JAVNI RAZPIS za enkratno denarno pomoč za študij v tujini za preteklo študijsko leto 2022/2023

JAVNI RAZPIS

za enkratno denarno pomoč za študij v tujini za preteklo študijsko leto 2022/2023

 

 

I. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa so sredstva, ki se dodeljujejo za enkratno denarno pomoč za študij v tujini za opravljene obveznosti določene zaporedne stopnje izobraževanja v preteklem študijskem letu 2022/2023.

 

II. Višina razpisanih sredstev

Višina razpisanih sredstev je 6.000,00 EUR in so zagotovljena v proračunu Občine Laško za leto 2023.

 

III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci

Vlogo za dodelitev enkratne denarne pomoči za študij v tujini lahko prijavi vlagatelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima državljanstvo Republike Slovenije,
 • ima stalno prebivališče v občini Laško,
 • ima status študenta in ni v rednem delovnem razmerju,
 • ima opravljene obveznosti za preteklo študijsko leto 2022/2023, tako da izpolnjuje pogoje za redni ali temu enakovredni vpis v naslednjo stopnjo izobraževanja v naslednjem študijskem letu,
 • da delež mesečnega neto dohodka na družinskega člana v primerjavi s povprečnim mesečnim neto dohodkom v Republiki Sloveniji v preteklem letu ne presega 100 %.

Upravičenci so tudi tisti, ki so v preteklem študijskem letu 2022/2023 uspešno zaključili zadnji letnik študija v tujini, imajo o tem vse potrebne dokaze, so se takoj po končanem študiju zaposlili in ne izpolnjujejo pogojev iz 3. in 4. alineje zgoraj naštetih pogojev.

Finančna pomoč se odobri samo enkrat v študijskem letu in sicer za dodiplomski in podiplomski študij v tujini.

Ob enakih pogojih imajo prednost vlagatelji z nižjim deležem mesečnega neto dohodka na družinskega člana.

Posameznik je upravičen do dodelitve enkratne denarne pomoči za študij v tujini največ petkrat.

Izbor upravičencev, ki izpolnjujejo osnovne pogoje za dodelitev enkratne denarne pomoči za študij v tujini, izvede komisija, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo trije člani.

 

IV. Merila

Strokovna služba ovrednoti vlagateljevo prijavo na podlagi naslednjih meril:

 • Uspeh v preteklem šolskem letu:
 • za povprečno od 9,1 in več             - 30 točk
 • za povprečno oceno od 8,6 do 9,0 - 20 točk
 • za povprečno oceno od 7,1 do 8,5  - 10 točk
 • za povprečno oceno do 7,0 -  0 točk

Če v vlagateljevem programu študijskega izobraževanja ustanova ne uporablja ocen iz prejšnjega odstavka, odloča o točkovanju vlagateljevih ocen komisija.

 • Delež mesečnega neto dohodka na družinskega člana v primerjavi s povprečnim mesečnim neto dohodkom v Republiki Sloveniji v preteklem letu:
 • do 25 %                  - 30 točk
 • od 25,1 % do 40 % - 20 točk
 • od 40,1 % do 55 % - 15 točk
 • od 55,1 % do 70 % - 10 točk
 • 70,1 % in več          -   5 točk
 • Dosedanje aktivno delovanje na področju, ki ga vlagatelj študira:
 • dodatno                    -   5 točk

 

 • Dosedanje aktivno delovanje v občini Laško, na področju, ki ga vlagatelj študira:
 • dodatno             -   do 10 točk
 • Časovno obdobje študija v tujini:
 • od 9 do12 mesecev  - 30 točk
 • od 6 do 9 mesecev   - 10 točk
 • manj kot 6 mesecev - 0 točk
 • Skupna šolnina v enem študijskem letu presega znesek 3.000,00 EUR

            - dodatno               - 10 točk

Vrednost točke se določi vsako leto glede na skupno število točk vlagateljev in višine sredstev na razpisu, vendar ne sme presegati višine 0,9 % povprečnega neto osebnega dohodka v Republiki Sloveniji v preteklem letu.

 

V. Rok za prijavo na javni razpis

Rok za prijavo na javni razpis je ponedeljek, 2. 10. 2023.

 

VI. Način oddaje vlog

Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško s pripisom "Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči za študij v tujini za preteklo študijsko leto 2022/2023" ali osebno oddati v glavni pisarni Občine Laško.

V primeru nepopolnih vlog bodo vlagatelji pozvani, da v roku 8 dni od dne prejetega sklepa, dopolnijo vlogo. Vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se zavržejo.

 

VII. Rok za obveščanje o izidu razpisa

Vlagatelji bodo o izboru in višini sredstev obveščeni z odločbo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi komisije, ki vodi postopek.

Rok za pritožbo je 8 dni po prejemu odločbe. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje področij. O pritožbi odloči župan v zakonskem roku, odločitev župana je dokončna.

Z izbranimi vlagatelji župan Občine Laško sklene pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti med Občino Laško in upravičencem, ki je bil izbran za dodelitev denarne pomoči.

 

VIII. Informacije

Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, na Oddelku za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve pri Jasni Kermelj, na telefonski številki 03 733 87 20 ali preko elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

IX. Priloge javnemu razpisu:

 • vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči za študij v tujini,
 • pravilnik o enkratni pomoči za študij v tujini.
 
  OBRAZEC ZA ŠTUDIJ V TUJINI

Laški bilten

Laški Bilten št. 9516.8.2023
je izšla 97. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.