19. redna seja Občinskega sveta Laško

Številka: 032-10/2022
Datum: 22. 4. 2022
 
V A B I L O
 
Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20) in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)
 
s k l i c u j e m
 
19. sejo Občinskega sveta Laško,
ki bo v sredo, 4. 5. 2022,
ob 17. uri v Modri dvorani Thermane Laško.
 
Za sejo predlagam:
A) ugotovitev sklepčnosti
in
B) naslednji

DNEVNI RED:
 
 
3. Področje družbenih dejavnosti
 
4. Področje gospodarstva, okolja in prostora
4/1 Letno poročilo LAS Raznolikost podeželja za leto 2021
4/2 Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestna občine Celje, Občine Braslovče, Občine Polzela, Občine Laško, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec za leto 2021 na območju Občine Laško
4/3 Poročilo o izvajanju koncesijske pogodbe koncesionarja Adriaplin, d. o. o., v letu 2021 in Plan gradnje za leto 2022
4/4 Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občini Laško z uskladitvijo višine storitev
4/5 Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o., za leto 2021
4/6 Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Laško, d. o. o. – 1. obravnava

5. Proračun in javne finance
 
6. Splošne zadeve in imenovanja
 
7. Vprašanja in pobude
8. Razno

Župan Občine Laško
Franc ZDOLŠEK
 
Vabljeni:
• člani Občinskega sveta Laško,
• uslužbenci Občinske uprave Laško,
• Gašper Salobir, vodja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Laško,
• Tina Belej, direktorica JZ STIK Laško,
• Matej Jazbinšek, direktor Knjižnice Laško,
• Andrej Podpečan, ravnatelj OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice,
• Marko Sajko, ravnatelj OŠ Primoža Trubarja Laško,
• Luka Lesjak, predsednik Društva študentski, mladinski in otroški center Laško,
• Primož Kroflič, LAS,
• Zdenko Lesjak, vodja Medobčinskega inšpektorata,
• Ksenija Mahnič, Adriaplin, d. o. o.,
• Karmen Jurko, RCI – Razvojni center Inženiringi Celje, d. o. o.,
• Tomaž Novak, direktor JP Komunala Laško.
 
V vednost:
• predsednikom krajevnih skupnosti,
• nadzornemu odboru občine,
• medijem.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9516.10.2023
je izšla 98. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.