Plakatni pogoji med referendumsko kampanjo za referendum o družinskem zakoniku

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 42/2007 in 105/2008 - odločba US ter 103/07 - ZpolS-D, v nadaljevanju: ZVRK) in 32. člena Odloka o oglaševanju v Občini Laško (Uradni list RS, št. 13/2009), Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja naslednje

P O G O J E
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med referendumsko kampanjo za referendum o družinskem zakoniku

I.
Organizatorjem referendumske kampanje se pod določenimi pogoji zagotovi brezplačno plakatiranje v času referendumske kampanje za referendum o družinskem zakoniku, ki bo 25. marca 2012.

II.
Za brezplačno plakatiranje je predvidenih 13 oglasnih mest. Namesti se lahko 13 plakatov, in sicer po enega na naslednjih plakatnih mestih:
-          jumbo pano na DOLB Rimske Toplice,
-          oglasni steber  v starem mestnem jedru Laškega pri Trgovini TUŠ,
-          oglasni steber v starem mestnem jedru Laškega pri Trgovini Nino,
-          oglasni steber pred TIC-em,
-          oglasna deska/pano na sedežu KS Laško,
-          oglasna deska/pano na sedežu KS Sedraž,
-          oglasna deska/pano na sedežu KS Marija Gradec,
-          oglasna deska/pano na sedežu KS Rečica,
-          oglasna deska/pano na sedežu KS Jurklošter,
-          oglasna deska/pano na sedežu KS Vrh nad Laškim,
-          oglasna deska/pano na sedežu KS Rimske Toplice,
-          oglasna deska/pano na sedežu KS Zidani Most,
-          oglasna deska/pano na sedežu KS Šentrupert.

III.
Na posamezno oglasno mesto lahko vsak organizator referendumske kampanje namesti po en plakat, in sicer:
-          na jumbo pano maksimalne dimenzije (š:126 x v:119 cm),
-          na oglasni steber maksimalnega formata B1 (š:70 x v:100 cm),
-          na oglasno desko maksimalnega formata B1 (š:70 x v:100 cm).

IV.
Nameščanje plakatov na jumbo panoju in na oglasnih stebrih bo izvajalo podjetje Premena, d. o. o., Prešernova ulica 23/a, 3000 Celje. Za nameščanje plakatov na oglasne deske krajevnih skupnosti je potreben predhoden dogovor z vodstvom krajevne skupnosti.

V.
Dodatnih plakatnih mest občina ne bo zagotavljala.

VI.
Plakatiranje zunaj plakatnih mest iz II. točke je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč.

VII.
Organizatorji morajo vlogo za pridobitev brezplačnih plakatnih mest z navedbo točnih lokacij poslati na Občino Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, na podlagi katere bo izdano dovoljenje za plakatiranje v času referendumske kampanje.

VIII.
Plakati, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili teh pogojev, bo odstranilo JP Komunala Laško, in sicer na stroške organizatorja volilne kampanje.

IX.
Organizatorji referendumske kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti svoje plakate s plakatnih mest, v nasprotnem primeru jih bo odstranilo JP Komunala Laško, in sicer na stroške organizatorja volilne kampanje, lahko pa se organizatorji referendumske kampanje za odstranitev plakatov dogovorijo tudi z upravljavcem plakatnega mesta.

X.
Ti pogoji za uporabo plakatnih mest veljajo v času izvajanja referendumske kampanje za referendum o družinskem zakoniku, ki bo 25. marca 2012. Veljati začnejo z dnem objave na oglasni deski in spletni strani Občine Laško.

Šifra: 041-01/2012
Datum: 24.02.2012

                                                                                                         Župan Občine Laško
                                                                                                          Franc ZDOLŠEK, l.r.

Dostavljeno:
-          Premena, d. o. o., Prešernova ulica 23/a, 3000 Celje,
-          krajevnim skupnostim v Občini Laško - 9x,
-          na oglasno desko Občine Laško,
-          na spletno stran Občine Laško,
-          v zadevo.

V vednost:
-          JP Komunala Laško, Podšmihel 1/e, Laško.

Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.