Vabila sej občinskega sveta (8. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-18/2011
Datum: 20.09.2011

V A B I L O
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010 in
45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št.
2/2008 in 50/2010)

s k l i c u j e m
8. sejo Občinskega sveta Občine Laško,
ki bo v sredo, 28.09.2011, ob 17.00 uri
v dvorani Marka Tulija Cicera v Zdravilišču Rimske terme.

Za sejo predlagam:

A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 7. seje z dne 22.06.2011
3. potrditev realizacije sklepov 7. seje z dne 22.06.2011

in

B) naslednji

DNEVNI RED:

1. Področje okolja, prostora, komunalne dejavnosti in gospodarstva
1/1 Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško - 2. obravnava
1/2 Predlog Odloka o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Laško - 2. obravnava
1/3 Predlog Odloka o celostni ureditvi tematskih pohodnih poti na območju občine Laško - 2. obravnava
1/4 Predlog Odloka o spremembi meje med naseljema Žigon in Vrh nad Laškim - 1. obravnava
1/5 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Laško - 1. obravnava
1/6 Avtentična razlaga 42. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev občine Laško - skrajšani postopek
1/7 Poročilo o potrjevanju investicijske dokumentacije za naložbo »Ureditev vaškega jedra Mala Breza« in »Obnova kartuzijske Pristave«

2. Področje proračuna in finančnih zadev
2/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2011 in ocena realizacije za leto 2011

3. Področje družbenih dejavnosti
3/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Laško - skrajšani postopek

4. Področje splošno pravnih zadev
4/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško - I. obravnava

5. Volitve in imenovanja
5/1 Predlog sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2011
5/2 Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta JP Komunala Laško
5/3 Predlog sklepa o imenovanju članov sveta javnega zavoda Sedmica Laško

6. Vprašanja in odgovori

7. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK


Vabljeni:
· člani Občinskega sveta Laško
· uslužbenci Občinske uprave Laško
· Jože Korže, član Državnega sveta RS
· Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
· Barbara Cerovšek Zupančič, predsednica NO Občine Laško
· Franci Nemec, Pivovarna Laško
· Stanko Selič, predsednik KS Vrh nad Laškim

Gradivo poslano v vednost in uporabo:
· nadzornemu odboru občine
· političnim strankam v občini
· krajevnim skupnostim v občini
• sredstvom javnega obveščanja

LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st8015.12.2022
je izšla 93. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.