Občinske akte, ki niso objavljeni v Uradnem listu RS, sprejema občinski svet ali župan.
 
 
  Sklep o dopolnitvah sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2021 – II. dopolnitev
  Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem 2021
  Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem 2021
  Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem 2020
  Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2021
  Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2020
  Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2020
  Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2021
  Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško 2020
  Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško 2021
  Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2020 in leto 2021

  Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2020

  Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine laško za leto 2019
  Pravilnik o dodelitvi sredstev za posebne namene 2019
  Sklep o spremembah in dopolnitvah načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 2019
  Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2019
  Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2019
  Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2019
  Določitev skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško 2019
  Sklep o postopku priprave Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2019

  Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2018.
  Sklep o postopku priprave Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2018.
  Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2018.
  Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2018.
  Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2018.
  Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja Občine Laško za leto 2018.

  Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2017.
  Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2017.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 - I dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 - II dopolnitev.
  Načrt ravnjanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 - III dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 - IV dopolnitev.
  Načrt ravnjanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 - V dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2017 - VI dopolnitev.

  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2016.
  Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2016.
  Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2016.
  Načrt ravnjanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 - I dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 - II dopolnitev.

  Načrt ravnjanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 - III dopolnitev.
  Načrt ravnjanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 - IV dopolnitev.
  Načrt ravnjanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2016 - V dopolnitev.

  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2015.
  Odlok o rebalansu proračunu Občine Laško za leto 2015.
  Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2015.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2015.
  Načrt ravnjanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2015 - I dopolnitev.
  Načrt ravnjanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2015 - II dopolnitev.
  Načrt ravnjanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško za leto 2015 - III dopolnitev.

  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2014.
  Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2014.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2014.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2014 - I dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2014 - II dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2014 - III dopolnitev.

  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2013.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2013.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2013 - I dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2013 - II dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2013 - III dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2013 - IV dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2013 - V dopolnitev.

  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2012.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2012.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2012 - I dopolnitev.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2012 - II dopolnitev.
  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2011.
  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2010.

Pravilnik o dodelitvi sredstev za posebne namene

 


  Lokalni program kulture Občine Laško za obdobje 2022-2025
  Lokalni program kulture Občine Laško za obdobje 2018-2021.

  Pravilnik o KBZ Okusiti Laško.

  Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju Občine Laško za leto 2024.
  Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju Občine Laško za leto 2023.
  Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju Občine Laško za leto 2022.
  Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju Občine Laško za leto 2021.
  Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju Občine Laško za leto 2020.

  Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju Občine Laško za leto 2019.
  Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju Občine Laško za leto 2018.
  Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju Občine Laško za leto 2017.
  Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju Občine Laško za leto 2016.
  Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju Občine Laško za leto 2015.

  Poslovnik nadzornega odbora Občine Laško.

 

 


Plačilo upravne takse
Stranke Občine Laško lahko upravno takso za dokumente in dejanja v upravnih postopkih plačate:
  • z gotovino in brezgotovinsko – pri oddaji vloge v glavni pisarni Občine Laško
  • brezgotovinsko – s plačilnim nalogom na bankah ali poštah
  • z elektronskim nakazilom – prek spletne banke
  V primeru elektronskega plačila ali plačila s plačilnim nalogom pri plačilu navedete:
  • prejemnik: Občina Laško
  • koda namena: GOVT
  • namen nakazila: upravna taksa (ter številko zadeve ali opis postopka - npr. soglasje, …)
  • BIC banke: BSLJSI2X
  • številka računa: 01257-4570309136
  • referenca: 11
  • sklic: 75566-7111002
Znesek upravne takse, ki ga je potrebno plačati, je določen po Zakonu o upravnih taksah.
 
Elektronske vloge

Nekatere postopke je možno opraviti tudi elektronsko preko portalov eUPRAVA   (za fizične osebe) in SPOT  (za pravne osebe).

 
SPLOŠNE ZADEVE
Brezplačno pravno svetovanje
Dostop do informacij javnega značaja
Izdaja arhivskega ali dokumentarnega gradiva iz izbirke občine
Izdaja potrdila iz uradnih evidenc
Oddaja projektnega predloga za participativni proračun
Prijava kršitve varstva osebnih podatkov
Zahteva za izbris lastnih osebnih podatkov
Zahteva za omejitev obdelave osebnih podatkov
Zahteva za popravek in dopolnitev osebnih podatkov
Zahteva za prenos osebnih podatkov
Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki
 
SOCIALNO VARSTVO, DENARNE POMOČI
Letovanje otrok na morju
Subvencioniranje letovanja otrok na morju
Uveljavljanje pravice do denarne pomoči socialno ogroženim učencem
Uveljavljanje pravice do enkratne denarne pomoči
Uveljavljanje pravice do enkratne denarne pomoči za novorojence 
Uveljavljanje pravice do enkratne denarne pomoči za študij v tujini
 
STANOVANJSKO PODROČJE
Nadaljevanje najemnega razmerja po preselitvi najemnika
Nadomestilo za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti
Najem / podaljšanje najemne pogodbe za bivalno enoto
Opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja
Sklenitev aneksa k najemni pogodbi
Sklenitev najemne pogodbe po razvezi zakonske zveze ali prenehanje zunajzakonske skupnosti
Sklenitev najemne pogodbe po smrti najemnika
Soglasje lastnika za posege najemnika v stanovanju
Subvencioniranje tržne najemnine
Vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov
Zamenjave neprofitnih stanovanj
 
RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM
Najem javne površine
Prenos zemljišč v last Občine Laško 
 
GOSPODARSKO PODROČJE (gostinstvo, turizem, kmetijstvo)
Izdaja soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln
Potrjevanje obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)
Potrjevanje podaljšanja obratovalnega časa gostinskega obrata oz. kmetije
Prijava taksnih predmetov za uporabo javne površine za začasne namene (sejmi, prireditve)
 
OKOLJE IN PROSTOR
Izdaja dokazila o spremembi namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb za potrebe FURS
Izdaja dovoljenja za oglaševanje in reklamiranje 
Izdaja dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Izdaja lokacijske informacije
Izdaja mnenja k projektnim rešitvam za fekalne in meteorne vode
Izdaja mnenja o skladnosti s prostorskimi akti
Izdaja projektnih pogojev za fekalne in meteorne vode
Odmera komunalnega prispevka 
Odmera nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč 
Pobuda za izvedbo lokacijske preveritve
Pobuda za spremembo namembnosti zemljišča v občinskem prostorskem aktu
Podaljšanje vodnega dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo
Ponudba za prodajo nepremičnine občini kot nosilcu predkupne pravice

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.