Seznam sprejetih strateških in programskih dokumentov

(po vsebinskih sklopih)

CIVILNA ZAŠČITA
 • Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu na območju občine Laško.
 • Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah na območju občine Laško.
 • Občinski načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči.
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Šport in rekreacija
 • Letni programi športa v občini.
Otroško varstvo
 • Program razvoja predšolske vzgoje in prostorska analiza javnega zavoda Vrtec Laško.
 • Letni delovni programi Vrtca Laško.
Osnovnošolsko izobraževanje
 • Prostorska analiza in program razvoja osnovnošolskega izobraževanja s prehodom na obvezno devetletno osnovno šolo.
 • Letni delovni načrti osnovnih šol v občini.
Kultura
 • Lokalni program kulture občine Laško.
UREJANJE PROSTORA
 • Srednjeročni in dolgoročni planski prostorski dokumenti Ur.list RS št. 86/01, 98/02.
 • PUP Ur. list RS št. 79/02, 45/03, 60/05.
 • Program razvoja dejavnosti z oskrbo s pitno vodo do leta 2010.
 • Operativni program dovajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod.
STANOVANJSKO PODROČJE
 • Finančni načrt in program dela Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško za leto 2007.
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, KMETIJSTVO IN TURIZEM
 • Analiza in strategija razvoja kmetijstva v občini Laško.
 • Analiza stanja in programa razvoja turizma v Savinjski regiji.
 • Strategija razvoja turizma v občini Laško 2005-2015.
 • Gozdnogospodarski načrt enote Laško za obdobje 2000-2009.
 • CRPOV porečja Gračnice.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.