin, d. o. o.,
• Robert Bizjak, Storitveno podjetje Laško, d. o. o.,
• Matjaž Centrih, Gasilska zveza Laško,
• Tomaž Novak, JP Komunala Laško.

V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.