Vabila sej občinskega sveta (17. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-15/2016
Datum: 2. 12. 2016
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

s k l i c u j e m
17. redno sejo Občinskega sveta Laško, ki bo v sredo, 14. 12. 2016, ob 17. uri v Modri dvorani Kongresna centra Thermane Laško.

Za sejo predlagam:
A) ugotovitev sklepčnosti

in

B) sprejem

DNEVNEGA REDA:

1. Sprejem zapisnika 16. seje z dne 9. 11. 2016

2. Potrditev realizacije sklepov 16. seje z dne 9. 11. 2016

3. Proračun in nepremičninske zadeve
3/1 Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2016 – skrajšani postopek
3/2 Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Laško za leto 2017 – s krajšani postopek
   - Odlok in obrazložitve
   - Izpis NRP 2017-2020
   - Splošni in posebni del proračuna
   - Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem OL za leto 2017
3/3 Predlog Sklepa o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2017

4. Področje okolja in prostora
4/1 Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4/2 Zaključno poročilo o izvedenem projektu po 23. členu ZFO v letu 2016 "OB057- 15-0005 ureditev Aškerčeve in Zdraviliške ceste v Rimskih Toplicah"
4/3 Celostna prometna strategija Občine Laško
4/4 Analiza lastništva zemljišč na kategoriziranih občinskih cestah v občini Laško

5. Področje družbenih dejavnosti
5/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem glasilu Občine Laško – skrajšani postopek
5/2 Finančni načrt in program dela uredništva Laškega biltena za leto 2017
5/3 Predlog letnega programa športa v občini Laško za leto 2017
5/4 Zaključno poročilo o izvedbi energetske sanacije Osnovne šole Primoža Trubarja in telovadnice v Laškem in Vrtca Laško.

6. Volitve in imenovanja
6/1 Predlog Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
6/2 Predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
6/3 Predlog Sklepa o podelitvi občinskega priznanja Antona Aškerca za izjemne dosežke na področju kulturnih dejavnosti v letu 2017

7. Vprašanja in pobude

8. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
- člani Občinskega sveta Laško,
- uslužbenci Občinske uprave Laško,
- Janko Požežnik, - član Državnega sveta RS,
- Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS,
- Uroš Košir, Locus, d.o.o., Domžale,
- Nina Lipušček, Locus, d.o.o., Domžale.

Material poslan v vednost in uporabo:
- nadzornemu odboru občine,
- političnim strankam v občini,
- krajevnim skupnostim v občini,
- sredstvom javnega obveščanja.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9517.4.2023
je izšla 95. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.