Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 2. sklop

logo kohezijski sklad

Predmet projekta »Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 2. sklop« je novogradnja sistema za oskrbo s pitno vodo v Občini Laško. V okviru projekta se zgradi 9.230 m novih vodovodov, 2 vodohrana in 1 prečrpališče.

Namen projekta je vzpostavitev enovitega in kvalitetnega sistema oskrbe s pitno vodo na območju občine. Projekt izpolnjuje cilj RRP Savinjske regije »S pametnim izkoriščanjem naravnih virov do povezanega znanja, delovnih mest in kakovostnega življenja, ki ga želimo živeti«.

Cilj investicije Občine Laško je izgradnja distribucijskega cevovoda javne infrastrukture za pitno vodo, z navezavo na obstoječ VS ID 1665 Laško. Gre za izgradnjo 9.230 m novega vodovoda, 2 vodohranov (Zahum 30 m3, Borovc 25 m3) in 1 prečrpališča. Cilj je 108 prebivalcem občine Laško na novo zagotoviti dostop in nadaljnjo oskrbo s kvalitetno, zdravstveno ustrezno pitno vodo. Izvedba projekta bo zagotovila stabilnejšo in varnejšo oskrbo prebivalstva s kakovostno pitno vodo (trajna in količinsko zadostna oskrba) in zmanjšanje izgub pitne vode.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru projekta, vključenega v Dopolnitev št. 2 k Dogovoru za razvoj Savinjske razvojne regije pod Prednostno naložbo 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 2: večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Vrednost sofinanciranja znaša 214.777,82 EUR, in sicer podpora Evropske unije 182.561,15 EUR (85 %), in nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 32.216,67 EUR (15 %).

Izvajalec del Vodotehnik, d. o. o., iz Žalca nadaljuje z izgradnjo primarnega vodovoda na odsekih Brstnika, Tovstega. Poleg cevi za vodo se polagajo tudi cevi za bodočo optiko. V začetku letošnjega leta bo Elektro Celje, d. d., na tem območju začelo z izgradnjo elektro omrežja, kar pomeni, da se bodo gospodinjstvom izboljšale tudi elektro napetostne razmere. Izvajajo se tudi dela na izgradnji 30 m3 vodohrana Zahum.

www.eu-skladi.si

 

1

2


Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.