Obvestilo in navodila občankam glede vzdrževanja občinske cestne infrastrukture v primeru neurij

Vzdrževanje občinske cestne infrastrukture

Občina Laško ima kategoriziranih 425,156 km občinskih javnih cest, od tega 142,969 km lokalnih cest in 282,187 km javnih poti, ki so delno v u upravljanju JP Komunale Laško, d.o.o., in delno v upravljanju posameznih krajevnih skupnosti.

V okviru vzdrževanja cest, ki ga izvaja JP Komunala Laško, d. o. o., se izvaja letno in zimsko vzdrževanja lokalnih cest in pomembnejših javnih poti ter pregledniška služba v skupni dolžini 206 km ter zimsko vzdrževanje celotne cestne infrastrukture v skupni dolžini 470 km (lokalne ceste, javne poti, nekategorizirane javne ceste in gozdne ceste).

Fizični obseg v izvajanja JP Komunale Laško, d. o. o., za letno vzdrževanje zajema:

 • Ulice KS Laško 13,091 km
 • Ulice KS Rimske Toplice 3,495 km
 • Ulice KS Rečica 1,236 km
 • Ulice KS Marija Gradec 0,703 km
 • Lokalne ceste 143,080 km
 • Javne poti 44,551 km

Skupaj 206,156 km

 

Fizični obseg izvajanja JP Komunale Laško, d. o. o., za zimsko vzdrževanje zajema:

 • Lokalne ceste in javne poti: 187,631 km
 • Ulice (pločniki, parkirišča): 34,901 km
 • Ceste po KS: 221,505 km
 • Gozdne ceste: 26,500 km

Skupaj 470,537 km

 

Dejavnost JP Komunale Laško, d.o.o., se izvaja na osnovi pogodbe o vzdrževanju občinskih cest, podpisane z Občino Laško. Standard vzdrževanja cest je definiran s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16 in 132/22 – ZCes-2) in Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A in 29/23).

V sklopu rednega vzdrževanja (kategoriziranih) občinskih cest se izvaja dela in naloge:

 • pregled cest – pregledniška služba,
 • vzdrževanje prometnih asfaltnih površin,
 • vzdrževanje prometnih površin (makadami),
 • vzdrževanje bankin,
 • vzdrževanje naprav za odvodnjavanje (čiščenje in izkopi zasutih jarkov),
 • vzdrževanje prometne signalizacije (vertikalne in horizontalne ),
 • vzdrževanje vegetacije ob cestah (košnja trave na bankinah in v jarkih),
 • vzdrževanje preglednosti cest (odstranitev motečih vej),
 • pobiranje odpadkov bo cestah,
 • zimska služba.

Upravljavec cestne infrastrukture prav tako skrbi za opravljanje del ob cestah kot je podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja.

Zaradi preprečevanja kršitev Zakona o cestah oziroma kršitev zmanjševanja preglednosti in dodatnega zmanjševanja varnosti prometa na cestah pozivamo občanke in občane, da so v primeru kršitev odgovorni za svoja ravnanja, še posebej, če je zaradi tovrstnih posegov ogrožena varnost v cestnem prometu.

Občane in občanke obveščamo, da je preventivno ravnanje tisto, s katerim pripomoremo k zmanjšanju škode v primeru neurij, nalivov, neviht itd., ki se v zadnjih tednih vse prevečkrat pojavljajo.

 

Spodaj na kratko povzemamo, kaj je prepovedano:

 • na in v cestno telo javne ceste odvajati meteorno vodo, odplake in druge tekočine;
 • po brežinah ceste spuščati kamenje, les in drug material ali predmete;
 • na območju javne ceste puščati živali brez nadzora, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino ali graditi napajališča za živali;
 • nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa;
 • postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete;
 • nasipati zemljišča ali nameščati kakršnekoli predmete, ki bi lahko ovirali ali onemogočali nemoteno in varno odvijanje cestnega prometa;
 • postavljati nagrobne plošče in druga spominska znamenja;
 • namerno zažigati travo, les ali druge odpadne snovi;
 • odvajati odplake in druge tekočine;
 • ovirati odtekanje vode;
 • orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto;
 • na cestišču javne ceste razsipati sipek material, razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati;
 • puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj;
 • onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi;
 • vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.
1ba9b4fca9111199c41f poplave
 

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.