Plakatni pogoji med referendumsko kampanjo za referendum o družinskem zakoniku

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 42/2007 in 105/2008 - odločba US ter 103/07 - ZpolS-D, v nadaljevanju: ZVRK) in 32. člena Odloka o oglaševanju v Občini Laško (Uradni list RS, št. 13/2009), Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja naslednje

P O G O J E
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med referendumsko kampanjo za referendum o družinskem zakoniku

I.
Organizatorjem referendumske kampanje se pod določenimi pogoji zagotovi brezplačno plakatiranje v času referendumske kampanje za referendum o družinskem zakoniku, ki bo 25. marca 2012.

II.
Za brezplačno plakatiranje je predvidenih 13 oglasnih mest. Namesti se lahko 13 plakatov, in sicer po enega na naslednjih plakatnih mestih:
-          jumbo pano na DOLB Rimske Toplice,
-          oglasni steber  v starem mestnem jedru Laškega pri Trgovini TUŠ,
-          oglasni steber v starem mestnem jedru Laškega pri Trgovini Nino,
-          oglasni steber pred TIC-em,
-          oglasna deska/pano na sedežu KS Laško,
-          oglasna deska/pano na sedežu KS Sedraž,
-          oglasna deska/pano na sedežu KS Marija Gradec,
-          oglasna deska/pano na sedežu KS Rečica,
-          oglasna deska/pano na sedežu KS Jurklošter,
-          oglasna deska/pano na sedežu KS Vrh nad Laškim,
-          oglasna deska/pano na sedežu KS Rimske Toplice,
-          oglasna deska/pano na sedežu KS Zidani Most,
-          oglasna deska/pano na sedežu KS Šentrupert.

III.
Na posamezno oglasno mesto lahko vsak organizator referendumske kampanje namesti po en plakat, in sicer:
-          na jumbo pano maksimalne dimenzije (š:126 x v:119 cm),
-          na oglasni steber maksimalnega formata B1 (š:70 x v:100 cm),
-          na oglasno desko maksimalnega formata B1 (š:70 x v:100 cm).

IV.
Nameščanje plakatov na jumbo panoju in na oglasnih stebrih bo izvajalo podjetje Premena, d. o. o., Prešernova ulica 23/a, 3000 Celje. Za nameščanje plakatov na oglasne deske krajevnih skupnosti je potreben predhoden dogovor z vodstvom krajevne skupnosti.

V.
Dodatnih plakatnih mest občina ne bo zagotavljala.

VI.
Plakatiranje zunaj plakatnih mest iz II. točke je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč.

VII.
Organizatorji morajo vlogo za pridobitev brezplačnih plakatnih mest z navedbo točnih lokacij poslati na Občino Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, na podlagi katere bo izdano dovoljenje za plakatiranje v času referendumske kampanje.

VIII.
Plakati, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili teh pogojev, bo odstranilo JP Komunala Laško, in sicer na stroške organizatorja volilne kampanje.

IX.
Organizatorji referendumske kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti svoje plakate s plakatnih mest, v nasprotnem primeru jih bo odstranilo JP Komunala Laško, in sicer na stroške organizatorja volilne kampanje, lahko pa se organizatorji referendumske kampanje za odstranitev plakatov dogovorijo tudi z upravljavcem plakatnega mesta.

X.
Ti pogoji za uporabo plakatnih mest veljajo v času izvajanja referendumske kampanje za referendum o družinskem zakoniku, ki bo 25. marca 2012. Veljati začnejo z dnem objave na oglasni deski in spletni strani Občine Laško.

Šifra: 041-01/2012
Datum: 24.02.2012

                                                                                                         Župan Občine Laško
                                                                                                          Franc ZDOLŠEK, l.r.

Dostavljeno:
-          Premena, d. o. o., Prešernova ulica 23/a, 3000 Celje,
-          krajevnim skupnostim v Občini Laško - 9x,
-          na oglasno desko Občine Laško,
-          na spletno stran Občine Laško,
-          v zadevo.

V vednost:
-          JP Komunala Laško, Podšmihel 1/e, Laško.

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.