Vabila sej občinskega sveta (13. redna seja)

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško


Številka: 032-13/2012
Datum:  20.09.2012

V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) ter 23. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 50/2010)

s k l i c u j e m

13. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 3. 10. 2012, ob 17. uri
v Srebrni dvorani Zdravilišča Laško.

Za sejo predlagam:
A)
1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 12. seje z dne 20.06.2012
3. potrditev realizacije sklepov 12. seje z dne 20.06.2012

in

B) naslednji

DNEVNI RED:
1. Družbene dejavnosti
1/1       Zaključno poročilo JZ Zdravstveni dom Laško za leto 2011
1/2       Predlog Odloka o jubilejnih listinah - 1. obravnava
1/3       Predlog Sklepa o določitvi cene programov JZ Vrtec Laško

2. Področje okolja, prostora in komunalne dejavnosti
2/1      Predlog soglasja k prodaji zemljišča
2/2      Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško - 2. obravnava
2/3      Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih  Občine Laško - 2. obravnava
2/4      Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško - skrajšani postopek
2/5      Predlog Sklepa o odpravi posledic naravnih nesreč v Občini Laško na objektih in zemljiščih zasebnega prava
2/6      Informacija o urejanju razmerja med Občino Laško in WTE GmbH ter Storitvenim podjetjem Laško, d.o.o.

3. Področje proračuna in finančnih zadev
3/1       Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2012 z oceno realizacije za leto 2012 (gradivo ste prejeli julija)
3/2       Predlog Sklepa o prerazporeditvi sredstev proračuna Občine Laško za leto 2012
3/3       Predlog Sklepa o prerazporeditvi sredstev proračuna Občine Laško za leto 2012 na postavki "07120 - obnova občinskih cest in javnih površin" in potrditvi NRP
3/4       Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2012 - II. dopolnitev
3/5       Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu za leto 2013 - 1. obravnava

4. Volitve in imenovanja
4/1       Predlogi za podelitev občinskih priznanj v letu 2012
4/2       Predlog mnenja k imenovanju direktorice CSD Laško
4/3       Predlog za imenovanje v.d. direktorja JZ Stik Laško
4/4       Predlogi za izvolitev elektorjev za volitve v državni svet

5. Vprašanja in odgovori

6. Razno

Vabljene prosim, da se seje zanesljivo udeležijo.
 

                                                                                                   Župan Občine Laško
                                                                                                            Franc ZDOLŠEK

Vabljeni:
 • člani Občinskega sveta Laško
 • uslužbenci Občinske uprave Laško
 • Jože Korže, član Državnega sveta RS
 • Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
 • Damjana Petavar Dobovšek, poslanka v Državnem zboru RS
 • Barbara Cerovšek Zupančič, predsednica NO Občine Laško
 • Marko Ratej, direktor JZ Zdravstveni dom Laško
 • Irena Komatar, Axis, d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana
 • Tomaž Novak, direktor JP Komunala Laško

Gradivo poslano v vednost in uporabo:
 • nadzornemu odboru občine
 • političnim strankam v občini
 • krajevnim skupnostim v občini
 • sredstvom javnega obveščanja

LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st8015.12.2022
je izšla 93. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.