Page 13 - LaskiBilten_st93_2022
P. 13

SVETNIŠKE SKUPINE

     • za aktivno skupnost – podpora   nje prometne infrastrukture in izboljša- Rdečim križem Laško izbrali tri družine,
      športu, kulturi in društvom.    nje prometne varnosti v jedrih KS, zato  ki potrebujejo pomoč. V ta namen Ob-
     Na prvi seji občinskega sveta bomo  tudi širitev mreže pločnikov v KS Sedraž  činska organizacija Socialnih demokra-
    dali naslednje pobude:         in KS Jurklošter (Jurklošter-Kartuzija)  tov namenja donacijo Rdečemu križu
     KS Laško in KS Šentrupert: vodovod  in javne razsvetljave; KS Rimske Toplice:  Laško v višini 600 €.
    Rifengozd in vodovod Šentrupert-Mačk-  aktivnosti za izgradnjo doma upokojen-   Upamo, da bodo ta sredstva naredila
    ovec-Gorica za kakovostno oskrbo s pi- cev kot del stanovanjske politike: pregle- nasmeh, toploto pri srcu in občutek pri
    tno vodo; KS Rečica: skrb za kvalitetno  dati projekte, ki so že v teku in zahtevati  izbranih družinah, da niso same.
    vzgojo in izobraževanje z izgradnjo te- časovnice za lažje spremljanje aktivnosti  Občinska organizacija SD Laško želi
    lovadnice pri PŠ Rečica; KS Marija Gra- po posameznih projektih.        vsem občanom lepe praznike, ki so pred
    dec in KS Zidani Most: modernizacija    Glede na to, da se počasi zaključuje  nami in veliko lepega v letu 2023.
    širokopasovnega omrežja; KS Vrh nad   leto 2022 in da je pred nami veseli de-
    Laškim: obnovitev ceste Vrh nad La-   cember, nismo pozabili na ranljive sku-     Občinska organizacija SD Laško,
    škim-Grahovše-Trobni dol za izboljša- pine občanov, zato smo v sodelovanju z     občinski svetnik Marjan Kozmus                                              Poleg omenjenih bodo predstavniki
                                            liste MMOL delovali tudi v štirih svetih
                                            krajevnih skupnostih, in sicer v KS La-
                                            ško, KS Marija Gradec, KS Rečica in KS
                                            Jurklošter.
                                              Zahvaljujemo se vam za res izjemno
    HVALA ZA VAŠ GLAS!                                podporo našemu kandidatu za župana
                                            Marku Šanteju. Tako na terenu kot na
     V imenu Mlade moči občine Laško se                       družabnih medijih ste njega ter vso nje-
    vam iskreno zahvaljujemo za vaš glas                       govo ekipo spodbujali in nam potrjevali,
    podpore na letošnjih lokalnih volitvah.                     da smo na pravi poti in da vas je mno-
    Četudi vašega glasu morda nismo preje-                      go, ki želite spremembo. Ponosni smo na
    li, bomo srčno zastopali tudi vas in vaše                    spoštljivo in obsežno kampanjo. Rezul-
    interese, saj nameravamo delati v obče                      tat v prvem krogu (46,26 % glasov) nas
    dobro, za vse generacije, povezovalno in                     je kljub visokim pričakovanjem pozitiv-
    spoštljivo.                                   no presenetil in nam dal dodatno moč
     V preteklem mandatu (2018-2022) je                       za nadaljevanje kampanje v podobnem
    listo Mlada moč občine Laško v občin-                      tempu kot dotlej. Drugi krog je še potrdil
    skem svetu zastopalo pet predstavni-                       naš optimizem in prepričanost v končni
    kov. Na njihovo delo smo zelo ponosni,                      rezultat – Marku ste namenili kar 65,2 %
    predstavljali so nas odgovorno in us-                      glasov in ga prepričljivo izvolili za nove-
    pešno. Izkazali so se za konstruktiven in                    ga župana Občine Laško!
    angažiran tim. Njihov doprinos bo po-                        Še enkrat hvala za prav vsak vaš glas!
    membna popotnica novim članom ob-
    činskega sveta, ki bodo njihovo delo na-                      Spremljajte nas na spletni strani www.
    daljevali naslednja štiri leta.                         mmol.si, Facebook strani (Mlada Moč
     Z izjemno podporo ste zaslužni, da                       Občine Laško) ali na Instagramu (mla-
    vas bo v občinskem svetu zastopalo kar                      da_moc), kjer vas bomo še naprej obveš-
    osem članov liste MMOL, kar je dobra                       čali o naših aktivnostih.
    tretjina vseh članov sveta. Že drugi man-                      Želimo vam vesele in brezskrbne pra-
    dat vas bosta zastopala Enej Kirn in Da-                     znike, v krogu družine in prijateljev.
    nijela Bevk Knez, prvič pa so priložnost                     Srečno!
    dobili Tomaž Aljaž Vesenjak, Katja Go-                          Ekipa Mlade moči občine Laško
    luh, Mario Vrbovšek, Borut Karl in Liza
    Škorja. Osmi mandat bo po potrditvi na-
    domestnega člana občinskega sveta za-
    sedla Nika Kunšek.
                                                              13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18