10. redna seja Občinskega sveta Laško

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-16/2015
Datum:  14. 12. 2015
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)


s k l i c u j e m
10. redno sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 23. 12. 2015,
ob 17. uri v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.


Za sejo predlagam:

A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) sprejem

DNEVNEGA REDA:          

1. Sprejem zapisnika 9. seje z dne 25. 11. 2015

2. Potrditev realizacije sklepov 9. seje z dne 25. 11. 2015

PRILOGA - prihodki iz naslova vodarine in kanalščine

3. Področje okolja in prostora
3/1  Predlog Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih Občine Laško – 2. obravnava
3/2  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško – skrajšani postopek
3/3  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško – 1. obravnava
3/4  Zaključno poročilo o izvedenem projektu po 23. členu ZFO v letu 2015 "OB057-14-0018 obnova LC 200030 Rimske Toplice – Povčeno"

4. Področje javnih financ
4/1  Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2016 – 2. obravnava
4/2  Predlog Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2017 – 2. obravnava
4/3  Predlog Sklepa o pobudi za spremembo Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017
4/4  Predlog Sklepa o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2016

5. Področje gospodarstva in družbenih dejavnosti
5/1  Predlog Odloka o turističnem vodenju v Občini Laško – 1. obravnava
5/2  Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za obdobje od 1.5.2015 do 30.11.2015
5/3  Predlog sklepa o podelitvi občinskega priznanja Antona Aškerca za izjemne dosežke na področju kulturnih dejavnosti v letu 2016
5/4  Predlog letnega programa športa v Občini Laško za leto 2016

6. Vprašanja in pobude

7. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.


Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK


Vabljeni:
  • člani Občinskega sveta Laško,
  • uslužbenci Občinske uprave Laško,
  • Brigita Avbelj, Locus, d. o. o.,
  • Uroš Košir, Locus, d. o. o.,
  • Janko Požežnik, član Državnega sveta RS,
  • Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS.

Material poslan v vednost in uporabo:
  • nadzornemu odboru občine,
  • političnim strankam v občini,
  • krajevnim skupnostim v občini,
  • sredstvom javnega obveščanja.

Laški bilten

LaskiBlten st8015.10.2021
je izšla 86. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m

Projekti LAS

logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.