Vabila sej občinskega sveta (26. redna seja)

Številka: 032-13/2018
Datum: 5. 6. 2018

V A B I L O


Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

s k l i c u j e m

26. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 13. 6. 2018, ob 17. uri
v Modri dvorani Thermane Laško.


Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti in

B) sprejem
DNEVNEGA REDA:

1. Sprejem zapisnika 25. seje z dne 25. 4. 2018

2. Sprejem zapisnika 2. dopisne seje z dne 17. 5. 2018

3. Potrditev realizacije sklepov 25. seje z dne 25. 4. 2018

4. Potrditev realizacije sklepov 2. dopisne seje z dne 17. 5. 2018

5. Gospodarstvo in komunalna dejavnost, okolje in prostor
5/1 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin v letu 2017 in Plan gradnje za leto 2018
5/2 Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Laško – 2. obravnava
5/3 Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra za parc. št. 979/1, k. o. Plazovje

6. Družbene dejavnosti
6/1 Zaključno poročilo JZ Regijsko študijsko središče za leto 2017
6/2 Predlog Lokalnega programa kulture Občine Laško za obdobje 2018 - 2021

7. Volitve in imenovanja
7/1 Predlog Sklepa o imenovanju direktorice Centra za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško

8. Vprašanja in pobude

9. Razno


Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško                                  
Franc ZDOLŠEK                                     


Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Mag. Marko Zidanšek, član Državnega sveta RS,
• Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,
• Alojz Babič, Adriaplin, d. o. o.

Material poslan v vednost in uporabo:
• nadzornemu odboru občine,
• političnim strankam v občini,
• krajevnim skupnostim v občini,
• sredstvom javnega obveščanja.

Laški bilten

LaskiBlten st8015.10.2021
je izšla 86. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m

Projekti LAS

logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.